Toglo gwelededd dewislen symudol

Mathau o Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mae amrywiaeth eang o fathau a Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) a gallant ymwneud ag un neu fwy o feysydd dysgu gwahanol, megis cyfathrebu a gwybyddiaeth.

Mae rhychwant eang o anghenion dysgu ychwanegol a all effeithio ar eich plentyn neu berson ifanc, a gallant newid a datblygu dros amser. Yn aml mae meysydd angen yn gorgyffwrdd, neu mewn rhai amgylchiadau bydd anghenion eich plentyn yn perthyn yn uniongyrchol i un maes dysgu penodol. Yn gyffredinol, bydd gan blant a phobl ifanc anghenion y gellir eu cynnwys yn o leiaf un allan o bedwar maes, a bydd gan lawer o blant anghenion cydberthnasol. Mae'r adran hon yn disgrifio'r mathau o anghenion dysgu ychwanegol.

Cyfathrebu a rhyngweithio

Mae plant a phobl ifanc sydd ag Anghenion Lleferydd, Iaith y Chyfathrebu yn cael trafferth cyfathrebu a phobl eraill. Gall hyn fod oherwydd bod ganddynt anhawster wrth ddweud yr hyn y maent eisiau ei ddweud, anhawster deall yr hyn a ddywedir wrthynt neu nad ydynt yn deall rheolau cymdeithasol o gyfathrebu neu'n eu defnyddio. Mae proffil pob plentyn sydd ag Anghenion Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu yn wahanol a gall ei anghenion newid dros amser. Gall gael trafferth ag un, rhai neu bob gwahanol agwedd ar leferydd, iaith neu gyfathrebu cymdeithasol ar wahanol adegau o'i fywyd.

Mae plant a phobl ifanc sydd ag Anhwylderau Sbectrwm Awtistig (ASA), gan gynnwys Syndrom Asperger ac Awtistiaeth, yn debygol o gael anawsterau penodol ynghylch rhyngweithio cymdeithasol. Gallant hefyd brofi anawsterau o ran iaith, cyfathrebu a dychymyg, a all effeithio ar sut maent yn ymateb i bobl eraill.

Gwybyddiaeth a dysgu

Efallai y bydd angen cefnogaeth ar gyfer anawsterau dysgu pan fo plant a phobl ifanc yn dysgu'n arafach na'u cyfoedion, hyd yn oed gyda gwahaniaethu priodol.* Mae anawsterau dysgu'n cynnwys amrywiaeth eang o anghenion gan gynnwys Anawsterau Dysgu Cymedrol ac Anawsterau Dysgu Difrifol, lle mae'n debygol y bydd angen cefnogaeth ar blant ym mhob rhan o'r cwricwlwm a chyda'r anawsterau cysylltiedig o ran symudedd a chyfathrebu, hyd at Anawsterau Dysgu Dwys a Lluosog, lle mae'n debygol y bydd gan blant anawsterau dysgu cymhleth a difrifol ynghyd ag anabledd corfforol neu nam synhwyraidd.

Mae Anawsterau Dysgu Penodol yn effeithio ar un neu fwy o agweddau dysgu penodol. Mae hyn yn cynnwys amrywiaeth o gyflyrau megis dyslecsia, dyscalcwlia a dyspracsia.

*Nid yw pob plentyn yn datblygu ar yr un cyflymder. Mae rhai'n canfod dysgu'n haws ac yn datblygu'n gyflymach, ond mae eraill yn cael trafferth gyda thasgau neu sgiliau penodol ac yn datblygu'n arafach. Felly gosodir gwaith i bob plentyn sy'n gyfatebol i'w lefel neu ei allu ef. Gelwir hyn yn 'Ddiysgu gwahaniaethol'.

Anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac iechyd meddwl

Gall plant a phobl ifanc brofi amrywiaeth eang o anawsterau cymdeithasol ac emosiynol a all ymddangos mewn sawl ffordd. Gall y rhain gynnwys bod yn ddiddweud neu'n ynysig ynghyd ag ymddwyn mewn ffordd sy'n herio, yn tarfu neu'n peri pryder. Gall yr ymddygiadau hyn adlewyrchu anawsterau iechyd meddwl sylfaenol megis gorbryder neu iselder, hunan-niweidio, camddefnyddio sylweddau, anhwylderau bwyta neu symptomau corfforol sydd heb esboniad meddygol. Gall plant a phobl ifanc eraill ddioddef o anhwylderau megis anhwylder diffyg canolbwyntio, anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd neu anhwylder ymlyniad.

Anghenion synhwyraidd a / neu corfforol

Mae angen darpariaeth addysg ychwanegol ar rai plant a phobl ifanc oherwydd bod eu hanableddau'n eu hatal neu'n eu rhwystro rhag defnyddio'r cyfleusterau addysgol a ddarperir yn gyffredinol. Gall yr anawsterau hyn fod yn gysylltiedig ag oed a gallant amrywio dros amser. Bydd angen cefnogaeth arbenigol a/neu gyfarpar arbennig ar lawer o'r plant a'r bobl ifanc sydd a nam ar y golwg, nam ar y clyw neu nam amlsynhwyraidd, er mwyn iddynt gael mynediad at addysg neu gefnogaeth o ran sgiliau*. Mae gan blant a phobl ifanc sydd a nam amlsynhwyraidd gymysgedd o anawsterau gweld a gwrando.

Mae angen cefnogaeth ychwanegol barhaus a chyfarpar ar rai plant a phobl ifanc sydd ag anabledd corfforol er mwyn iddynt gael mynediad at yr holl gyfleoedd sydd ar gael i'w cyfoedion.