Chwilio'r wefan
English
Family

Dysgu Teuluol a Sgiliau Hanfodol

Gwella eich fathemateg, Saesneg, sgiliau TG a rhagolygon gwaith, neu helpu'ch plant gyda'u dysgu.

Sgiliau Hanfodol yw'r sgiliau sydd eu hangen ar bobl ar gyfer dysgu, gwaith a bywyd. Fe'u defnyddir bob dydd ymhlith aelodau'r gymuned ac o fewn gweithleoedd. Daw Sgiliau Hanfodol mewn gwahanol ffurfiau, fel arfer yn cael eu categoreiddiofel Sgiliau Rhif (rhifedd), Sgiliau Cyfarthrebu a Ddarllen (llythrennedd), Sgiliau Llythrennedd Digidol (defnyddio a deall technoleg ddigidol) a Sgiliau Cyflogadwyedd (sgiliau cysylltiedig â gwaith).

Mae rhaglen Dysgu Gydol Oes Abertawe yn darparu cefnogaeth, addysgu ac achrediad ym mhob un o'r meysydd dysgu hyn, ar wahanol lefelau cymhlethdod, neu anhawster, o Gyn-Fynediad i Lefel 2.

Rydym yn cyflwyno llawer o gyrsiau, megis dosbarthiadau Llythrennedd neu Rifedd, yn ogystal â darparu cyfleoedd dysgu un i un; er enghraifft, eich helpu chi i gael eich cymhwyster llythrennedd (cyfwerth â TGAU Saesneg) i gynorthwyo'ch rhagolygon cyflogaeth.

Rydym hefyd yn darparu dosbarthiadau Dysgu Teulu i gefnogi sgiliau rhieni / gwarcheidwaid a'u phlant.

Dysgu Teuluol

Cyflwynir cyrsiau dysgu teulu mewn partneriaeth ag ysgolion ledled Abertawe, i gefnogi sgiliau llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol rhieni a phlant. Mae'r cyrsiau'n rhedeg am 10 wythnos ac wedi'u targedu at grwpiau blwyddyn sy'n cael eu trafod gydag ysgolion unigol. Mae cyrsiau'n ymdrin â phynciau llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol i helpu i gefnogi a datblygu sgiliau plant yn y meysydd hyn.

Mae'r sesiynau dysgu ar-lein yn hwyl ac yn hamddenol ac yn adeiladu ar strategaethau a gwybodaeth rhieni wrth gefnogi dysgu eu plant. Maent yn darparu cyfle delfrydol i rieni wella eu sgiliau eu hunain, cydnabod sut y gallant gorau gefnogi dysgu eu plant a chwrdd â rhieni a gofalwyr eraill.

Mae cyrsiau dysgu teulu wedi'u hachredu ac maent yn gyfle delfrydol i rieni gymryd rhan ym mywyd ysgol eu plant.

Dosbarthiadau Sgiliau Hanfodol

Mae'r gwasanaeth Dysgu Gydol Oes yn cynnal dosbarthiadau Sgiliau Hanfodol ar-lein sy'n rhad ac am ddim ac yn agored i bob dysgwr Sgiliau Hanfodol.

Mae dosbarthiadau ar gael i ddechreuwyr a rhai nad ydyn nhw'n ddarllenwyr, dysgwyr sy'n dymuno ennill cymhwyster neu'r rhai sy'n dymuno diweddaru eu sgiliau. Mae cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru ar gael o Lefel Mynediad i Lefel 2 mewn sgiliau llythrennedd, rhifedd, llythrennedd digidol a chyflogadwyedd hanfodol.

Mae athrawon arbenigol yn gweithio gyda dysgwyr i baratoi cynllun dysgu unigol wedi'i negodi yn seiliedig ar eu hanghenion a'u nodau.

Mae rhai o'n cyrsiau'n cynnwys:

  • Sgiliau Hanfodol (Cymhwyso Rhifau a Chyfathrebu)
  • Dysgu Teulu wedi'i gyflwyno yn Saesneg a Chymraeg
  • Cymhwyso Rhifau Trac Cyflym (yn amodol ar ganlyniad asesiad dysgwr)
  • Cyfathrebu Trac Cyflym (yn amodol ar ganlyniad asesiad dysgwr)
  • Cyrsiau Cyflogadwyedd
  • Sgiliau Hanfodol Mewnosodedig
  • TG i Ddechreuwyr

Fel rhan o'ch dysgu, bydd myfyrwyr Sgiliau Hanfodol yn cael eu tywys trwy asesiad byr, i fesur eich lefel ddysgu gyfredol a'ch helpu chi i nodi'ch anghenion dysgu. Os ydych chi'n adnabod unrhyw un a fyddai'n elwa o fynychu dosbarthiadau Sgiliau Hanfodol neu os hoffech chi fynychu'ch hun yna ffoniwch ni ar 01792 637101 i gael mwy o fanylion.

Gallwch hefyd anfon e-bost atom drwy dysgu.gydoloes@abertawe.gov.uk.

 


 

Gellir darparu gwersi trwy Google Classrooms, trwy gymorth ffôn un i un a defnyddio deunyddiau printiedig lle bo angen. Gall yr adnoddau a ddefnyddir ar gyfer dysgu gynnwys sesiynau fideo ar-lein byw, fideos wedi'u recordio ymlaen llaw, canllawiau a thaflenni ar-lein ac y gellir eu hargraffu, e-bostio a sgwrs Google Stream.

Nodwch: bydd angen cyfrif Google ar fyfyrwyr i gael mynediad at ein hadnoddau ystafell ddosbarth. I gael help i sefydlu cyfrif Google a chyrchu ein dysgu ar-lein, gallwch ein ffonio ar 01792 637101.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM