Chwilio'r wefan
English
question mark in circle

Cwestiynau cyffredin am wasanaethau cymdeithasol

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am wasanaethau cymdeithasol.

Mabwysiadu

Pa ystadegau sydd gennych am fabwysiadu?

Mae ystadegau am fabwysiadu yn Abertawe ar gael drwy'r dolen canlynol: Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol - cyhoeddiadauYn agor mewn ffenest newydd

Plant sy'n Derbyn Gofal

Pa wybodaeth ystadegol sydd ar gael am blant sy'n derbyn gofal yn Abertawe?

Mae data am blant sy'n derbyn gofal eisoes ar gael yn gyhoeddus ar wefan StatsCymru, gan gynnwys y rhesymau dros orfod bod dan ofal. Mae'r wefan hon hefyd yn darparu data hanesyddol (sy'n mynd yn ôl ymhellach na 2009), data am ryw PDG a'r cyfleuster i gymharu data ar draws awdurdodau lleol Cymru. StatsWales - plant sy'n derbyn gofalYn agor mewn ffenest newydd.

Cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth i deuluoedd

Pryd y dylwn i gysylltu â'r gwasanaeth gwybodaeth, cymorth a chyngor (GCaCh) i blant a theuluoedd?

Os ydych yn gofidio am blentyn neu berson ifanc, gallwch gysylltu â ni i drafod hyn ac i gael cymorth.

Bydd gweithiwr cymdeithasol cymwys yn gwrando arnoch chi ac yn dweud wrthych ba wybodaeth, cyngor neu gymorth y gellir eu darparu a phwy all eich helpu o'r gwasanaethau cymdeithasol, iechyd, troseddau ieuenctid, addysg, ymyrryd ac atal cynnar, yr heddlu a'r trydydd sector. Bydd yr hyn y gallwn ei drafod â chi ynglŷn â phlentyn penodol yn dibynnu ar y rheswm a'r amgylchiadau dros eich galwad ffôn.

Cefnogaeth i Blant a Theuluoedd

Gofal cartref

Pwy sy'n cofrestru darparwyr gofal cartref yng Nghymru?

Arolygiaeth gofal cymru sy'n gyfrifol am gofrestru'r holl ddarparwyr gofal cartref yng Nghymru. Mae gan wefan Arolygiaeth Gofal CymruYn agor mewn ffenest newydd wybodaeth am sut i ddod o hyd i wasanaethau gofal cofrestredig a'r adroddiadau arolygu diweddaraf.

Gwybodaeth ystadegol am y gwasanaethau i oedolion

Pa wybodaeth ystadegol sydd ar gael am y gwasanaethau i oedolion yn Abertawe?

Mae data am y gwasanaethau i oedolion yn Abertawe, gan gynnwys diogelu oedolion, darparu gwasanaethau a gwariant y gwasanaethau cymdeithasol ar gael ar wefan Ystadegau Cymru ac mae'n cynnwys y cyfleuster i gymharu data ar draws awdurdodau lleol Cymru. StatsWales - gwasanaethau oedolionYn agor mewn ffenest newydd.

Gwybodaeth, cyngor a chymorth i oedolion

Pa gyngor, gwybodaeth a chefnogaeth sydd ar gael i oedolion yn Abertawe?

Yn y Gwasanaethau i Oedolion, mae ein pwynt mynediad cyffredin yn lle i unrhyw un gael mynediad i wybodaeth a chyngor ynghylch iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae gan ein tîm Pwynt Mynediad Cyffredin gynorthwywyr mynediad a gwybodaeth a fydd yn siarad â chi am eich sefyllfa, yn rhoi gwybodaeth a chyngor i chi ac yn eich cyfeirio i'r lleoliad cywir. Gallant hefyd eich cysylltu â gwasanaethau cymunedol, megis grwpiau neu elusennau lleol. Yn aml, efallai mai dyma'r unig help y mae ei angen arnoch.

Gallwch gysylltu â'r Pwynt Mynediad Cyffredin ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol drwy ffonio 01792 636519 neu e-bostio cap@swansea.gov.uk.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM