Chwilio'r wefan

Profion cadernid CDLl

Yr egwyddorion y profir y CDLl yn eu herbyn gan yr Arolygiaeth Gynllunio.

Beth yw'r Profion Cadernid?

Datblygwyd y profion gan yr Arolygiaeth Gynllunio i wirio bod y CDLl yn addas at y diben. Mae tri phrawf cadernid:

 • Prawf 1 - A yw'r cynllun yn berthnasol?
 • Prawf 2 - A yw'r cynllun yn briodol?
 • Prawf 3 - A fydd y cynllun yn cyflwyno?

Pryd bydd y Profion Cadernid yn cael eu defnyddio?

Yn ystod archwiliad o'r CDLl, bydd Arolygydd Annibynnol yn asesu a yw'r cynllun yn gadarn ac yn gyson â'r tri phrawf cadernid a nodir isod. Rôl yr Arolygydd yw sicrhau bod y dystiolaeth a'r rhagdybiaethau y mae'r cyngor wedi seilio ei bolisïau a'i gynigion arnynt yn cael eu profi'n gywir.

Beth yw'r cynigion?

Prawf 1: A yw'r cynllun yn berthnasol? (h.y. a yw'n glir bod y CDLl yn gyson â chynlluniau eraill?)

 • A yw'n ystyried polisïau cenedlaethol a Chynllun Gofodol Cymru?
 • A yw'n ystyried nodau lles?
 • A yw'n ystyried Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru?
 • A yw'n gyson â chynlluniau, strategaethau a rhaglenni gwasanaethau rhanbarthol?
 • A yw'n cyd-fynd â chynlluniau awdurdodau cyfagos?
 • A yw'n adlewyrchu'r Cynllun Integredig Sengl neu Gynllun Rheoli'r Parc Cenedlaethol?

Prawf 2: A yw'r cynllun yn briodol? (h.y. a yw'r cynllun yn briodol ar gyfer yr ardal ar sail y dystiolaeth?)

 • A yw'n benodol ar gyfer yr ardal leol?
 • A yw'n mynd i'r afael â materion allweddol?
 • A yw'n cael ei gefnogi gan dystiolaeth gadarn, gyfatebol a chredadwy?
 • A all y sail resymegol sy'n gefndir i bolisïau'r cynllun gael ei harddangos?
 • A yw'n ceisio diwallu anghenion a aseswyd a chyfrannu at gyflawni datblygiad cynaliadwy?
 • A yw'r weledigaeth a'r strategaeth yn gadarnhaol ac yn llawn dyhead?
 • A yw'r opsiynau amgen 'go iawn' wedi'u hystyried yn gywir?
 • A yw'n rhesymegol, yn rhesymol ac yn gytbwys?
 • A yw'n gydlynol ac yn gyson?
 • A yw'n glir gyda ffocws?

Prawf 3: A fydd y cynllun yn cyflwyno? (h.y. a yw'n debygol y bydd yn effeithiol?)

 • A fydd yn effeithiol?
 • A oes modd ei roi ar waith?
 • A oes cefnogaeth gan y darparwyr isadeiledd perthnasol, yn ariannol ac o ran bodloni'r terfynau amser perthnasol?
 • A fydd ei ddatblygu'n ymarferol?
 • A all y safleoedd a ddyrennir gael eu cyflawni?
 • A yw'r cynllun yn ddigon hyblyg?  A oes darpariaethau wrth gefn priodol ar waith?
 • A yw'n cael ei fonitro'n effeithiol?

O: Llawlyfr Cynllun Datblygu Lleol - Rhifyn 2, Awst 2015 (Llywodraeth Cymru)Yn agor mewn ffenest newydd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM