Chwilio'r wefan
English
Megaphone

Ddim yn hapus gyda phenderfyniad am Fudd-dal Tai?

Anghytuno â phenderfyniad neu am wneud apêl.

Hawlwyr Budd-dal Tai

Pan fyddwn yn gwneud penderfyniad, byddwn yn anfon llythyr atoch sy'n esbonio sut cafodd eich Budd-dal Tai ei gyfrifo. Bydd y llythyr hefyd yn nodi dyddiadau dechrau a gorffen eich hawl.

Os nad ydych yn deall ein penderfyniad neu rydych am wybod mwy, cysylltwch â ni cyn gynted â phosib i ofyn am fwy o fanylion.

O ganlyniad i'r cyfarwyddiadau diweddar gan y Llywodraeth, mae'r llinellau ffôn ar gau dros dro. E-bostiwch eich ymholiad at budd-daliadau@abertawe.gov.uk a byddwn yn ymateb cyn gynted â phosib. Mae gennym nifer fawr o ymholiadau ar hyn o bryd, felly byddwch yn amyneddgar.

Os chi yw'r person (neu ddirprwy'r person) a hawliodd Fudd-dal Tai neu Fudd-dal Treth y Cyngor ac rydych yn meddwl bod y cyngor wedi gwneud penderfyniad anghywir ynglŷn â'ch budd-dal, gallwch: -

  • Ofyn i ni am esboniad a/neu ddatganiad ysgrifenedig o'r rhesymau dros y penderfyniad, neu
  • Ddweud wrthym eich bod yn anghytuno â'r penderfyniad, a pham, a gofyn i ni ei ailystyried, neu
  • Apelio yn erbyn y penderfyniad.

Yn gyffredinol, mae'n rhaid i chi ofyn i ni wneud hyn o fewn mis i ddyddiad y llythyr a anfonwyd atoch ynglŷn â'r penderfyniad oni bai bod gennych reswm arbennig dros gyflwyno gais hwyr. Byddwn yn ystyried bod unrhyw apêl wedi'i wneud ar y diwrnod y derbyniwyd eich llythyr/y cwblhawyd y ffurflen apelio, felly sicrhewch ei fod yn ein cyrraedd o fewn mis calendr i ddyddiad ein llythyr.

Os ydych yn penderfynu apelio, mae'n ofynnol o dan y gyfraith ein bod yn derbyn dogfen wedi'i llofnodi gennych yn dweud wrthym beth rydych am ei wneud.

Dylech ysgrifennu llythyr atom neu sganio'r llythyr hwn trwy e-bost i ddweud wrthym: 

  • pa benderfyniad rydych yn anghytuno ag ef
  • a'r rhesymau dros anghytuno ag ef.

Cofiwch lofnodi'r llythyr a'i anfon i 'Tîm Apelio'r Is-adran Budd-daliadau, Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe SA1 3SN' neu sganiwch y llythyr hwn a'i e-bostio at budd-daliadau@abertawe.gov.uk. Efallai bydd angen i ni ysgrifennu atoch am fwy o wybodaeth neu dystiolaeth am yr hyn rydych yn ei ddweud wrthym.

Landlordiaid

Os ydych yn landlord eiddo, ceir rheolau arbennig sy'n golygu mai dim ond rhai penderfyniadau penodol y gellir apelio yn eu herbyn neu ofyn i'r cyngor eu hailystyried,

sef: 

  • Penderfyniad ynglŷn ag a yw Budd-dal Tai yn cael ei dalu'n uniongyrchol i chi.
  • Swm a chyfnod gordaliad yr ydym wedi penderfynu ei adennill gennych.
  • Penderfynu a ddylid adennill gordaliad Budd-dal Tai gennych neu beidio.

Pan fyddwch yncysylltuâ ni

Pan fyddwch yn ysgrifennu atom am benderfyniad, bydd uwch-swyddog budd-daliadau yn ystyried eich hawl eto i sicrhau nad ydym wedi gwneud camgymeriad.

Os bydd yr uwch-swyddog yn penderfynu nad oedd y penderfyniad gwreiddiol yn gywir, caiff eich hawl ei addasu a byddwn yn anfon llythyr hysbysu newydd atoch gan esbonio sut cafodd y swm newydd o fudd-dal ei gyfrifo. Yna byddai hawl gennych i apelio yn erbyn y penderfyniad newydd hwn.

Mae rheolau a chyfyngiadau amser gwahanol ar gyfer apelio yn erbyn penderfyniad ar hawl i Ostyngiad Treth y Cyngor.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM