Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am wyliau'r banc - Mai

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor a chysylltiadau brys. Cynhelir yr holl gasgliadau ailgylchu ar y diwrnodau arferol.

Gofal cymdeithasol a lles i oedolion

Gweithio gyda phobl i fyw'n dda ac yn ddiogel yn ein cymuned - cyflawnwyd hyn drwy ein blaenoriaethau gwasanaeth, sef atal, hyrwyddo annibyniaeth a blaenoriaethu adnoddau.

Gofalu am eich lles

Cefnogaeth, cyngor a gwybodaeth i'ch helpu.

Cydlynu Ardal Leol

Gwybodaeth am sut i wneud addasiadau mwy neu lai i'ch cartref i'ch helpu gyda'ch nam.

Pobl 50 oed ac yn hŷn yn Abertawe (Heneiddio'n Dda)

Rydym am i bobl hŷn fod yn iach, yn ddiogel yn y cartref a'r tu allan iddo, mwynhau bywyd a chael llais a gwneud cyfraniad cadarnhaol i helpu i wella Abertawe.

Oedolion ag anabledd

Mae'r Gwasanaethau Cymdeithasol yn helpu ac yn annog oedolion anabl i fyw mor annibynnol â phosib gartref, cael cyfleoedd i fynd yma ac acw a dod o hyd i ffyrdd o addasu i'w nam.

Diogelu oedolion

Mae Diogelu Oedolion yn derm sy'n cael ei ddefnyddio i esbonio sut mae asiantaethau (fel yr heddlu, y Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Gwasanaeth Iechyd) yn ogystal â'r gwaith cyhoeddus cyffredinol yn gweithio gyda'i gilydd i gadw oedolion sy'n wynebu risg yn ddiogel rhag perygl esgeulustod neu gam-drin.

Sut gall y Gwasanaethau Cymdeithasol helpu gyda'ch gofal a'ch cefnogaeth

Gwybodaeth am beth sy'n digwydd pan fyddwch yn cysylltu â Gwasanaethau Oedolion yn Abertawe.

Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid (DoLS)

Mae'n rhaid gofalu am bobl sydd â diffyg galluedd meddyliol mewn modd sy'n sicrhau eu bod yn ddiogel, ond cyn belled â bod modd, dylent hefyd fod yn rhydd i wneud y pethau y maent am eu gwneud.
Close Dewis iaith