Chwilio'r wefan
English

Achosion sydd wedi'u trosglwyddo i feilïod (asiantiaid gorfodi)

Mae opsiynau ar gael i chi o hyd, hyd yn oed pan fo'ch achos tâl am barcio wedi'i drosglwyddo i feili.

Gallwch:

  • Dalu'r swm llawn i'r asiant gorfodi (beili).
  • Gofyn i'r beili am gynllun talu (gellir ychwanegu costau os collwch daliad).
  • Ffonio'r Ganolfan Gorfodi Traffig (CGT) ar 0300 123 1059 a gofyn am gyflwyno Datganiad Tyst Heibio i'r Terfyn Amser - cewch gyflwyno'r datganiad hwn os na ddilynwyd y gweithdrefnau'n gywir yn unig. 

Nid oes gennych hawl i apelio amgylchiadau'r tocyn hwn ar y cam hwn gan ei bod bellach yn rhy hwyr.

Cysylltu â'r Ganolfan Gorfodi Traffig (CGT)

Os ydych am ddewis opsiwn 3 a chysylltu â'r CGT, anfonir ffurflen TE7:TE9 atoch drwy e-bost neu'r post. Dim ond pan fyddwch yn dychwelyd y ffurflen hon i'r CGT a hysbysu'r cyngor y gall yr achos gael ei ohirio gan yr asiant gorfodi nes yr ymdrinnir â'r mater.

Ar ffurflen TE7:TE9, mae'n rhaid i chi dicio un o bedwar blwch sy'n dangos na ddilynwyd y gweithdrefnau'n gywir (nid cyfle i apelio yw hwn). Yr opsiynau yw:

  1. Ni chefais yr Hysbysiad i'r Perchennog/Hysbysiad o Dâl Cosb (Tramgwydd Parcio).
  2. Cyflwynais sylwadau am y tâl cosb i'r awdurdod lleol dan sylw, o fewn 28 niwrnod i ddyddiad gwasanaethu'r Hysbysiad i'r Perchennog, ond ni chefais Hysbysiad Gwrthod.
  3. Apeliais i'r Tribiwnlys Cosbau Traffig yn erbyn penderfyniad yr awdurdod lleol i wrthod fy sylwadau, o fewn 28 niwrnod i ddyddiad gwasanaethu'r hysbysiad gwrthod, ond nid wyf wedi cael ymateb i'm hapêl.
  4. Mae'r tâl cosb wedi'i dalu yn ei gyfanrwydd.

Os ydych yn cyflwyno ffurflen TE7:TE9 i'r Ganolfan Gorfodi Traffig, rhowch gymaint o wybodaeth ag y bo modd am eich amgylchiadau, i'n galluogi i ystyried eich rhesymau.

Canlyniadau posib:

Mae dau ganlyniad wrth gyflwyno ffurflen TE7:TE9. Bydd y Ganolfan Gorfodi Traffig naill ai'n trosglwyddo'r achos yn ôl i'r beili i barhau i adennill yr arian sy'n ddyledus am y tocyn parcio, neu caiff yr achos ei ddychwelyd i'r cyngor i ymdrin â chi'n uniongyrchol.

Os dychwelir yr achos i'r cyngor (byddwch bellach yn ymdrin yn uniongyrchol â'r cyngor) mae dau ganlyniad posib ar y cam hwn gyda'ch achos chi:

  • caiff yr achos ei gau neu
  • bydd y cyngor yn rhoi gwybod i chi ar ba gam yr ymdrinnir â'ch achos bellach

Os nad ydych yn fodlon ar y canlyniad gan y Ganolfan Gorfodi Traffig

Os nad ydych yn fodlon ar eich canlyniad TE7:TE9 y penderfynwyd arno gan Ganolfan Gorfodi Traffig, mae gennych 14 diwrnod o hysbysiad y Ganolfan Gorfodi Traffig, (sef y dyddiad ar ei llythyr atoch) i ofyn am adolygiad o'ch achos gan farnwr rhanbarth.  Bydd tâl yn berthnasol os ydych am i'ch achos gael ei adolygu, ond eto nid yw'n gyfle i apelio, dim ond i adolygu a yw gweithdrefnau wedi'u dilyn yn gywir.

Os na chymerwch gamau gweithredu, caiff costau eu hychwanegu a gall eich cerbyd gael ei glampio a'i halio i'r pownd, neu caiff nwyddau eu hadennill o'ch eiddo i dalu'r ddyled.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM