Toglo gwelededd dewislen symudol

Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

I bobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yn Abertawe.

Sut mae Anghenion Dysgu Ychwanegol yn newid

Mae Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (ALNET) 2018 yn golygu bod anghenion ychwanegol yn newid.

Amdanom ni

Mae pob awdurdod lleol yn darparu gwasanaeth i rieni a gofalwyr geisio cyngor a gwybodaeth ynghylch plant a phobl ifanc ag Angenion Dysgu Ychwanegol.

Gwybodaeth am ADY a chael cefnogaeth

Mae pob rhiant am i'w blant wneud yn dda yn yr ysgol. Efallai y bydd angen mwy o gymorth ar rai plant i gyflawni eu potensial.

Mathau o Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mae amrywiaeth eang o fathau a Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) a gallant ymwneud ag un neu fwy o feysydd dysgu gwahanol, megis cyfathrebu a gwybyddiaeth.

Rôl y CADY a gweithwyr proffesiynol

Os oes gan eich plentyn Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY), efallai y bydd yn derbyn cefnogaeth gan nifer o weithwyr proffesiynol, gan gynnwys Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY).

Asesiadau a'r ymateb graddedig

Os oes gan eich plentyn Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY), mae'n bwysig bod y rhain yn cael eu hadolygu'n rheolaidd i sicrhau bod eich plentyn yn cael y gefnogaeth gywir.

Dewis ysgol ar gyfer eich plentyn

Gall penderfynu pa ysgol fydd yn iawn i'ch plentyn fod yn anodd iawn. Os oes gan eich plentyn Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY), mae nifer o bethau i'w hystyried.

Camau'r ysgol a chynllunio pontio

Mae symud o un cam o'r ysgol i gam arall yn amser o newid. I blant ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY), mae angen cynllunio'r cyfnodau pontio hyn yn ofalus.

Gwasanaethau a darpariaeth arbenigol

Gwybodaeth am wasanaethau yn Abertawe sy'n cefnogi plant a phobl ifanc ag anghenion mwy cymhleth, gan gynnwys Canolfannau Adnoddau Dysgu ac ysgolion arbennig.

Mynd i'r afael a pryderon

Ble i fynd er mwyn mynd i'r afael a'ch pryderon.

Meithrin partneriaethau â rhieni

Mae perthnasoedd cryf rhwng rhieni a gweithwyr proffesiynol yn hanfodol i hybu dysgu a datblygiad plentyn. Dyma ragor o wybodaeth am y partneriaethau hyn a'r partneriaid gwahanol a all fod yn ymwneud a'ch plentyn.

ADY - Cwestiynau cyffredin

Cwestiynau y mae rhieni / gofalwyr yn eu gofyn yn aml am anghenion dysgu ychwanegol.
Close Dewis iaith