Toglo gwelededd dewislen symudol

Arolygwyr yn canmol gwasanaethau addysg y cyngor

Mae miloedd o ddisgyblion a'u hathrawon yn ogystal ag ysgolion y ddinas yn elwa o ymrwymiad y cyngor i flaenoriaethu a buddsoddi mewn addysg yn Abertawe, yn ôl arolygwyr a benodwyd gan Lywodraeth Cymru.

Estyn report generic image from Canva

Estyn report generic image from Canva

Mae lles disgyblion yn flaenoriaeth glir i Gyngor Abertawe sydd ag ymrwymiad i ddarparu'r addysg orau i bob plentyn, yn ôl adroddiad newydd.

Mae perfformiad disgyblion yn uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol ac mae gwaith pwysig yn cael ei wneud i gefnogi pobl ifanc sy'n agored i niwed i sicrhau eu bod yn llwyddo ac yn aros yn yr ysgol.

Arolygodd swyddogion o Estyn wasanaethau addysg Cyngor Abertawe ym mis Mehefin ac maen nhw wedi cyhoeddi eu canfyddiadau'r wythnos hon.

Yn ôl yr adroddiad: "Mae gan gyfarwyddiaeth addysg Abertawe ddyhead uchelgeisiol ar gyfer ei holl blant a phobl ifanc.

"Ar y cyd â'r prif weithredwr, yr arweinydd, yr aelod cabinet ar gyfer addysg ac aelodau etholedig, mae swyddogion addysg wedi ymrwymo'n glir i ddarparu'r addysg orau posibl ar gyfer pob plentyn. Mae swyddogion yn y gyfarwyddiaeth addysg yn gweithio ar y cyd ac yn gynhyrchiol gyda gwasanaethau eraill yr awdurdod lleol a sefydliadau allanol ar sawl lefel.

"Mae'r cyfarwyddwr a'i swyddogion yn cynnal perthnasoedd adeiladol ac agored gyda phenaethiaid a rhanddeiliaid. Maent yn hyrwyddo ac yn cefnogi diwylliant cryf ac effeithiol o hunanwella ymhlith ysgolion Abertawe. Ceir cydweithio effeithiol ar sawl lefel, sy'n golygu bod gan ysgolion hanes cryf iawn o wella dros amser.

"Y deilliannau arolygu ar gyfer ysgolion Abertawe oedd y cryfaf yng Nghymru yn y tair blynedd yn arwain at bandemig COVID-19 ym mis Mawrth 2020. At ei gilydd, roedd perfformiad disgyblion ar ddiwedd cyfnod allweddol 4 rhwng 2017 a 2019 uwchlaw neu ymhell uwchlaw safonau mewn ysgolion tebyg. Roedd perfformiad disgyblion sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim uwchlaw cyfartaleddau cenedlaethol yn gyson yn y tair blynedd cyn y pandemig. Mae'r awdurdod lleol yn rhoi blaenoriaeth allweddol i lesiant a lles dysgwyr. Mae uwch swyddogion ac ysgolion prif ffrwd wedi ymrwymo'n gryf i gynorthwyo disgyblion bregus a'r rhai sydd mewn perygl o ymddieithrio.

"Ceir amrywiaeth eang o gymorth ac ymyraethau ar gyfer disgyblion ag anawsterau ymddygiadol ac emosiynol i sicrhau bod dysgwyr yn llwyddo ac yn aros mewn addysg. Mae hon yn nodwedd nodedig.

"Yn yr arolygiadau ysgolion rhwng Medi 2017 a Mawrth 2020, roedd proffil Abertawe ar gyfer lles ac agweddau at ddysgu yn eithriadol o gryf. Yn ychwanegol, mae nifer y disgyblion sy'n symud ymlaen i Flwyddyn 11 ac yn aros yn eu hysgol tan ddiwedd y flwyddyn academaidd yn gyson uwch na chyfartaleddau cenedlaethol. Mae hyn yn gryfder arbennig.

"Mae gan y gyfarwyddiaeth addysg ddiwylliant cryf o hunanfyfyrio a hunan werthuso. Mae arweinwyr yn cynnal adolygiadau rheolaidd a thryloyw o agweddau ar waith y gwasanaeth, ac yn llunio cynlluniau gwella cyflym a manwl gywir.

"Mae prosesau monitro a sicrhau ansawdd sefydledig ar waith. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae'r awdurdod lleol wedi cynyddu ei gynnig addysg cyfrwng Cymraeg yn raddol. Ceir cynlluniau dyheadol o fewn Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2022-2032 yr awdurdod lleol a gyhoeddwyd yn ddiweddar i ddatblygu'r agwedd hon ymhellach, ond mae angen sicrhau cyfleoedd cyfartal i'r holl blant allu cael addysg cyfrwng Cymraeg ledled y sir."

Meddai Robert Smith, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Addysg a Dysgu, "Rwy'n falch iawn o ganfyddiadau adroddiad yr wythnos hon.

"Dyma daith o welliant parhaus rydym wedi bod arni ers dros ddegawd. Rydym wedi rhoi blaenoriaeth i fuddsoddi mewn addysg ac ysgolion ac rydym yn gweld canlyniadau rhagorol o ganlyniad.

"Yn Abertawe rydym bob amser yn ymdrechu i wneud yn well a byddwn yn gweithio i adeiladu ymhellach ar yr hyn a gyflawnwyd.

"Ond heddiw hoffwn ddiolch i'n swyddogion, ein penaethiaid, ein hathrawon a holl staff yr ysgol am eu hymdrechion parhaus. Yn bwysicaf oll, hoffwn ganmol ein disgyblion a'u teuluoedd am eu cefnogaeth parhaus."

Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 01 Medi 2022