Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am wyliau'r banc - Mai

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor a chysylltiadau brys. Cynhelir yr holl gasgliadau ailgylchu ar y diwrnodau arferol.

Rhagor o wybodaeth, cyngor a chefnogaeth ar gyfer lles meddyliol

Mae nifer o sefydliadau, lleol ac cenedlaethol, yn darparu gwybodaeth, cyngor neu gymorth ar gyfer iechyd meddwl.

Abertawe sy'n Ystyriol o Ddementia a Dementia Hwb

Mae Abertawe sy'n Ystyriol o Ddementia'n canolbwyntio ar wella ansawdd bywyd i bobl sy'n byw gyda dementia.

Adferiad Recovery

Mae Adferiad Recovery yn cyfuno sgiliau ac arbenigedd yr elusennau sydd wedi uno er mwyn darparu gwasanaethau rhagorol i bobl yng Nghymru sydd â phroblemau iechyd meddwl, problemau'n camddefnyddio sylweddau, a'r rhai hynny sydd ag anghenion cymhleth ac sy'n cyd-ddigwydd.

Adnewyddu Lles

Adnewyddu @ Y Stream: Mannau tawel a rennir, lle mae'n iawn i beidio bod yn iawn.

Anxiety UK

Cymorth dros y ffôn i bobl sy'n byw gyda gorbryder ac iselder sy'n seiliedig ar bryder.

Atgofion Chwaraeon

Elusen a menter gymdeithasol yw Atgofion Chwaraeon sy'n helpu pobl hŷn i gofio, ail-fyw ac ail-gysylltu drwy bŵer chwaraeon a gweithgarwch corfforol.

Bipolar UK

Bipolar UK Ar-lein a thros y ffôn.

CALM (Campaign Against Living Miserably)

Ydym ni, ac rydym yn sefyll yn erbyn hunanladdiad. Mae 125 o bobl yn marw bob wythnos oherwydd hunanladdiad.

CAMHS (CGwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed)

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed.

Cartrefi Cymru

Mae Cartrefi yn cefnogi pobl ag anawsterau dysgu, awtistiaeth, ymddygiadau heriol, pobl hŷn a gofalwyr yn bennaf.

Cefnogaeth Dementia BIPBA (Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe)

Mae'r tîm cymorth dementia ym maes gofal sylfaenol yn Abertawe yn darparu pwynt cyswllt cyntaf i unrhyw un sy'n pryderu am newidiadau yn eu hiechyd gwybyddol, hy eu sgiliau meddwl a'u cof.

Cefnogaeth Eiriolaeth Cymru

Elusen gofrestredig sy'n arbenigo mewn darparu eiriolaeth broffesiynol, gyfrinachol ac annibynnol ar gyfer y rhai sy'n gymwys mewn lleoliadau gofal eilaidd ac iechyd meddwl cymunedol.

Cydlynwyr ardaloedd lleol

Gall eich cydlynydd ardal leol eich helpu i ddod o hyd i gyngor a chefnogaeth yn eich cymuned.
  • Blaenorol tudalen
  • 1
  • 2
  • 3
  • o 3
  • Nesaf tudalen
Close Dewis iaith