Chwilio'r wefan
English
Information

Gwybodaeth sylfaenol am Ostyngiad Treth y Cyngor

Mae Gostyngiad Treth y Cyngor yn eich helpu i dalu eich Treth y Cyngor os ydych ar incwm isel.

Pwy all hawlio Gostyngiad Treth y Cyngor?

Gall unrhyw un sy'n talu Treth y Cyngor ar gyfer yr eiddo maent yn byw ynddo ac sydd ar incwm isel dderbyn Gostyngiad Treth y Cyngor i helpu i dalu am Dreth y Cyngor neu ran ohono. Mae'r swm y bydd eich Treth y Cyngor yn lleihau yn dibynnu ar eich incwm a'ch amgylchiadau.

Gallwch wneud cais am Ostyngiad Treth y Cyngor os ydych yn ddi-waith neu'n gweithio, fodd bynnag os oes gennych dros £16,000 o gyfalaf ni fyddwch fel arfer yn gymwys ar gyfer gostyngiad.

Sut mae Gostyngiad Treth y Cyngor yn cael ei gyfrifo?

Rydym yn edrych ar:

  • Faint o arian rydych yn ei dderbyn a'ch amgylchiadau personol
  • Cyfanswm yr arbedion sydd gennych (bydd dros £16,000 fel arfer yn eich anghymhwyso oni bai eich bod yn derbyn Credyd Pensiwn Gwarantedig)
  • Amgylchiadau aelodau eich aelwyd (oedran, rhyw, anableddau) a'u perthynas â chi

Faint byddaf yn gymwys ar ei gyfer?

Defnyddiwch ein cyfrifiannell budd-daliadau i gael amcangyfrif o faint o fudd-dal y gallwch ei dderbyn.

Pryd bydd fy ngostyngiad yn dechrau?

Er mwyn sicrhau bod eich Gostyngiad yn dechrau cyn gynted â phosib, dylech gysylltu â ni cyn gynted ag y mae angen cymorth arnoch er mwyn dweud wrthym eich bod yn bwriadu gwneud cais. Mae gostyngiad Treth y Cyngor fel arfer yn dechrau o'r diwrnod y byddwn yn derbyn eich cais.

Newidiadau mewn amgylchiadau 

Os ydych wedi gwneud cais am Ostyngiad Treth y Cyngor a/neu wedi clywed eich bod wedi derbyn gostyngiad, mae'n rhaid i chi ein hysbysu am unrhyw newidiadau a allai effeithio ar eich gostyngiad cyn gynted ag y maent yn digwydd.

Rhoi gwybod am newid amgylchiadau a all effeithio ar eich Budd-dal Tai

Wedi'i bweru gan GOSS iCM