Toglo gwelededd dewislen symudol

Y gwasanaeth larwm cymunedol (llinell bywyd) - amodau a thelerau gwasanaeth

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen yr amodau a'r telerau a osodir gan y Gwasanaeth Larymau Cymunedol.

1. Y tal blynyddol yw:

£150.80 ac eithrio TAW.

£180.96 gan gynnwys TAW.

Cwblhewch adran gostyngiad TAW y ffurflen ar-lein os ydych yn gymwys am ostyngiad TAW. Os na chaiff y ffurflen gostyngiad TAW ei llenwi, bydd eich anfoneb yn cynnwys TAW yn awtomatig VAT.

Mae dau gategori gwahanol o gymorth TAW. Cwblhewch os yw'n berthnasol.

i)  Pobl sy'n derbyn pecyn gofal a aseswyd e.e. cyfarpar ysbyty neu'n derbyn gofal cartref.

ii) Pobl a salwch neu anabledd cronig.

2. Mae'r pris yn ddilys tan 1 Ebrill 2020 ac yn destun adolygiad blynyddol fel a nodir ym Mholisi Codi Tal y cyngor.

3. Mae'r cyngor yn cadw'r hawl i amrywio'r fath daliadau drwy adolygiad blynyddol a chydag o leiaf 14 diwrnod o rybudd ysgrifenedig.

4. Bydd un anfoneb y flwyddyn ac fe'i cesglir mewn 4 rhandaliad chwarterol. Y gost ar hyn o bryd yw:

£37.70 y chwarter (heb TAW).

£45.24 y chwarter (gyda TAW).

5. Rhaid cwblhau'r mandad debyd uniongyrchol atodedig a'i ddychwelyd i'r cyfeiriad ar y mandad. Os na allwch dalu drwy ddebyd uniongyrchol, mae dulliau talu eraill ar gael a byddwch yn derbyn anfoneb sy'n gofyn am dal llawn. Gellir gwneud cais am gynlluniau talu amgen wedi i chi dderbyn eich anfoneb drwy ffonio'n Hadran Cyfrifon Derbyniadwy ar: 01792 635847.

6. Bydd taliadau'n berthnasol nes i chi ddychwelyd eich cyfarpar. D.S. Eich cyfrifoldeb chi yw cael derbynneb am ddychwelyd eich cyfarpar oherwydd caiff unrhyw gyfarpar heb ei ddychwelyd neu heb ei anfonebu ei anfonebu ar y tal blynyddol presennol. Fe'ch cynghorwn yn gryf i hysbysu'ch perthynas agosaf o'r wybodaeth hon fel ei fod yn ymwybodol o'r angen i ddychwelyd y cyfarpar ar eich rhan os na allwch ei ddychwelyd eich hun.

7. Ni fyddwn yn caniatau unrhyw daliadau gwasanaeth sydd heb eu talu.

8. Gwneir pob ymdrech i gysylltu a'r defnyddiwr gwasanaeth er mwyn gwneud trefniadau addas i dalu'r anfoneb.

9. Erys y cyfarpar a'r holl ategolion yn eiddo i Gyngor Abertawe. Ffoniwch 01792 648999 os nad ydych am barhau i dderbyn y gwasanaeth.

10. Caiff y cyfarpar ei ddefnyddio'n unol a'r cyfarwyddiadau a roddwyd.

11. Mae'r tanysgrifiwr yn gyfrifol am y taliadau trydan a ffon a geir o ddefnyddio'r cyfarpar ac am ei yswirio.

12. Pan wneir galwad larwm i'r gwasanaeth ac nid oes modd cysylltu a'ch cysylltiadau enwebedig, bydd y gwasanaeth yn cysylltu a'r gwasanaethau brys, gan gynnwys yr heddlu, a fydd, os yw'n briodol yn gorfodi mynediad i'r eiddo er mwyn sicrhau diogelwch a lles y tanysgrifiwr. Y tanysgrifiwr fydd yn gyfrifol am adfer unrhyw niwed rhesymol a achoswyd.

13. Gwybodaeth bersonol - cyfrifoldeb y defnyddiwr gwasanaeth yw dweud wrth y gwasanaeth am unrhyw newidiadau i'w amgylchiadau personol gan gynnwys newidiadau i'w ddaliwr allweddi, gwybodaeth gyswllt neu newidiadau i'w ddarparwr ffon.

14. Mae'r tanysgrifiwr yn gyfrifol am sicrhau y gwneir galwad prawf llwyddiannus os newidiwyd darparwr ffon ers y gosodiad gwreiddiol i sicrhau parhad y gwasanaeth.

15. Mae'n rhaid i'r defnyddiwr gwasanaeth brofi'r tlws crog unwaith y mis.

16. Ni fydd Cyngor Abertawe'n atebol am unrhyw fethiant i'r cyfarpar o ganlyniad i beidio a defnyddio na phrofi'r cyfarpar yn unol a'r cyfarwyddiadau a roddwyd.