Chwilio'r wefan
English
Teulu

Dysgu fel teulu a sgiliau hanfodol

Cyfle i wella eich mathemateg a'ch Saesneg neu helpu eich plant gyda'u dysgu.

Dysgu fel teulu

Mae grwpiau dysgu fel teulu yn cael eu cyflwyno mewn dros 30 o ysgolion yn Abertawe, i gefnogi sgiliau llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol o rieni a phlant .

Mae'r cyrsiau yn parhau am 10 wythnos ar gyfer grwpiau blwyddyn ar ôl cyd-drafod ymlaen llaw ag ysgolion unigol.

Mae'r cyrsiau yn ymdrin â llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol gan ddatblygu syniadau i gefnogi a datblygu sgiliau plant yn y pynciau hyn. Mae'r grwpiau yn hwylus ac yn hamddenol ac maent yn adeiladu ar strategaethau a gwybodaeth y rhieni wrth gefnogi dysg eu plant. 

Mae'r cyrsiau yn darparu cyfle delfrydol i rieni wella eu sgiliau eu hunain, deall sut gallant gefnogi dysg eu plant a chwrdd â rhieni a gofalwyr eraill. Mae cyrsiau dysgu fel teulu yn achrededig ac yn gyfle delfrydol i rieni i chwarae mwy o ran ym mywyd ysgol eu plant.                  

Dosbarthiadau sgiliau hanfodol

Mae'r uned dysgu gydol oes yn cynnal dosbarthiadau sgiliau hanfodol ar draws Abertawe sydd am ddim ac yn agored i bob dysgwr sgiliau hanfodol.

Mae dosbarthiadau ar gael i ddechreuwyr a phobl nad ydynt yn medru darllen, i ddysgwyr sydd am ennill cymhwyster neu i'r rhai sydd am wella eu sgiliau. Mae cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru ar gael o lefel mynediad hyd at lefel 2 mewn llythrennedd, rhifedd, llythrennedd digidol a sgiliau cyflogadwyedd hanfodol.

Mae athrawon arbenigol yn gweithio gyda dysgwyr i baratoi cynllun dysgu unigol, wedi'i gyd-drafod yn seiliedig ar anghenion y dysgwr. Mae'r dosbarthiadau yn hwyl ac yn llawn adnoddau gan ddefnyddio TG a thabledi i ennyn diddordeb dysgwyr a datblygu eu sgiliau a'u hyder ym maes llythrennedd digidol.

Os ydych yn ymwybodol o rywun a fyddai'n elwa o fynychu dosbarthiadau sgiliau hanfodol neu os dymunwch ddod eich hun, yna ffoniwch Kay Piper ar 01792 637101 am fwy o fanylion.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM