Toglo gwelededd dewislen symudol

Ysgolion a dysgu

Mae Cyngor Abertawe wedi cynnal arolwg o'n holl adeiladau ysgol ar gyfer concrit awyredig awtoclafiedig cydnerth (RAAC) ac nid yw wedi'i ganfod yn unrhyw un o'n hysgolion. Mae'r stori lawn ar gael yma.

Ddyddiadau tymhorau a gwyliau ysgol

Manylion am ein holl wyliau ysgol, dyddiadau tymhorau a diwrnodau HMS a diwrnodau cau.

Dod o hyd i fanylion cyswllt yr ysgol

Manylion am ein holl ysgolion yn Abertawe.

Mynediad i ysgolion

Gwybodaeth ynglyn a gosodiad cyntaf, dewis rhiant, cais i symud a gwneud cais am le mewn ysgol.

Addysg ddewisol yn y cartref

Nod Cyngor Abertawe yw darparu arweiniad ar gyfer rhieni sy'n ystyried neu wedi dewis rhoi Addysg Ddewisol yn y Cartref (ADdC) i'w plant. Mae Cyngor Abertawe'n parchu ac yn derbyn hawl rhieni i addysgu eu plant gartref.

Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

I bobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yn Abertawe.

Cyn ysgol

Gwybodaeth am hedfan dechrau a mynediad i'r cyfeiradur gofal plant Abertawe.

Ysgolion, presenoldeb a lles

Gwybodaeth am bresenoldeb a lles plant, gan gynnwys cyflogaeth plant.

Llywodraethwyr ysgolion

Mae dod yn llywodraethwyr ysgol yn un o'r ffyrdd pwysicaf y gallwch helpu'ch ysgol lleol.

Cludiant ysgol, prydau bwyd a gwisgoedd

Gwybodaeth ddefnyddiol gan gynnwys bwydlenni prydau ysgol, gwneud cais am sedd fws sbâr a sut i wneud cais i dderbyn grant am wisg ysgol.

Cyllid myfyrwyr

Cyllid Myfyrwyr Cymru nawr yn prosesu pob cais.

Addysg i oedolion - Dysgu Gydol Oes

Newyddion da! Bydd pob dosbarth AM DDIM ar gyfer tymor yr hydref 2023.

Hysbysiad preifatrwydd: gwybodaeth a gedwir am ddisgyblion

Beth y mae Ysgolion, Awdurdodau Lleol a Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ei wneud â'r wybodaeth y maent yn ei chadw am Ddisgyblion.

Addysg Gymraeg yn Abertawe

Mae nifer o fanteision i Addysg Gymraeg. Mae ymchwil yn profi mai dyma'r ffordd orau o sicrhau bod plant yn ddwyieithog yn y Saesneg a'r Gymraeg.

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol - CYSAG

Mae'n ofynnol i bob awdurdod lleol sefydlu Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol, a elwir yn CYSAG, yn ei ardal lleol.

Cynlluniau a pholisïau ysgolion a dysgu

Cynlluniau, polisïau a strategaethau mewn perthynas â gwasanaethau addysgu a sut y'u cynhelir.

Grantiau addysgol

Mae'r grantiau hyn ar gael ar gyfer addysg bellach.
Close Dewis iaith