Chwilio'r wefan
English

Cael gwybodaeth

Cyhoeddir manylion cyfarfodydd, gan gynnwys , ar wefan y cyngor.

Cymryd rhan

Mae'r bwrdd yn awyddus i gynnwys unrhyw un a all gyfrannu at ei waith. 

Gallwch gysylltu ag unrhyw un o Aelodau'r Cabinet sy'n aelodau o'r bwrdd.

Gallwch gysylltu â Chadeirydd Pwyllgor y Rhaglen Graffu neu'r swyddog craffu perthnasol os ydych am gael gwybodaeth am y gwaith y mae'r panel craffu yn ei wneud o ran y bwrdd. 

Gallwch hefyd gysylltu â noddwr neu gydlynydd y gweithgor perthnasol os oes diddordeb gennych yn y gwaith mae'n ei wneud.

Codi mater

Fel cynghorydd, gallwch godi mater neu bryder mewn tair ffordd:

a)    Drwy Aelodau'r Cabinet sy'n ymwneud yn uniongyrchol â'r bwrdd, gan gynnwys yr arweinydd

b)    Drwy'r panel craffu

c)    Drwy fynd i gyfarfod neu ofyn cwestiwn.

 Adnoddau

Bydd gweithgareddau'r bwrdd yn creu nifer o adnoddau y gallwch eu defnyddio yn eich rôl fel cynghorydd.  Bydd hyn yn cynnwys:

Yr Asesiad Lles:  Byddwn yn dod ag amrywiaeth o ymchwil meintiol ac ansoddol ynghyd mewn asesiad o'r canlyniadau canlynol, y cytunwyd arnynt gan y bwrdd, fel man cychwyn ar gyfer ei waith:

  • Dechrau da mewn bywyd i blant
  • Pobl yn dysgu'n llwyddiannus
  • Swyddi da i bobl ifanc ac oedolion
  • Safon byw dda i bobl
  • Pobl yn iach, yn ddiogel ac yn annibynnol
  • Lleoedd da i bobl fyw a gweithio ynddynt

Y Cynllun Lles:  Yn dilyn yr Asesiad Lles, bydd hwn yn canolbwyntio ar nifer bach o amcanion lles ac yn nodi sut gellir eu cyflawni.

Agendâu a Chofnodion:  Bydd adroddiadau a chyflwyniadau sy'n ymwneud ag agweddau gwahanol ar waith y bwrdd yn cynnwys gwybodaeth sy'n berthnasol i chi fel cynghorydd.  Bydd cofnodion y cyfarfodydd yn dweud wrthych ba gamau gweithredu sy'n cael eu cymryd mewn ymateb i faterion a godir.

Bydd yr holl ddogfennau hyn, yn ogystal ag adroddiadau perthnasol eraill, ar gael ar Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM