Toglo gwelededd dewislen symudol

Tenantiaid lesddeiliaid y cyngor - cymerwch ran

Cymerwch ran yn un o'n grwpiau neu baneli i roi gwybod i ni beth yw eich barn am y gwasanaeth tai a sut y gellir ei wella.

Gallwch benderfynu faint yr hoffech chi gymryd rhan.

Grwpiau ar draws y ddinas a'r sir

Mae'r grwpiau hyn yn ymdrin â materion sy'n ymwneud â maes gwasanaeth penodol, e.e. atgyweiriadau. Y grwpiau allweddol yw:

Panel ymgynghorol y tenantiaid

Mae'r panel hwn yn cwrdd i drafod amrywiaeth eang o faterion lefel uchel sy'n effeithio ar denantiaid ar draws y ddinas a'r sir. Weithiau, defnyddir y panel gan staff allweddol y gwasanaeth tai i drafod syniadau a mentrau newydd â'r grŵp er mwyn dod i ddeall safbwynt tenantiaid ar fater penodol. Yn ogystal, cedwir cronfa ddata panel ymgynghorol y tenantiaid, sy'n cynnwys enwau tenantiaid sy'n awyddus i rannu eu barn ar faterion, fel arfer drwy holiaduron post.

Grŵp adeiladau ac atgyweiriadau

Mae'r grŵp hwn yn cwrdd bob chwarter ac mae'n canolbwyntio ar foddhad cwsmeriaid mewn perthynas â gwasanaeth atgyweiriadau arferol yr awdurdod a gwaith gwella arall sy'n effeithio ar eiddo tenantiaid.

Panel rheoli stadau a gofalu amdanynt

Mae'r grŵp hwn yn cwrdd bob chwarter i weithio drwy gynllun gweithredu a grëwyd gan banel ymgynghorol y tenantiaid, sy'n canolbwyntio ar y gwasanaeth gofalu am stadau a materion sy'n effeithio ar denantiaid ar y stadau.

Grŵp cynrychiolwyr byw'n annibynnol

Mae cynrychiolwyr tenantiaid o gyfadeiladau byw'n annibynnol yr awdurdod yn cwrdd â'r Rheolwr Byw'n annibynnol bob chwarter i drafod materion allweddol sy'n effeithio'n benodol ar denantiaid tai annibynnol.

Grŵp adborth Tŷ Agored

Grŵp bach o denantiaid yw hwn sy'n cwrdd i roi adborth gwerthfawr am y cylchgrawn bob chwarter i denantiaid, Tŷ Agored. Maent hefyd yn cwrdd i ddatblygu syniadau ar gyfer rhifynnau'r dyfodol, sy'n cynnwys awgrymiadau am gynllun, dyluniad, cynnwys ac erthyglau.

Grŵp Llywio Tenantiaid

Mae aelodau'r grŵp hwn yn cynnwys enwebiadau o banel ymgynghorol y tenantiaid. Rôl y grŵp yw goruchwylio gwaith y strategaeth cyfranogiad tenantiaid leol.

Cyfarfod blynyddol y rhwydwaith

Mae cyfarfod blynyddol y rhwydwaith yn rhoi cyfle i gynrychiolwyr o bob un o'r grwpiau yn y ddinas a'r sir ddod ynghyd i rannu eu profiadau, eu syniadau a chynnydd eu grwpiau. Yn y cyfarfod diwethaf ym mis Medi 2019, rhannodd pob grŵp yr wybodaeth ddiweddaraf am eu cynnydd. Roedd yr adborth yn gadarnhaol a chytunwyd ar gynlluniau gwaith ar gyfer y flwyddyn nesaf.

 

Grwpiau stadau lleol

Mae'r grwpiau hyn ar gyfer pobl sydd am drafod a dylanwadu ac ymgynghori ar faterion sy'n effeithio ar eu cymuned. Mae nifer o ffyrdd y gall tenantiaid gymryd rhan mewn materion lleol. 

Grwpiau tenantiaid a phreswylwyr ffurfiol

Gall tenantiaid a phreswylwyr sefydlu grwpiau ffurfiol i gynrychioli safbwyntiau aelodau eu cymuned. Rhaid i grwpiau fodloni sawl maen prawf gan gynnwys isafswm nifer y tenantiaid sy'n dod i gyfarfodydd a phwyllgor sydd wedi'i ethol. Mae grwpiau sy'n bodloni'r rhestr o feini prawf yn gymwys i dderbyn cefnogaeth ariannol gan yr awdurdod, gan ddibynnu ar nifer y tai o fewn ffiniau'r gymdeithas. Os ydych yn ystyried creu grŵp ffurfiol, cysylltwch â'r swyddog cyfranogiad a all gynnig cyngor ymarferol, hyfforddiant a chefnogaeth i chi.

Grwpiau tenantiaid a phreswylwyr anffurfiol

Yn aml, nid yw tenantiaid yn dymuno creu grŵp sy'n arbennig o ffurfiol. Mae grwpiau anffurfiol yn dal i dderbyn cefnogaeth weithredol gan swyddog cyfranogiad yr awdurdod, a gallant drefnu digwyddiadau lleol fel casglu sbwriel a digwyddiadau cymdeithasol. Os ydych yn ystyried creu grŵp anffurfiol, cysylltwch â'r swyddog cyfranogiad a all gynnig cyngor ymarferol, hyfforddiant a chefnogaeth i chi.

Grwpiau cymunedol eraill

Mae cydlynu ardaloedd lleol yn darparu cymorth a chefnogaeth yn y gymuned.

 

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y grwpiau hyn, ffoniwch y Swyddog Cyfranogiad, Alison Winter 0777 5221453 ar 01792 635043, neu e-bostiwch alison.winter@abertawe.gov.uk.

Close Dewis iaith