Toglo gwelededd dewislen symudol

Cytundeb is-adran 106 - rhwymedigaethau cynllunio

Gall cytundebau a rhwymedigaethau cynllunio Adran 106 ddylanwadu ar gynigion datblygu a'u heffaith ar y gymuned, a'u llywio.

Fel rhan o ystyried cais cynllunio, mae Adran 106 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (fel y'i diwygiwyd ym 1991) yn galluogi awdurdodau lleol i gyd-drafod â datblygwyr lleol waith, cyfyngiadau neu gyfraniadau penodol tuag at amrywiaeth o isadeileddau a gwasanaethau, megis cyfleusterau cymunedol, mannau agored cyhoeddus, gwelliannau trafnidiaeth a/neu dai fforddiadwy.

Mae'r fath gytundebau'n ddull sefydledig a gwerthfawr ar gyfer lliniaru effaith benodol sy'n deillio o gynnig datblygu. Cânt eu defnyddio'n gyffredinol i sicrhau bod datblygiad yn cyd-fynd ag amcanion datblygu cynaliadwy fel a fynegwyd trwy bolisïau cynllunio lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.

Effaith rhwymedigaethau cynllunio

Gall rhwymedigaethau cynllunio fod yn gadarnhaol (lle mae cam gweithredu penodol yn ofynnol cyn dechrau'r datblygiad), yn negyddol (atal datblygiad nes bod y datblygwr wedi cymryd cam gweithredu penodol) neu'n gyfyngol (cyfyngu ar sut y gellir defnyddio datblygiad).

Yn fwy penodol, gall rhwymedigaethau cynllunio:

 • fod yn ddiamod neu'n destun amodau
 • cyfyngu ar ddatblygiad neu ddefnydd o'r tir
 • ei gwneud yn ofynnol i gynnal gweithrediadau neu weithgareddau yn y tir, arno, oddi tano neu drosto.
 • ei gwneud yn ofynnol i dir gael ei ddefnyddio mewn ffordd benodol
 • gosod cyfyngiadau neu ofyniad am gyfnod amhendant neu benodol (gan alluogi, er enghraifft, rwymedigaeth i ddod i ben pan fydd caniatâd cynllunio'n dod i ben)
 • ei gwneud yn ofynnol i swm penodol, neu swm sy'n seiliedig ar fformiwla benodol,  gael ei dalu'n gyfnodol neu fel taliad unwaith ac am byth.

Gall rhwymedigaethau cynllunio gynnwys:

 • darpariaeth/cyfraniad tai fforddiadwy
 • creu, cynnal a mabwysiadu mannau agored a chyfleusterau hamdden
 • darparu neu fabwysiadu priffyrdd a hawliau tramwy cyhoeddus
 • cyfleusterau cymunedol
 • cynlluniau teithio
 • cyfraniad tuag at addysg.

Mae Cylchlythyr 13/97 (Rhwymedigaethau Cynllunio) y Swyddfa Gymreig yn nodi bod yn rhaid i rwymedigaethau cynllunio fod yn:

 • angenrheidiol
 • perthnasol i gynllunio
 • ymwneud yn uniongyrchol â'r datblygiad arfaethedig
 • ymwneud â'r datblygiad arfaethedig mewn modd teg a rhesymol o ran math a maint ac
 • yn rhesymol ym mhob ffordd arall.

Os oes gennych ymholiadau ynghylch rhwymedigaethau cynllunio a chytundebau adran 106, e-bost designswansea@abertawe.gov.uk.

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 26 Ebrill 2023