Toglo gwelededd dewislen symudol

Pa waith ydy'r tîm Craffu'n ei wneud ar hyn o bryd?

Mae nifer o ffyrdd o gael yr wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn y mae Craffu yn gweithio arno nawr ac am y flwyddyn i ddod.

Rydym yn rheoli cylchlythyr misol i'ch helpu i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ein gwaith diweddaraf. Gallwch danysgrifio i dderbyn y diweddariad drwy e-bost. Rydym hefyd yn ysgrifennu blog am ein gwaith.

Cyhoeddir agenda Pwyllgor y Rhaglen Graffu cyn pob cyfarfod. Mae'r rhain yn cynnwys adroddiad cynnydd ar yr holl weithgareddau craffu ac amserlen cyfarfodydd yn y dyfodol.

Gwnaethom hefyd lunio rhaglen waith flynyddol. Mae hwn yn nodi'r pynciau a drafodir gan y Cynghorwyr Craffu bob blwyddyn.

Rhaglen Waith Craffu - 2020 / 2022

Panel ymchwilio newydd 

Craffu manwl â therfyn amser - chwe mis.

 1. Caffael - Cylch gorchwyl/cwestiwn allweddol blaenorol i'w hadolygu/diweddaru. Beth mae'r cyngor yn ei wneud i sicrhau ei fod yn caffael yn lleol, yn foesol, ac yn wyrdd wrth fod yn gosteffeithiol ac yn dryloyw yn ei arferion?
 2. Ymddygiad gwrthgymdeithasol - Caiff y cylch gorchwyl ei gytuno gan y panel ond byddai'n canolbwyntio ar sut y gallwn leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ein cymunedau, gan edrych ar ffactorau y tu ôl i'r cynnydd mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol; gweithio rhyngasiantaeth, rôl aelodau etholedig, adrodd, etc.

Mynd ar drywydd ymholiadau blaenorol:

 1. Cydraddoldeb

Gweithgorau newydd

Craffu bras / cyfarfodydd untro

 1. Gweithlu - Sut mae'r cyngor yn cefnogi iechyd a lles staff; materion ynghylch gweithio gartref; salwch staff; trosiant staff; defnydd staff asiantaeth, pwysau, etc.
 2. Cynhwysiad digidol - Mynd ar drywydd y drafodaeth flaenorol ynghylch trawsnewidiad digidol, strategaeth cynhwysiad digidol y cyngor, a pha mor barod yw'r cyngor a'r cyhoedd i ddefnyddio technoleg ddigidol a chyfathrebu drwyddi er mwyn osgoi eithrio/mynediad gwael, etc.
 3. Gwasanaethau bysus - Trafodaeth am ardaloedd sydd wedi'u cynnwys yn rhwydwaith bysus a lefelau gwasanaeth; darpariaeth cludiant cymunedol; integreiddio â mathau eraill o gludiant, etc.
 4. Dinas iach - Archwilio gweithgareddau, hyrwyddo, yn enwedig gweithgareddau corfforol, gan gynnwys darparu gweithgareddau a chwaraeon yn yr awyr agored a
  chyfleoedd i bobl ifanc, etc.

Rhestr wrth gefn:

 • Diogelwch ffyrdd - Mannau lle ceir problemau; gweithio i wella diogelwch; mesurau ataliol; rheoli cyflymder; diogelwch llwybrau beicio; gweithio mewn partneriaeth, etc.
 • Teithio llesol - Ydyn ni'n bodloni rhwymedigaethau Deddf Teithio Llesol Llywodraeth Cymru; annog beicio/cerdded; ffocws penodol ar feicio o ystyried y profiad yn ystod y pandemig - ydyn ni'n gwneud yn fawr o'r cyfleoedd i gynyddu nifer y bobl sy'n beicio, etc.
 • Hygyrchedd i'r anabl/henoed - Ymchwilio i bryderon ynghylch symudedd o amgylch canol y ddinas a mynediad, e.e. a oes digon o gyrbau isel i helpu sgwteri symudedd, a chyfleusterau eraill i wella mynediad a lles, etc.

Paneli perfformiad

Perfformiad manwl parhaus/monitro a herio ariannol.

 1. Gwella gwasanaethau a chyllid (misol)
 2. Addysg (misol)
 3. Gwasanaethau i oedolion (bob 6 wythnos)
 4. Gwasanaethau plant a theuluoedd (bob 6 wythnos)
 5. Datblygu ac adfywio (bob deufis)
 6. Yr amgylchedd naturiol (bob deufis)

Materion penodol i'w cynnwys yn y cynlluniau gwaith ehangach:

 • Gwella gwasanaethau a chyllid
  • Cynllun corfforaethol - adolygiad/cynnydd
  • Is-ddeddfau'r cyngor
  • Craffu cyllidebau
  • Rheoli perfformiad
  • Rheoli gwastraff ac ailgylchu - gan gynnwys cwestiynau am brofiadau o dipio anghyfreithlon a gweithgarwch y cyngor
  • Safon Ansawdd Tai Cymru
 • Addysg
  • Ysgolion yr 21ain ganrif
  • Anghenion dysgu ychwanegol
  • Plant sy'n cael eu haddysgu gartref
  • Cyflawni blaenoriaethau corfforaethol
  • Darpariaeth addysg heblaw yn yr ysgol wedi'i hailfodelu
 • Gwasanaethau i oedolion
  • COVID-19 ac iechyd meddwl cymunedol
  • Darpariaeth blaenoriaethau corfforaethol
  • Cam-drin domestig
 • Gwasanaethau plant a theuluoedd
  • Cyflawni blaenoriaethau corfforaethol
  • Priodasau dan orfod - materion diogelu
 • Datblygiad ac adfywio
  • Y Fargen Ddinesig ac effeithiau COVID-19
  • Cyflawni blaenoriaethau corfforaethol
  • Strategaeth adfywio economaidd
  • Datblygiadau blaendraethau
  • Adeiladau hanesyddol/ rhestredig
 • Yr amgylchedd naturiol
  • Newid yn yr hinsawdd
  • Cyflawni blaenoriaethau corfforaethol
  • Goblygiadau Bil yr Amgylchedd 2020
  • Cadwraeth natur - monitro gweithgarwch a pherfformiad yn gyson

Materion ar gyfer pwyllgor y rhaglen graffu

Rheolaeth gyffredinol y rhaglen waith; trafodaeth am amrywiaeth eang o faterion gwasanaeth.

 • Ymateb y cyngor i COVID-19 a'r cynllun adfer/ trawsnewid
 • Parodrwydd ar gyfer Brexit

Adroddiadau penodol:

 • Cynllun hawliau plant a phobl ifanc
 • Diogelu corfforaethol
 • Cyflawni blaenoriaeth gorfforaethol - trechu tlodi
 • Y strategaeth digartrefedd - cynnydd gan gynnwys trafodaeth ar y ddarpariaeth cartrefi â chymorth i bobl ifanc
 • Sesiwn holi ac ateb gyda'r arweinydd:
  • Brexit
  • Gweithio mewn partneriaeth
  • Y porth gorllewinol mawr
 • Sesiwn holi ac ateb gydag Aelodau eraill o'r Cabinet:
  Materion i'w trafod
  • I'w gadarnhau
 • Bwrdd gwasanaethau cyhoeddus
 • Craffu ar drosedd ac anrhefn (diogelwch cymunedol)
  • Gan gynnwys cydlyniant cymunedol a throseddau casineb
 • Adroddiadau Swyddfa Archwilio Cymru
 • Edrych ar yr hyn a wnaed gan weithgorau blaenorol
  • Twristiaeth

Craffu rhanbarthol

 • ERW (Ein Rhanbarth ar Waith)
 • Materion penodol i'w trafod
  • Sefydliad yn lle ERW - ar ôl mis Ebrill 2021
 • Y Fargen Ddinesig (cyd-bwyllgor craffu dinas-ranbarth Bae Abertawe)

Ymchwiliad Craffu Cydraddoldeb

Roedd yr Ymchwiliad yn ystyried 'sut y gall y cyngor wella'r ffordd y mae'n bodloni ac yn ymgorffori'r gofynion o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yng Nghymru 2011)'.