Toglo gwelededd dewislen symudol

Ymchwil i dwristiaeth ac ystadegau

Ffeithiau a ffigurau ar dwristiaeth ym Mae Abertawe a chanfyddiadau ymchwil diweddaraf

FFEITHIAU A FFIGURAU ALLWEDDOL AM ABERTAWE

·        Poblogaeth Abertawe yw 237,800 (2021), a rhagfynegir y bydd yn cynyddu i 256,000 erbyn 2030.Ei phoblogaeth oedran gweithio (16-64 oed) ar hyn o bryd yw 156,500.

·        Mae 600,000 o bobl yn byw o fewn taith yrru 30 munud i Abertawe a 2 filiwn o fewn taith yrru awr.

·        Mae Abertawe yn gartref i dros 29,000 o fyfyrwyr.

·        Mae 148,000 o bobl mewn cyflogaeth yn Abertawe

·        Mae 7,700 o fusnesau yn Abertawe.

·        Mae dros 70% o Abertawe yn wledig ac mae ganddi arfordir 32 milltir o hyd a thros 50 o draethau.

·        Lawrlwythwch Arweiniad Busnes Abertawe 2023 am ragor o ffeithiau a ffigurau. 

AROLWG I YMWELWYR 2022 

·        Cafodd 1,000 o ymwelwyr eu cyfweld wyneb yn wyneb rhwng mis Ebrill a mis Medi 2022

·        Mae tua hanner ein hymwelwyr yn dod o Gymru.

·        Mae marchnadoedd allweddol eraill yn cynnwys de-orllewin Lloegr, canolbarth Lloegr, de-ddwyrain Lloegr a Llundain.

·        Maent yn gynyddol debygol o aros dros nos (6 ym mhob 10) - yn aros 4.8 noson ar gyfartaledd

·        Defnyddiwyd amrywiaeth eang o fathau o lety gan ymwelwr dros nos ond llety hunanddarpar oedd y mwyaf poblogaidd

·        Roedd bron i dri chwarter ohonynt yn ailymweld

·        Roedd y rhan fwyaf ohonynt dros 55 oed neu yn y grŵp oedran 35 i 54 oed.

·        Roedd y rhan fwyaf ohonynt yn ymweld fel cwpl neu fel teulu o raddau cymdeithasol ABC1 uwch

·        Mae'r gwariant cyfartalog wedi cynyddu ers 2019 (£45 ar gyfer ymwelwyr dros nos, £29 ar gyfer ymwelwyr dydd)

·        Yr arfordir, y traethau, y golygfeydd a'r dirwedd yw'r rhesymau pennaf dros ymweld o hyd

·        Roedd gweithgareddau hefyd yn bwysig i lawer, yn enwedig cerdded, chwaraeon dŵr a beicio

·        Roedd 99% wedi 'mwynhau' eu hymweliad neu wedi ei 'fwynhau yn fawr'

·        Byddai 96% yn argymell ymweliad

Lawrlwythwch ein Ffeithlun Arolwg Ymwelwyr isod:

Visitor Survey 2022 Infographic (PDF) [1MB]

AROLWG MASNACH DWRISTIAETH 2022

·        Cynhaliwyd arolwg o 120 o fusnesau twristiaeth ym mis Tachwedd 2022

·        Mae tri chwarter ohonynt yn teimlo eu bod yn wybodus yn sgîl yr wybodaeth a gawsant gan Dîm Twristiaeth Cyngor Abertawe

·        Roedd 96% ohonynt yn credu mai asedau gorau Bae Abertawe yw ei arfordir/traethau a 75% ohonynt yn credu mai'r golygfeydd/dirwedd yw ei asedau gorau

·        Dywedodd 67% ohonynt fod lefelau busnes yn 'dda' neu'n 'ragorol' yn 2022.

·        Dywedodd hanner ohonynt y cafwyd perfformiad gwell nag yn 2021

·        Dywedodd 82% ohonynt eu bod wedi adfer 'bron yn llwyr' neu 'yn llwyr' o effeithiau pandemig COVID-19 (88% ar gyfer llety)

·        Mae gan 45% gynlluniau i ehangu (cynyddu maint, gwella ansawdd, arallgyfeirio)

·        Mae 62% ohonynt yn teimlo'n gadarnhaol ynghylch rhagolygon busnes tymor hir

·        Blaenoriaethau i wella: glendid strydoedd, argaeledd / glendid toiledau ac arwyddion ffordd

·        Yr heriau mawr sydd i ddod: Polisïau Llywodraeth Cymru, costau byw, cyfyngiadau cynllunio, prinder staff, mynediad at gyllid a natur dymhorol

·        Maent yn credu y gall y Tîm Twristiaeth helpu gyda chymorth marchnata, grantiau / cyllid, cyngor busnes a chysylltu ag adrannau eraill y cyngor.

Lawrlwythwch ein Ffeithlun Arolwg Masnach Dwristiaeth isod:

Tourism Trade Survey 2022 Infographic (PDF) [1MB]

ASTUDIAETH O'R GALW AM WESTAI YNG NGHANOL DINAS ABERTAWE 2022

·        Ffocws ar ganol dinas Abertawe, SA1 a'r Gwaith Copr

·        Mae gwaith mawr i drawsnewid canol y ddinas wedi creu galw cynyddol

·        Ar y cyfan, does gan Abertawe ddim cyflenwad digonol ar hyn o bryd - agorodd y gwesty diwethaf yn 2013

·        Mae gwestai Abertawe'n perfformio'n dda drwy gydol y flwyddyn - mae galw mawr am hamdden a busnes

·        Graddfa deiliadaeth cyfartalog o 77.3%

·        Cyfradd Ddyddiol Gyfartalog o £67

·        Refeniw fesul ystafell sydd ar gael (RevPAR) £52 a £60 ar gyfer gwestai graddfa uwch a gwestai graddfa ganolig uwch  

·        Y 6 refeniw fesul ystafell sydd ar gael gorau yn y DU (cynnydd o 7.9% o 2019 i 2022)

·        Mae Abertawe wedi cyrraedd y 10 uchaf ym Mynegai Marchnad Gwestai y DU Colliers ar gyfer 2023

·        Mae angen 285 i 355 o ystafelloedd yn ychwanegol ar ganol y ddinas = sy'n gyfwerth â 3 gwesty erbyn 2026 (a mwy eto erbyn 2032)

·        Cyfleoedd ar gyfer datblygiad graddfa ganolig, graddfa ganolig uwch a graddfa uwch

Lawrlwythwch ein Ffeithlun Astudiaeth Galw am Westai isod:

Swansea Hotel Demand Study infographic (PDF) [1MB]

FIGURAU TWRISTIAETH STEAM 2022

·        Gwariant: £510 miliwn

·        4.2 miliwn o ymwelwyr â'r ardal

·        Nifer y swyddi a gefnogir: 5,200

Rydym yn defnyddio model STEAM (Scarborough Tourism Economic Activity Monitor) i fesur effaith economaidd leol twristiaeth ac i fonitro tueddiadau ym Mae Abertawe.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, e-bostiwch Michelle.Grove@abertawe.gov.uk

 

 

Close Dewis iaith