Chwilio'r wefan
English

Adrodd am gamddefnyddio Bathodyn Glas

Rhowch wybod i ni os ydych yn amau bod rhywun yn camddefnyddio Bathodyn Glas.

Os ydych yn amau bod rhywun yn camddefnyddio Bathodyn Glas, gallwch adrodd am hyn i ni trwy ddefnyddio'r ffurflen hon. Ceisiwch gasglu cynifer o fanylion â phosib o'r bathodyn sy'n cael ei arddangos (rhif cyfresol, dyddiad dod i ben etc) er mwyn i ni ymchwilio i'r mater a chymryd camau gweithredu os gellir profi bod y bathodyn wedi cael ei gamddefnyddio.

 1. Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny.

  Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.
 2. Mae meysydd a nodir â * yn orfodol
 3. Label
  1. Mae'r bathodynnau newydd yn gysylltiedig â chronfa ddata newydd o ddefnyddwyr cymwys yn y DU. Mae hyn yn ei gwneud yn llawer haws i'r heddlu a wardeiniaid parcio unrhyw le yn y wlad wirio a yw bathodyn yn cael ei ddefnyddio'n ddilys.

   Os gallwch roi rhif y bathodyn, byddwn yn gallu gwirio'r manylion yn gyflym.
 4. Manylion am y sawl sydd dan amheuaeth twyll neu gamddefnyddio Bathodyn Glas.
 5. Label
 6. Manylion y cerbyd
  1. Rhowch gynifer o fanylion ag y bo modd am y cerbyd y dangosir y bathodyn glas arno.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM