Chwilio'r wefan
English

Pysgota

Llynnoedd, pyllau a chlybiau pysgota bras yn Abertawe.

Clybiau pysgota lleol

Clwb Pysgota Brynmill a'r Cylch

Ysgrifennydd y clwb - Jason Salter
07916 930914 (Dim galwadau ffôn ar ôl 8pm os gwelwch yn dda)
jasonsalter07@virginmedia.com

Clwb Pysgota Abertawe
Ysgrifennydd y clwb - Simon Medicke
07836 319450
swanseaanglingclub@virginmedia.com

Clwb Pysgota Sgiwen
Ysgrifennydd - Mike Doyle
01792 423193
skewen.anglingclub@ntlworld.com

Ble i bysgota

Llyn y Fendrod
Mae Llyn y Fendrod yn ymestyn dros oddeutu 13 erw yng nghanol Parc Menter Abertawe. Mae'r dŵr yn cynnwys cerpynnod hyd at 29 pwys, nifer o ferfogiaid a merfogiaid bach, ysgretennod hyd at 6 phwys, rhufellod hyd at 2 bwys yn ogystal â byrbysgod, brwyniaid, orffiaid, pysgod garw a rhuddbysgod. Mae gan y llyn oddeutu 75 o begiau, ac mae'r rhan fwyaf ohonynt wedi'u concritio. Mae nifer bach ohonynt hefyd yn addas ar gyfer pobl ag anabledd.

Fendrod Lake (link to map)Yn agor mewn ffenest newydd

Pyllau Half Round
Mae'r 2 lyn hyn yn ymestyn dros safle hanner erw tua 300 llath o Lyn y Fendrod. Fe'u lleolir y tu ôl i ganolfan arddio Dobbies ac mae maes parcio ar eu cyfer. Gellir cael mynediad iddo trwy ddefnyddio'r cylchfan bach ger swyddfa'r Bost Brenhinol. Mae'r dyfroedd yn cynnwys cerpynnod hyd at 26 pwys, ysgretennod hyd at 6 phwys a physgod garw, rhuddbysgod, merfogiaid, eurbysgod brown a rhufellod. Mae oddeutu 40 o begiau wedi'u concritio a gât ddiogelwch yno ar hyn o bryd, ond mae hi ar agor fel arfer yn ystod misoedd yr haf.

Caiff Llyn y Fendrod a Phyllau Half Round eu trwyddedu i Glwb Pysgota Brynmill a'r CylchYn agor mewn ffenest newydd sy'n gweithio mewn partneriaeth â Dinas a Sir Abertawe i reoli'r dyfroedd.Mae trwyddedau'n ddilys am un flwyddyn galendr o 1 Ebrill ac maent ar werth yn Mainwarings yn Sgeti, HR Jones yng Nghlydach neu'n uniongyrchol o'r cyngor trwy ffonio 01792 635411. Mae tocynnau dyddiol ac wythnosol hefyd ar gael ar gyfer pysgotwyr achlysurol a phobl sydd ar eu gwyliau a gellir eu prynu ar lan y dŵr wrth Feilïod y Clwb. Mae Beilïod y Clwb yn asiantau awdurdodedig Dinas a Sir Abertawe ac maent wedi'u hawdurdodi i wirio trwyddedau pysgotwyr a chyflwyno tocynnau rhybudd yn unol â Chôd Ymarfer y Beilïod. 

Pyllau Half Round (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd

Llyn Cychod Singleton
Fe'i lleolir ar ochr orllewinol Abertawe ger y brifysgol. Mae ganddo oddeutu 10-15 o begiau ac uchafswm dyfnder o 1.5m. Yn rhyfedd ddigon, mae cerpynnod hyd at 20 pwys yn byw yma ynghyd â merfogiaid ac ysgretennod hyd at 4 pwys a rhufellod. Ni chaniateir i bysgotwyr bysgota yma yn ystod misoedd yr haf pan fydd y cychod yno (fel arfer rhwng 10.00am a 6.00pm).

Llyn Cychod Singleton (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd

Y Clun
Pwll bach ger Blackpill, Abertawe, ar lwybr beicio Dyffryn Clun, gyda lle i oddeutu 8 o bysgotwyr. Dyfnder y dŵr yw 3m. Rhufellod yw'r prif fath o bysgodyn yma, ond mae rhai rhuddbysgod, ysgretennod a cherpynnod yno hefyd. Mae'n werth ymweld ag ef os oes gennych ychydig oriau'n rhydd yn unig.

Y Clun (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd

Pwll Lilïau Singleton
Fe'i hadwaenir hefyd fel y Pwll Lilïau ac fe'i lleolir ar ochr ogledd-ddwyreiniol Parc Singleton. Lle i 4 pysgotwr yn unig sydd yma a rhoddir blaenoriaeth i bysgotwyr ifanc. Mae'n gartref i nifer da o ferfogiaid bach, rhuddbysgod, byrbysgod a cherpynnod. Gellir ei gyrraedd ar droed o fynedfaoedd y parc ar Lôn Brynmill neu Heol Sgeti.

Pwll Lilïau Singleton (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd

Llyn Pluck
Mae'n agos at ddatblygiad Stadiwm Liberty ar ymyl y Parc Menter. Mae gan y llyn hwn oddeutu 18 o begiau ond mae'n llawn chwyn. Bydd angen i chi glirio'r pwll cyn ei ddefnyddio. Nid yw pobl yn pysgota yno'n aml ond mae merfogiaid mawr, ysgretennod a llyswennod ynddo i'r rhai sydd am weithio'n galed i ddod o hyd iddynt. Mewn gwirionedd, nid oes unrhyw un yn sicr o'r hyn sydd ynddo!

Llyn Pluck (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM