Chwilio'r wefan
English

Twtio a Thrwsio

Sefydlwyd y cynllun Twtio a Thrwsio i helpu nifer cynyddol o denantiaid hŷn ac anabl y cyngor y mae angen help arnynt i gadw'u gerddi'n daclus.

Dros y blynyddoedd mae poblogrwydd y cynllun hwn wedi cynyddu a cheir cryn alw amdano. Felly, byddwn ond yn ystyried y ceisiadau gan y tenantiaid hynny sy'n gymwys ar sail oedran neu anabledd.

Pa waith fydd yn cael ei wneud yn yr ardd?

Bydd y tîm Twtio a Thrwsio'n gwneud gwaith fel tacluso gerddi a chynnal a chadw ac mae hynny'n cynnwys:

  • Torri glaswellt
  • Cynnal a chadw cloddiau
  • Clirio'r toriadau

Nid yw'r cynllun yn cynnwys symud sbwriel ac ni ellir gwneud y gwaith os bydd yn peryglu iechyd.

Beth os oes rhywun yn fy nhy sy'n gallu gwneud y gwaith drosof?

Os byddwch yn gwneud cais i'r cynllun Twtio a Thrwsio, a bod gennych rywun yn y ty sy'n gallu gwneud y gwaith, yna ni fyddwch yn gymwys am yr help.

Am faint y bydd yn rhaid i mi aros?

Nod y cynllun yw darparu o leiaf 2 doriad y flwyddyn ac mae'r timau'n gweithio fesul ardal. Bydd galw ac amodau tywydd yn effeithio ar nifer y sesiynau. Bydd nifer y sesiynau tocio byddwch yn eu cael a phryd byddwch yn eu cael nhw yn dibynnu ar ba adeg o'r flwyddyn rydych yn cyflwyno cais. Mae'r gwasanaeth yn gweithredu'n dymhorol rhwng mis Mawrth a mis Hydref a gellir estyn hyn yn ôl y tywydd.

Gyda phwy y dylwn i gysylltu er mwyn gwneud cais am y cynllun?

Os ydych wedi darllen yr wybodaeth uchod ac yn meddwl eich bod yn gymwys a hoffech fanteisio ar y cynllun, gallwch wneud cais drwy godi ffurflen o'ch Swyddfa Dai Ranbarthol Leol. Gallwch hefyd ffonio'r cynllun Twtio a Thrwsio'n uniongyrchol ar 01792 525152 yn ystod oriau swyddfa.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM