Toglo gwelededd dewislen symudol

Tenantiaid a lesddeiliaid y cyngor

Gwybodaeth ar gyfer tenantiaid a lesddeiliaid y cyngor sy'n byw mewn tai, fflatiau a llety lloches.

Fy Nhai

Porth tai newydd ar-lein ar gyfer tenantiaid Cyngor Abertawe.

Newyddion a'r diweddaraf

Derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar gyfer tenantiaid a lesddeiliaid.

Eich rhent tai'r cyngor

Gwybodaeth am eich rhent i'r cyngor gan gynnwys ffyrdd o dalu a help os ydych chi'n ei chael hi'n anodd talu.

Atgyweiriadau, cynnal a chadw a gwelliannau

Yn ogystal â'r atgyweiriadau a'r gwaith cynnal a chadw rheolaidd rydyn ni'n eu gwneud, gall fod gwelliannau neu newidiadau yr hoffech eu gwneud i'ch cartref.

Cyngor ar ddiogelwch i denantiaid

Mae pob un o'n tenantiaid yn haeddu teimlo'n ddiogel a chael ei drin yn deg bob amser.

Tenantiaid lesddeiliaid y cyngor - cymerwch ran

Cymerwch ran yn un o'n grwpiau neu baneli i roi gwybod i ni beth yw eich barn am y gwasanaeth tai a sut y gellir ei wella.

Lesddeiliaid y cyngor

Os brynoch chi eich fflat neu'ch fflat ddeulawr dan gynllun 'Hawl i Brynu' y llywodraeth neu gan rywun sydd eisoes yn berchen ar yr eiddo, rydych yn prynu prydles yr eiddo hwnnw ac rydych felly'n lesddeiliad y cyngor.

Trosglwyddo a chyfnewid cartref - tenantiaid y cyngor

Gallwch drosglwyddo i dai eraill y cyngor neu gyfnewid cartref os ydych am symud tŷ.

Tenantiaid y cyngor yn symud allan o Abertawe

Os ydych chi am symud i dai cyngor y tu allan i Abertawe, gall ein tîm opsiynau tai roi cyngor i chi ar sut i wneud cais i gynghorau eraill.

Gadael tai'r cyngor

Os ydych yn ystyried dod â'ch contract meddiannaeth i ben, rhaid i chi wneud rhai pethau cyn gadael.

Swyddogion cymdogaethau

Mae gan bob tenant y cyngor Swyddog Cymdogaeth wedi'i glustnodi a fydd yn eich helpu gyda'ch tenantiaeth ac yn goruchwylio'r ardal lle rydych yn byw.

Gwybodaeth am dai a thenantiaethau'r cyngor

Mae tai awdurdod lleol neu dai cyngor yn llety tymor hir, cost isel. Bydd rhaid i chi gyflwyno cais i ymuno â'n cofrestr anghenion tai.

Swyddfeydd tai ardal

Manylion cyswllt, lleoliadau, cyfleusterau a gwybodaeth hygyrchedd ar gyfer ein swyddfeydd tai ardal.

Datblygiadau tai cyngor

Mae cartrefi newydd sy'n cael eu hadeiladu bellach yn fwy cynaliadwy ac ynni effeithlon, gan helpu i leihau ein hôl troed carbon.

Cysylltiadau cymorth a chyngor yr adran tai

Gallwn ddarparu ystod eang o gymorth a chyngor, p'un a ydych yn denant y cyngor ai peidio.

Fideos tai ar YouTube

Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i'n rhestr chwarae fideos tai ar YouTube.
Close Dewis iaith