Toglo gwelededd dewislen symudol

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe yn bartneriaeth o asiantaethau gwasanaethau cyhoeddus sy'n gweithio gyda'i gilydd i wella gwasanaethau lleol. Mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i bedwar corff gyfranogi. Y Bwrdd Iechyd, Cyfoeth Naturiol Cymru, y Gwasanaeth Tân ac Achub a'r Cyngor yw'r pedwar corff hyn.

Fe'i cefnogir gan Ddinas a Sir Abertawe ac mae hefyd yn cynnwys darparwyr gwasanaethau pwysig eraill, er enghraifft, yr heddlu a'r prifysgolion. 

Mae'n ofyniad cyfreithiol i bob ardal cyngor lleol yng Nghymru fod â Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) sydd â'r nod o gydweithio i wella lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol. Nodir y gofyniad hwn yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.  Mae mwy o wybodaeth am y ddeddf ar gael yma.

Mae'n ofyniad i bob BGC gynnal asesiad o les er mwyn deall lefelau lles presennol a'r hyn sy'n bwysig i'r rhan fwyaf o gymunedau lleol a llunio Cynllun Lles Lleol er mwyn gwella lles.

Yn 2016, dechreuodd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Abertawe drafodaethau am les yn yr ardal leol. Mae'n debyg o'r Asesiad o Les Lleol (a gyhoeddwyd gennym ym mis Mawrth 2017) fod pobl o'r farn bod Abertawe'n lle gwych i fyw ynddo ond bod angen i ni gydweithio'n fwy er mwyn sicrhau bod pawb yn gallu byw'n dda, elwa o Abertawe ac ymfalchïo ynddi.

This evidence base within the Assessment of Local Well-being together with the views of citizens, service-users, staff, leaders and stakeholders informed the development of a Local Well-being Plan. The Plan  Gweithio gyda'n gilydd i adeiladu dyfodol gwell (PDF) [1MB] identifies four objectives for collective action underpinned by a cross cutting action.

Adroddiad Blynyddol y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 2020/21

Mae'r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar 2020/2021 - ein trydedd flwyddyn o weithredu a chyflwyno.

Cyfarfodydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Cyfarfodydd agored yw'r rhain. Mae croeso i aelodau'r cyhoedd ddod i arsylwi neu ofyn cwestiynau sy'n ymwneud â'r agenda.

Arweiniad Cyffredinol i Fwrdd y Gwasanaethau Cyhoeddus

Mae'r bwrdd yn gwneud gwahaniaeth drwy sicrhau fod gwasanaethau cyhoeddus yn gweithio gyda'i gilydd i fynd i'r afael â'r un blaenoriaethau.

Adroddiad Blynyddol y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 2019/20

Mae'r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar 2019/20 - ein blwyddyn gyntaf o weithredu a chyflwyno.

Asesiad o Les Lleol 2017

Prif nod yr asesiad hwn yw cyfeirio'r Cynllun Lles ar gyfer Abertawe.

Cynllun Lles Lleol

Yn Abertawe, rydym yn credu yn hawliau pob person.