Toglo gwelededd dewislen symudol

Adrodd am newid mewn amgylchiadau a all effeithio ar eich budd-daliadau

Os ydych yn hawlio Gostyngiad Treth y Cyngor a/neu Fudd-dal Tai ac mae eich amgylchiadau'n newid, mae'n rhaid i chi ddweud wrthym ar unwaith.

Gan ddibynnu ar yr hyn sydd wedi newid, efallai bydd eich budd-daliadau'n lleihau neu'n cael eu cynyddu.

Sut ydw i'n dweud wrthych am newid mewn amgylchiadau?

Y ffordd hawsaf i ddweud wrthym am newid yw cwblhau ein ffurflen ar-lein.

Report a change of circumstances using our online benefits form

Os nad ydych yn dweud wrthym am newid yn eich amgylchiadau o fewn mis i'r newid, gallwch golli unrhyw gynnydd yn eich budd-dal neu, os oes gostyngiad yn eich budd-dal, gallech gael eich gordalu a bydd rhaid i chi ei ad-dalu.

Dylai landlordiaid sy'n derbyn taliadau uniongyrchol o Fudd-dal Tai am denant hefyd roi gwybod am unrhyw newidiadau y maent yn cael gwybod amdanynt.

Pa newidiadau y dylwn i sôn wrthych amdanynt?

 • dechrau/stopio gweithio, addysg, hyfforddiant neu brentisiaeth
 • newidiadau i'r budd-daliadau rydych chi neu rywun arall yn eich cartref yn eu derbyn
 • newidiadau i'ch pensiwn personol neu'ch pensiwn gweithle
 • newidiadau i'ch cynilion, eich buddsoddiadau neu'ch eiddo
 • eich incwm yn cynyddu neu'n lleihau
 • symud tŷ
 • eich rhent yn cynyddu neu'n lleihau
 • mynd dramor am unrhyw gyfnod amser
 • mynd i'r ysbyty, cartref gofal neu lety lloches
 • pobl yn symud i'ch tŷ neu allan ohono (er enghraifft eich partner, plentyn neu lojer)
 • cael babi
 • eich partner neu rywun sy'n byw gyda chi'n marw
 • eich plentyn yn troi'n 18

Oes angen i mi ddarparu prawf o fy newid mewn amgylchiadau?

Efallai y bydd angen i chi ddarparu prawf o newid mewn amgylchiadau, er enghraifft:

 • os yw'ch enillion wedi newid
 • os ydych yn hunangyflogedig
 • os yw'ch costau gofal plant wedi newid

Efallai na fyddwn yn gallu talu'ch budd-dal nes ein bod wedi gweld yr holl dystiolaeth rydym wedi gofyn amdani.Os nad oes modd i chi ddarparu peth o'r dystiolaeth hon, cysylltwch â ni a gallwn siarad am ffyrdd eraill i ni gael y prawf. 

Send us electronic copies of documents as evidence for a change in circumstances

Eich Preifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Defnyddir eich gwybodaeth wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod gofyn i ni neu y caniateir i ni wneud hynny yn ôl gyfraith. Esbonnir hyn yn fanylach ar ein tudalen 'Sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol - Refeniw a Budd-daliadau'.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n angenrheidiol er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol.