Chwilio'r wefan
English

Mynegai Anabledd Plant

Mae'n ofynnol i bob awdurdod lleol yn ôl y gyfraith i gynnal cofrestr plant anabl yn eu hardaloedd sydd ag unrhyw anabledd sy'n cael "effaith sylweddol ar eu bywyd bob dydd". Yn Abertawe, gelwir y gofrestr plant anabl yn 'Fynegai Anabledd Plant'.

Enghreifftiau o blant sydd wedi'u cofrestru ar y Mynegai yn cynnwys rhai gyda:

 • Anhwylder sbectrwm awtistig
 • Anawsterau ymddygiad/cymdeithasol/emosiynol
 • Cyflwr meddygol
 • Anabledd corfforol
 • Nam synhwyraidd
 • Anabledd/anhawster dysgu
 • Anableddau lluosog

Diben Mynegai Anabledd Plant Abertawe yw:

 • Casglu a chyflenwi gwybodaeth er mwyn cynllunio i'r blynyddoedd i ddod a'r dyfodol agos
 • Dosbarthu gwybodaeth, syniadau a newyddion drwy gylchlythyron ddwywaith y flwyddyn  
 • Gweithredu fel porth i'r Awdurdod Lleol a'i bartneriaid ofyn i blant, pobl ifanc a'u teuluoedd am eu barn a'r hyn mae arnynt ei eisiau
 • Darparu gwybodaeth ystadegol i'r Llywodraeth

Mae cofrestru ar y Mynegai Anabledd Plant yn wirfoddol.

Sut i Gofrestru

Gall rhiant, neu brif ofalwr gofrestru person ifanc ar y mynegai neu gall y person ifanc gofrestru ei hunan (gan ddibynnu ar ei oedran a'i ddealltwriaeth).

Mae fwy o wybodaeth ar y dudalen Mynegai Anableddau Plant Abertawe ac ar y dolenni isod.

Cysylltu â ni

Os hoffech siarad â rhywun am gofrestru ar y Mynegai neu os oes gennych sylwadau eraill am y Mynegai, gallwch gysylltu â Gweinyddwr y Mynegai Anabledd Plant drwy:

Ffôn: 01792 635180

E-bost: mynegaianableddplant@abertawe.gov.uk

Post: Gweinyddwr Mynegai Anabledd Plant
Cynllunio Gofal â Chymorth i Blant a Theuluoedd
Blwch Post 686
ABERTAWE
SA1 9PB

Wedi'i bweru gan GOSS iCM