Toglo gwelededd dewislen symudol

ADY - Pa ddarpariaeth addysg sy'n iawn i'ch plentyn / person ifanc?

Mae nifer o opsiynau ar gael i'ch plentyn / person ifanc, gan ddibynnu ar ei oedran.

Bwriedir i'r opsiynau isod eich cefnogi ar ba gam bynnag y mae eich plentyn / person ifanc.

Y Blynyddoedd Cynnar

Gall plant ag anghenion ychwanegol ac anawsterau dysgu gael mwy o drafferth wrth ddysgu sgiliau newydd na'r rhan fwyaf o blant o'r un oedran ac mae angen cymorth ychwanegol arnynt wrth ddysgu pethau newydd.

Ysgolion cynradd

Gall fod yn benderfyniad anodd dewis yr ysgol sydd fwyaf addas ar gyfer eich plentyn / person ifanc.

Ysgolion uwchradd

Gall fod yn benderfyniad anodd dewis yr ysgol uwchradd a fydd fwyaf addas ar gyfer eich plentyn / person ifanc.

Ysgolion arbennig

Bydd anghenion y rhan fwyaf o blant/bobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol yn cael eu diwallu mewn ysgol brif ffrwd. Lle nad yw hyn yn briodol, a lle bo angen mwy o gymorth, gall darpariaeth arbenigol helpu.

Cyfleuster Addysgu Arbenigol (CAA) o fewn ysgolion prif ffrwd

Bydd anghenion y rhan fwyaf o blant / bobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol yn cael eu diwallu mewn ysgol brif ffrwd. I'r rheini y mae angen cymorth ychwanegol arnynt, gall darpariaeth arbenigol brif ffrwd helpu.

Addysg Ddewisol yn y Cartref - plant ag anghenion dysgu ychwanegol

Mae hawl y rhieni i addysgu eu plentyn yn y cartref yr un mor berthnasol os oes gan y plentyn hwnnw anghenion dysg ychwanegol (ADY).

Ôl 16 / 19

Pan fyddwch yn cyrraedd 16 oed, mae nifer o opsiynau a allai fod yn agored i chi, gan gynnwys addysg bellach neu fentro i fyd gwaith.

Pontio

Mae symud o un cam o'r ysgol i gam arall yn gyfnod o newid. I blant ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY), mae angen cynllunio'r cyfnodau pontio hyn yn ofalus.

Cludiant i'r ysgol / coleg

Cwestiynau cyffredin am gludiant yn ôl ac ymlaen i'r ysgol / coleg i'r rheini ag anghenion dysgu ychwanegol.

Additional Learning Needs and Inclusion Team

Enw
Additional Learning Needs and Inclusion Team
Rhif ffôn
01792 636162
Close Dewis iaith