Chwilio'r wefan
English

Cymhorthion a Chyfarpar

Mae amrywiaeth eang o gymhorthion a chyfarpar ar gael a all wneud bywyd yn haws i bobl ag anabledd neu gyflwr iechyd, neu'r rhai sy'n ei chael hi'n anodd symud o gwmpas.

Mae sawl siop cymhorthion symudedd yn Abertawe lle gallwch brynu unrhyw beth, o sgwter symudedd neu lifft grisiau i gyllyll a ffyrc gafael hawdd a sliperi sy'n cau â felcro. Mae mantais wrth brynu'n lleol oherwydd cewch gyfle i roi cynnig ar bethau, ac efallai gael cyngor gan staff profiadol.

Os yw cyrraedd y siopau'n anodd, mae gwefannau ar-lein hefyd sy'n gwerthu cymhorthion a chyfarpar.

Mae elusennau sy'n ymwneud ag iechyd, megis yr RNIBYn agor mewn ffenest newydd, Action on Hearing LossYn agor mewn ffenest newydd a'r ​Gymdeithas StrôcYn agor mewn ffenest newydd, hefyd yn gwerthu cyfarpar a allai fod yn ddefnyddiol iawn i bobl â'r cyflwr y maen nhw'n ei gefnogi.

Mae Disabled Living FoundationYn agor mewn ffenest newydd yn elusen genedlaethol sy'n rhoi cyngor diduedd, gwybodaeth a hyfforddiant ar gymhorthion byw dyddiol.  Mae eu tudalennau Ask SaraYn agor mewn ffenest newydd yn darparu cyngor, arweiniad a gwybodaeth am gynnyrch sy'n gallu helpu gyda'ch iechyd, eich cartref a'ch gweithgareddau dyddiol.

Mae Focus on DisabilityYn agor mewn ffenest newydd yn adnodd ar-lein sy'n rhoi gwybodaeth i oedolion a phlant y mae ganddynt anabledd, anghenion gofal, salwch tymor hir neu broblem symudedd. Mae eu wefan yn cynnwys siop ar-lein yn gwerthu cymhorthion ac offer ar gyfer pobl anabl.

Larwm Cymunedol

Mae gan y Gwasanaethau Cymdeithasol gwasanaeth Larwm Cymunedol (Lifeline) sy'n darparu cyswllt ffôn mewn argyfwng i bobl hyn ac anabl.
Ffôn: 01792 648999

Cymorth Tymor Byr

Os ydych yn derbyn cymorth ailalluogi gan y Gwasanaethau Cymdeithasol, mae ein therapyddion galwedigaethol cymunedol yn ymweld â chi i edrych ar ffyrdd o'ch helpu i fod yn fwy annibynnol, a gallant ddarparu cyfarpar i helpu gyda hyn. 

Weithiau, bydd angen cyfarpar am gyfnod byr yn unig wrth i rywun wella wedi salwch neu ddamwain.  Mae'r Groes Goch BrydeinigYn agor mewn ffenest newydd yn gallu darparu peth cyfarpar symudedd i'w logi dros dymor byr (6-12 wythnos). Maent hefyd yn gwerthu amrywiaeth o gyfarpar.
Ffôn: 01554 749374 (Dydd Llun - Dydd Gwener 10.00 - 1.00)

Colli Golwg neu Clyw

Mae ein Tîm y Gwasanaethau Synhwyraidd yn gallu rhoi cyngor ar gyfarpar arbenigol i gynorthwyo pobl â nam ar y golwg neu'r clyw.  Efallai byddant hefyd yn gallu trefnu i chi ymweld â Chanolfan Adnoddau Bro Tawe lle gall pobl â nam synhwyraidd cyfle i dreialu rhai mathau cyfarpar i asesu ei addasrwydd cyn ei brynu gan ddarparwyr. 
Ffôn: 01792 315969

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM