Toglo gwelededd dewislen symudol

Rheolau safle'r canolfannau ailgylchu

Darllenwch y rheolau ac ystyriwch a yw eich taith yn un hanfodol a'r hyn sydd angen i chi ei wneud pan rydych yn y ganolfan ailgylchu.

 1. Peidiwch ag ymweld â chanolfan ailgylchu os ydych chi neu rywun rydych chi'n byw gyda nhw yn hunanynysu neu'n dangos unrhyw symptomau Covid-19.
   
 2. Dylech ymweld â'r ganolfan ailgylchu os yw'n hanfodol yn unig. Er enghraifft, oherwydd bod llawer o wastraff yn y cartref a all achosi risg o anaf neu niwed i'ch iechyd.
   
 3. Rhannwch eich gwastraff cyn dod i'r safle er mwyn cyflymu'ch ymweliad.
   
 4. Efallai bydd angen i chi ddangos prawf preswylio - megis bil Treth y Cyngor, bil cyfleustodau diweddar neu drwydded yrru.
   
 5.  Cyfyngir ar nifer y cerbydau ar y safle a, lle'n bosib, dylai'r cerbyd gynnwys y gyrrwr yn unig.
   
 6. Bydd angen i chi aros wrth fynedfa'r safle nes bod ein staff yn rhoi mynediad i chi. Mae'n RHAID i chi aros yn eich car wrth i chi giwio. Unwaith y bydd y nifer a ganiateir o gerbydau ar y safle, byddwn yn gweithredu system un i mewn - un allan.Bydd y safleoedd yn brysur iawn a dylech ddisgwyl ciw er mwyn cael mynediad i'r safle.
   
 7. Mae'n rhaid i staff ac ymwelwyr gadw at fesurau cadw pellter cymdeithasol ar bob adeg.
   
 8. I helpu gyda chadw pellter cymdeithasol, ni chaniateir cerddwyr ar y safle.
   
 9. Derbynnir bagiau du a gwastraff na ellir ei ailgylchu yng nghanolfannau ailgylchu Llansamlet a Clyne. Dylid rhoi gwastraff na ellir ei ailgylchu yn unig yn y sachau du. Ni dderbynir unrhyw sachau sy'n cynnwys eitemau ailgylchadwy ac dim ond didoli cyfyngedig yn unig ar gael ar y safle.
   
 10. Ni fydd unrhyw gymorth yn cael ei roi gan staff ar gyfer codi deunyddiau felly dewch â'r hyn y gallwch ei gario'n ddiogel yn unig.
   
 11. Bydd system rheoli traffig newydd ar waith. Ni chaniateir ciwio y tu allan i'r safleoedd.Os yw'r ciwiau'n cyrraedd y briffordd ac yn peri risg, bydd staff Rheoli Gwastraff yn gofyn i bobl adael a dychwelyd ar adeg arall.
   
 12. Dangoswch barch tuag at ein staff a defnyddwyr eraill y safle a byddwch yn ystyriol yn ystod y cyfnod heriol hwn.Ni oddefir unrhyw gam-drin o ran staff neu ddefnyddwyr eraill y safle. Gallai hyn arwain at staff yn gofyn i chi adael y safle, cael eich gwahardd rhag ymweld â'r safle yn y dyfodol a gall gynnwys ymyriad yr Heddlu.