Chwilio'r wefan
English
/applvdata/goss/content/media/page_icon/Abertawe Mwy Diogel

Partneriaeth Abertawe Mwy Diogel

Yn gwneud ein cymunedau'n lleoedd mwy diogel i fyw a gweithio ynddynt drwy weithio mewn partneriaeth i leihau troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Blaenoriaethau Abertawe Mwy Diogel yw:

 • Alcohol a chyffuriau
 • Ymddygiad gwrthgymdeithasol
 • Plant a phobl ifanc      
 • Troseddu treisgar yng nghanol y ddinas
 • Cydlyniant cymunedol
 • Diogelu'r rhai sydd mewn perygl
 • Cydweithio

Mae'n cynllunio ac yn cyflwyno prosiectau a gweithgareddau i fynd i'r afael â phroblemau troseddu lleol sy'n ymwneud â phopeth o dafarnau a chlybiau, defnyddio gwydrau plastig cryf i farsialiaid tacsi, teledu cylch cyfyng a diogelwch cartrefi.

Gwasanaethau a ddarperir gan Abertawe Mwy Diogel

 • System CCTV Abertawe a cherbyd symudol CCTV
 • Tîm lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot Mwy Diogel
 • Fforwm cam-drin yn y cartref Abertawe Mwy Diogel
 • Y bartneriaeth Lleihau Troseddu Busnes a'r Cynllun Eithrio
 • Camau gorfodi yn erbyn cyffuriau mewn partneriaeth â'r heddlu gan ddefnyddio'n peiriannau eitemeiddio cyffuriau
 • Datblygu prosiectau lleihau troseddu i leihau a bod yn agored i droseddau
 • Darparu cysur a chyngor atal troseddau i'r cyhoedd drwy amrywiaeth o ddulliau cyfathrebu
 • Cynnwys cymunedau wyneb yn wyneb i roi sicrwydd ac i gyfeirio at unrhyw broblemau diogelwch cymunedol y mae pobl yn sôn amdanynt drwy'r broses Partneriaeth a Chymunedau Ynghyd (PACT).
 • Mannau casglu a gollwng canol y ddinas ar gyfer economi'r nos.

Asiantaethau Partneriaeth Abertawe Mwy Diogel

 • Dinas a Sir Abertawe
 • Heddlu De Cymru
 • Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
 • Ymddiriedolaeth Prawf Cymru
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
 • Gwarchod y Gymdogaeth
 • Sefydliadau a grwpiau gwirfoddol eraill â diddordeb mewn materion diogelwch cymunedol
Wedi'i bweru gan GOSS iCM