Toglo gwelededd dewislen symudol

Arweiniad rhiant i addysg ddewisol yn y cartref yn Abertawe

Nod Cyngor Abertawe yw rhoi arweiniad i rieni sy'n ystyried Addysg Ddewisol yn y Cartref (ADdC) i'w plant neu sydd eisoes wedi penderfynu arni. Mae Cyngor Abertawe yn parchu ac yn derbyn hawl rhieni i addysgu eu plant yn y cartref.

Mae addysg plant yn y cartref yn gyfrifoldeb mawr ar deulu ac mae'n mynnu ymrwymiad mawr o ran amser, amynedd ac egni oherwydd gallai gael goblygiadau mawr ar ddyfodol y plentyn.

Nod yr wybodaeth a geir yn y ddogfen hon yw amlinellu dyletswyddau cyfreithiol y rhieni hynny sy'n ymgymryd ag addysg eu plentyn, ynghyd a dyletswyddau'r awdurdod lleol (ALI).

Yn y ddogfen hon, ystyr 'rhiant' yw'r un ystyr a geir yn Adran 576 Deddf Addysg 1996. O ganlyniad, mae'n cynnwys person sydd a chyfrifoldeb rhiant dros blentyn a pherson sy'n gofalu am blentyn.

Mae Tim Addysgu Ddewisol yn y Cartref Cyngor Abertawe (TADdC) a sefydlwyd yn ddiweddar yn cydnabod ac yn parchu hawliau'r rhiant/gofalwr i addysgu eu plentyn yn y cartref. Bydd TADdC yn ceisio datblygu perthnasoedd gweithio cadarnhaol gyda rhwydweithiau addysgu cartref a bydd yn gweithio ar y cyd a rhieni ADdC er mwyn galluogi i blant gael y dewisiadau gorau ym mywyd, a bydd yn ymdrechu i gefnogi plant a theuluoedd drwy sicrhau bod plant yn arfer eu hawl i addysg.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Arweiniad ar Addysg Ddewisol Gartref - dogfen rhif: 202/2016 a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2017 sydd ar gael drwy'r ddolen hon: https://llyw.cymru/addysg-a-sgiliau

 

A oes rhaid i blant fynd i'r ysgol?

Mae Deddf Addysg 1996 yn datgan mai dyletswydd y rhiant yw sicrhau bod darpariaeth addysgol ei blentyn yn 'addysg amser llawn effeithiol lsy'n addas i'w oedran, ei allu a'i gymhwyster, ac i unrhyw anghenion addysgol arbennig y gall fod ganddo.'

Dyletswydd rhiant i addysgu

O dan Adran 7 Deddf Addysg 1996, dylai rhieni pob plentyn o oedran ysgol gorfodol 'sicrhau bod y plentyn yn derbyn addysg amser llawn effeithlon sy'n addas i'w oedran, ei allu a'i gymhwyster ac i unrhyw anghenion addysgol arbennig y gallai fod ganddo nail ai drwy fynychu ysgol yn rheolaidd neu mewn ffordd arall.'

Rol yr awdurdod lleol

Amcan cyntaf yr Awdurdod Lleol yw helpu rhieni i lwyddo yn yr hyn maent wedi penderfynu ei wneud.

Hawliau plant a sut mae hyn yn berthnasol i Gyngor Abertawe

Mae Llywodraeth Cymru wedi mabwysiadu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP) fel sail i'w holl waith dros blant a phobl ifanc.

Anghenion dysgu Ychwanegol

Mae'r un weithdrefn yn berthnasol os oes gan eich plentyn ddatganiad AAA ac mae'n mynychu ysgol brif ffrwd.

Gwasanaethau sydd ar gael i blant a theuluoedd

Gall plentyn ADdC gael mynediad i wasanaethau cyffredinol megis Gyrfa Cymru, Tim am y Teulu (TAT), Info-Nationa, Gwasanaeth Cwnsela Exhange a gwasanaethau iechyd, sgrinio ac imiwneiddio o hyd.