Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am ADY a chael cefnogaeth

Mae pob rhiant am i'w blant wneud yn dda yn yr ysgol. Efallai y bydd angen mwy o gymorth ar rai plant i gyflawni eu potensial.

O fis Medi 2021, caiff y fframwaith Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) presennol ei ddisodli gan system newydd, ddiwygiedig sef Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) (ADYTA).

Mae newidiadau'n cael eu gwneud i'r systemau cyfredol a ddefnyddir i gefnogi dysgwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY), i adlewyrchu'r ddeddfwriaeth newydd a sicrhau trosglwyddo hwylus i ffordd newydd o weithio.

Bydd y fframwaith AAA yn berthnasol i rai plant o hyd a bydd eraill yn trosglwyddo i'r system ADYTA newydd. Mae Llywodraeth Cymru wedi amlinellu cynllun ar gyfer pryd y dylai'r rheini ar y system ADY gyfredol drosglwyddo i'r system ADY newydd, a bydd hyn yn dechrau ym mis Ionawr 2022.

Efallai fod eich plentyn eisoes wedi'i nodi fel plentyn ag anghenion addysgol arbennig. Gall fod yn derbyn cefnogaeth ychwanegol yn yr ysgol i'w helpu gyda'i ddysgu, neu efallai fod ganddo ddatganiad o angen addysgol arbennig. Os dyma yw'r achos, byddwn yn cysylltu â chi i roi gwybod i chi pryd y bwriedir trosglwyddo'ch plentyn i'r system ADYTA.

Os na nodwyd bod gan eich plentyn ADY eto ac rydych yn meddwl y gall fod angen cefnogaeth ychwanegol arno, cysylltwch â'ch ysgol/lleoliad i drafod eich pryderon a sut y gellir cefnogi'r plentyn.

Fel arall, gallwch wneud atgyfeiriad i'r Tîm Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad i ofyn iddynt ystyried a oes gan eich plentyn ADY. Sylwer, mewn rhai achosion efallai byddwn yn gofyn i'r ysgol benderfynu a oes gan eich plentyn ADY neu beidio. Ar hyn o bryd, gallwn dderbyn atgyfeiriadau ar gyfer dysgwyr nad ydynt wedi'u nodi fel dysgwyr ag AAA/ADY yn flaenorol yn unig. Os nodwyd bod gan eich plentyn anghenion eisoes, cysylltwch â'ch ysgol/lleoliad yn uniongyrchol.

Beth yw ystyr 'anghenion dysgu ychwanegol'?

Os oes ganblentyn neu berson ifanc anghenion dysgu ychwanegol (ADY), efallai bydd angen mwy o gefnogaeth arno i ddysgu na'r rhan fwyaf o blant a phobl ifanc o'r un oed.

Help gydag anghenion penodol

Mae darpariaeth dysgu ychwanegol ar gael mewn nifer o leoliadau addysg ac mae'n helpu i gefnogi plant neu pobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY).

Beth yw fy hawliau a'm cyfrifoldebau?

Os oes gan eich plentyn Anghenion Dysgu Ychwanegol, efallai y cewch fathau penodol o gefnogaeth a gwybodaeth gan ysgol eich plentyn.

Staff arbenigol ar gyfer anghenion arbennig

Gall plant a phobl ifanc ag Anghension Dysgu Ychwanegol (ADY) dderbyn cefnogaeth gan weithwyr proffesiynol arbenigol yn eu hawdurdod lleol.

Côd Ymarfer AAA Cymru

Mae Côd Ymarfer AAA Cymru yn hysbysu ysgolion a lleoliadau addysg eraill am eu dyletswydd statudol i wneud darpariaeth ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol plant.

Sut i gael mynediad at help a chymorth

Os oes gennych bryder dros y cynnydd mae eich plentyn yn ei wneud yn yr ysgol, dylech siarad ag athro eich plentyn neu'r Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY).

Beth mae 'cefnogaeth ADY' yn eu golygu?

Mae sawl ffurf wahanol o gefnogaeth neu ddarpariaeth anghenion dysgu ychwanegol (ADY), sy'n dibynnu ar anghenion unigol eich plentyn.

Pwy sy'n penderfynu ar y gefnogaeth ADY bydd fy mhlentyn yn ei derbyn

Efallai mai chi fydd y person cyntaf i fod yn ymwybodol bod gan eich plentyn anghenion dysgu ychwanegol (ADY), neu gall hyn gael ei nodi gan athro eich plentyn neu ei ysgol.

Atgyfeiriad Cynllun Datblygu Unigol

Mae Cynllun Datblygu Unigol (CDU) yn gynllun sy'n cael ei greu a'i gytuno gan y bobl hynny sy'n ymwneud agosaf â chefnogi plentyn neu berson ifanc, gan gynnwys rheini / gofalwyr.