Chwilio'r wefan
English
Ffon

Archebu llyfr

Rydym bellach yn cynnig gwasanaeth 'ffonio a chasglu' ym mhedwar o'n llyfrgelloedd ar gyfer pobl sydd am fenthyca llyfrau.

Mae llyfrgelloedd ar gau i'r cyhoedd o hyd ond gallwch archebu a chasglu llyfrau a llyfrau llafar erbyn hyn. Gallwch hefyd ffonio i drefnu i ddychwelyd eitemau i'r llyfrgelloedd hyn. Peidiwch â cheisio glanhau llyfrau'r llyfrgell eich hun; does dim angen gwneud hyn oherwydd bod mesurau gosod dan gwarantin a thrafod yn ddiogel ar waith yn y llyfrgell. Mae'r mesurau hyn hefyd yn cynyddu'r amser rhwng dychwelyd a chlirio llyfrau o'ch cyfrif llyfrgell.

Cofiwch, gallwch lawrlwytho e-lyfrau ac e-lyfrau llafar ar-lein o hyd.

 

Ble gallaf archebu/gasglu fy llyfrau?

Ffoniwch eich llyfrgell dethol i archebu: Dydd Mawrth - dydd Iau 9.00am - 4.30pm.

Llyfrgell Ganolog Abertawe - 01792 636464

Llyfrgell Gorseinon - 01792 516780

Llyfrgell Treforys - 01792 516770

Llyfrgell Ystumllwynarth - 01792 368380

Bydd slotiau casglu ar gael ar gyfer dydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Iau. Byddwch yn cael diwrnod ac amser i gasglu'ch archeb pan fyddwch yn ffonio.

I breswylwyr nad ydynt yn gallu cyrraedd y llyfrgelloedd sy'n cynnig y gwasanaeth 'Ffonio a Chasglu' oherwydd rhesymau iechyd neu symudedd, siaradwch ag aelod o staff i weld a allwn helpu mewn ffordd arall.

Darllenwch ragor am ein gwasanaeth cludo i'r cartref

Fel dewis amgen i ffonio i gyflwyno cais, gall cwsmeriaid gyflwyno'u cais gan ddefnyddio'r ffurflen ar-lein ganlynol.

Yna byddwn yn cysylltu â chi gan ddefnyddio'r wybodaeth a ddarperir gennych ar y ffurflen hon i drefnu apwyntiad i chi gasglu'ch eitemau o'r llyfrgell o'ch dewis a dychwelyd unrhyw fenthyciadau yr hoffech eu dychwelyd

Request online welsh button
Archebu llyfr ar-lein

 

Beth fydd ei angen arnoch wrth archebu

Wrth gysylltu â'r llyfrgell i ofyn am eitemau, gofynnir i chi ddarparu'r wybodaeth ganlynol:

  • rhif eich cerdyn llyfrgell a'ch rhif ffôn
  • y llyfrau yr hoffech chi eu benthyca/eich dewisiadau. Gallai hyn fod yn ddetholiad o'ch hoff awduron/genres neu rai teitlau llyfrau penodol.

Gallwch chwilio drwy Gatalog Llyfrgelloedd Abertawe i ddewis eitemau o hyd.

Bydd staff y llyfrgell yn dewis llyfrau ar eich cyfer ac yn rhoi dyddiad ac amser i chi er mwyn i chi ddod i'r llyfrgell i gasglu neu ddychwelyd eich eitemau. Bydd staff yn gwneud eu gorau i fodloni'ch gofynion, ond cofiwch efallai y bydd rhai o'r llyfrau mwyaf poblogaidd ar fenthyg o hyd oherwydd y sefyllfa cyfyngiadau symud bresennol. Gall oedi gan gyflenwyr hefyd olygu na fydd rhai llyfrau newydd ar gael ar hyn o bryd.

Os nad ydych yn aelod o Lyfrgelloedd Abertawe, ymaelodi ar-lein i fod yn aelod o'r llyfrgell.

 

Mesurau diogelwch

Er diogelwch cwsmeriaid a staff, bydd cyfyngiadau angenrheidiol ar waith.

Bydd angen i gwsmeriaid hefyd ddilyn y mesurau diogelwch sydd ar waith ym mhob lleoliad, sy'n adlewyrchu canllawiau cyfredol y Llywodraeth ynghylch rheoli haint Covid-19. Mae hyn yn cynnwys y cyfarwyddyd sy'n dweud na ddylai neb ymweld â'r llyfrgell os ydyw e'/hi, neu rywun y mae e'/hi yn byw gyda nhw, yn hunanynysu neu'n dangos symptomau Covid-19.

Rydym yn dilyn arweiniad Iechyd Cyhoeddus Cymru ar leihau'r risg o groeshalogi drwy roi'r holl lyfrau i'r ochr am 72 awr. 

Wrth ddod i'r llyfrgell, dilynwch y trefniadau cadw pellter cymdeithasol a dewch i gasglu'ch eitemau ar yr amser a roddwyd i chi gan staff yn unig.

I leihau cyswllt, bydd eich llyfrau'n barod ac yn aros i chi yn nerbynfa'r llyfrgell.

Archebu llyfr ar-lein

Fel dewis amgen i ffonio i gyflwyno cais, gall cwsmeriaid gyflwyno'u cais gan ddefnyddio'r ffurflen ar-lein ganlynol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM