Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am wyliau'r banc - Mai

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor a chysylltiadau brys. Cynhelir yr holl gasgliadau ailgylchu ar y diwrnodau arferol.

Gweithio Abertawe - Arweiniad llythyr eglurhaol

Mae llythyr neu e-bost eglurhaol yn eich helpu i nodi pam rydych am gael y swydd ac i dynnu sylw at rai sgiliau allweddol sy'n eich gwneud chi'n addas ar gyfer y cwmni.

  • Yr hyn y dylwn ei ysgrifennu
  • Sut ydw i'n gosod fy llythyr ar y dudalen ac yn dewis y fformat cywir?
  • Sut ydw i'n sicrhau bod y llythyr eglurhaol yn gosod y naws gywir?

Ydy'r cwestiynau hyn yn gyfarwydd? Os ydynt, peidiwch â phoeni!  Beth am ddarllen ein Harweiniad Llythyr Eglurhaol i'ch helpu?

 

Bara a Menyn

Yn ei hanfod, eich llythyr eglurhaol yw'ch bara a menyn. Dyma'r unig gyfle i ddweud wrth y cyflogwr yn union pwy ydych chi. Mae'r llythyr yr un mor bwysig â'ch CV wrth gyflwyno cais am swydd, yn enwedig yn llygaid cyflogwr doeth a phrofiadol sy'n dda am ddod o hyd i bobl fedrus.

 

Yr Her

Mae'r her o ddod o hyd i swydd yn un go iawn. Ni chaiff unrhyw beth ei roi i ni ar blât ac weithiau mae angen brwydro yn erbyn cannoedd o gystadleuwyr, a'u curo. Nid yw hynny'n golygu na fyddwch yn cael cyfle yn rhywle arall, ond mae angen gwneud y gorau o'ch gallu os hoffech chi gael y swydd. Rydych chi wedi brwydro'n galed am gyfnod hir i ennill y sgiliau sydd gennych, a'r swydd yw eich nod erbyn hyn!

 

Argraff dda

Denwch sylw'r cyflogwr. Cyflwynwch eich hun yn ffurfiol ac, yn fras, amlinellwch mai bwriad y llythyr yw gwneud cais am y swydd. Peidiwch â diflasu'r darllenwr yn syth trwy falu awyr - nodwch y swydd rydych yn gwneud cais ar ei chyfer ac yna gadewch i'ch doniau gwych ddisgleirio.

Rhowch gyfle i'r darllenwr ddatblygu syniad da o bwy ydych chi. Tynnwch sylw at eich doniau trwy ymchwilio i'r cwmni, y fanyleb person ar gyfer y swydd a'ch profiadau sy'n bodloni'r fanyleb swydd, gyda'ch bwriad i weithio'n galed ar bob adeg.

 

Ni chaiff swyno ei werthfawrogi digon

Peidiwch â bod yn rhy ormesol neu'n rhy ddiflas wrth ddweud wrth y cyflogwr eich bod chi'n hyderus yn eich gallu i gwblhau'r tasgau sy'n ofynnol fel rhan o'r swydd. Bydd canmoliaeth yn gwneud byd o wahaniaeth, fodd bynnag, dylai eich diddordeb yn y cwmni fod yn ddilys ac mae angen i'ch cyflogwr weld hynny. Gallwch hefyd dynnu sylw at eich cyflawniadau mewn rolau a phrofiadau o'r gorffennol a all fod o fudd i rannau allweddol eraill o'r cwmni. Yn y pen draw, dylech esbonio pam mai chi yw'r ymgeisydd gorau ar gyfer y swydd wrth fod yn greadigol.

Gallwch gyfeirio at eich CV tuag at ddiwedd y llythyr a nodi ei fod yn amlinellu trosolwg o'ch hanes gwaith a sgiliau allweddol, ac os oes gan y cyflogwr unrhyw gwestiwn am swyddi'r gorffennol, mae croeso iddo gysylltu â chi i ofyn.

Cymerwch amser i ddiolch i'r darllenydd am eich ystyried ar gyfer y swydd.

 

Fformat

Personolwch y llythyr ar gyfer y cyflogwyr, gan gynnwys ei enw cyntaf, ei gyfenw a chyfeiriad y cwmni ar yr ochr chwith.

Dylech hefyd gynnwys eich gohebiaeth eich hunain i'r dde a chynnwys y dyddiad.

Gallwch hefyd roi teitl i'r llythyr gan nodi'r swydd rydych yn gwneud cais ar ei chyfer cyn dechrau ar eich llythyr.

Llofnodwch eich llythyr er mwyn gorffen gydag elfen bersonol.