Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am wyliau'r banc - Mai

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor a chysylltiadau brys. Cynhelir yr holl gasgliadau ailgylchu ar y diwrnodau arferol.

Amcangyfrifon Aelwydydd

Yr ystadegau lleol diweddaraf am aelwydydd yw'r rheini o Gyfrifiad 2021.

Mae ystadegau aelwydydd yn bwysig i'r sector cyhoeddus a defnyddwyr eraill y mae angen iddynt ystyried tueddiadau diweddar yn y galw am dai, er mwyn cynllunio ar gyfer y dyfodol, darparu tai a chyflwyno gwasanaethau.

Mae'r amcangyfrifon diweddaraf yn awgrymu bod tua 105,000 o aelwydydd yn Abertawe ym mis Mawrth 2021, o fewn cyfanswm o 1.347 miliwn o aelwydydd yng Nghymru.

Rhwng 2011 a 2021, cynyddodd nifer amcangyfrifedig yr aelwydydd yn Abertawe tua 1,500 (+1.4%).  Digwyddodd y cynnydd hwn er gwaethaf gostyngiad yng nghyfanswm poblogaeth amcangyfrifedig Abertawe dros y deng mlynedd hynny, gan ddangos gostyngiad bach ym maint cyfartalog aelwydydd (o 2.26 yn 2011 i 2.22 yn 2021).

Ystadegau lleol

Mae ystadegau ardaloedd bach ar nifer yr aelwydydd â phreswylwyr mewn Wardiau Etholiadol ac Ardaloedd Cynnyrch Ehangach (ACE) ar gael o Gyfrifiad 2021.  Mae tablau crynodeb ar gyfer ardaloedd yn Abertawe wedi'u cynnwys ar y dudalen hon ar lefel Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is (PDF) [350KB], Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Ganol (PDF) [719KB] a lefel ward (PDF) [330KB].  Mae'r ystadegau ar gyfer pob maes fel a ganlyn: cyfanswm aelwydydd (â phreswylwyr); preswylwyr arferol sy'n byw mewn cartrefi a sefydliadau cymunedol; maint cyfartalog aelwyd.

Mae Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is (ACEHI) yn unedau adrodd ystadegol a ddatblygwyd gan y SYG sy'n cynnwys rhwng 400 a 1,200 o aelwydydd.  Mae Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Ganol (ACEHG) yn cael eu hadeiladu o grwpiau ACEHI cyfagos ac mae ganddynt rhwng 2,000 a 6,000 o aelwydydd.  Mae rhagor o wybodaeth am Ardaloedd Cynnyrch Ehangach yn Abertawe ar gael yma.  Mae gwybodaeth am wardiau Abertawe, sydd bellach yn adlewyrchu newidiadau i ffiniau 2022 yn yr ystadegau hyn, hefyd ar gael yma.

Amcangyfrifon aelwydydd blynyddol

Mae amcangyfrifon aelwydydd canol blwyddyn blynyddol ar gyfer ardaloedd awdurdodau lleol yng Nghymru hefyd yn cael eu cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru.  Cynhyrchir y rhain drwy gymhwyso tybiaethau am faint, ffurf a chyfansoddiad aelwydydd i amcangyfrifon poblogaeth.

Mae amcangyfrifon blynyddol diweddaraf Llywodraeth Cymru o gyfanswm nifer a chyfansoddiad aelwydydd (nifer yr oedolion a'r plant) ar gyfer canol 2020.  Mae nodyn briffio (PDF) [990KB] yn amlinellu amcangyfrifon 2020 ar gyfer Abertawe a newidiadau diweddar, gan gynnwys yn ôl math o aelwyd.  Fodd bynnag, mae'r amcangyfrifon hyn bellach wedi'u disodli gan ganlyniadau Cyfrifiad 2021.  Nid yw'n hysbys eto pryd y bydd amcangyfrifon ar gyfer canol 2021 ar y sail hon yn cael eu cynhyrchu.

Yn y cyfamser, bydd ystadegau lleol pellach a dadansoddiadau o gartrefi ar gael ar ein tudalennau Cyfrifiad.

Ystadegau cysylltiedig

  • Cyfrifiad 2021: Mae ystadegau lleol pellach a dadansoddiadau aelwydydd yn cael eu hychwanegu at ein tudalennau Cyfrifiad.
  • Rhagamcanion Aelwydydd: Cyhoeddwyd Rhagamcanion aelwydydd ar sail canlyniadau 2018 gan Lywodraeth Cymru ym mis Awst 2020, ac maent yn cwmpasu'r 25 mlynedd tan 2043.  Fodd bynnag, mae'r amcanestyniadau hyn yn seiliedig ar amcangyfrifon a thueddiadau aelwydydd cyn Cyfrifiad 2021.
  • Data Cyfrifiad cynharach: Mae ystadegau cryno o Gyfrifiadau blaenorol ar amrywiaeth o nodweddion poblogaeth ac aelwydydd ar gael yma.

Os oes gennych ymholiadau ynglyn â'r wybodaeth hon, neu os oes angen mwy o ystadegau demograffig arnoch ar gyfer Abertawe, cysylltwch â ni.

Close Dewis iaith