Chwilio'r wefan
English
Big group of people

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe yn bartneriaeth o asiantaethau gwasanaethau cyhoeddus sy'n gweithio gyda'i gilydd i wella gwasanaethau lleol. Mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i bedwar corff gyfranogi. Y Bwrdd Iechyd, Cyfoeth Naturiol Cymru, y Gwasanaeth Tân ac Achub a'r Cyngor yw'r pedwar corff hyn.

Fe'i cefnogir gan Ddinas a Sir Abertawe ac mae hefyd yn cynnwys darparwyr gwasanaethau pwysig eraill, er enghraifft, yr heddlu a'r prifysgolion. 

Mae'n ofyniad cyfreithiol i bob ardal cyngor lleol yng Nghymru fod â Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) sydd â'r nod o gydweithio i wella lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol. Nodir y gofyniad hwn yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.  Mae mwy o wybodaeth am y ddeddf ar gael yma.

Mae'n ofyniad i bob BGC gynnal asesiad o les er mwyn deall lefelau lles presennol a'r hyn sy'n bwysig i'r rhan fwyaf o gymunedau lleol a llunio Cynllun Lles Lleol er mwyn gwella lles.

Yn 2016, dechreuodd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Abertawe drafodaethau am les yn yr ardal leol. Mae'n debyg o'r Asesiad o Les Lleol (a gyhoeddwyd gennym ym mis Mawrth 2017) fod pobl o'r farn bod Abertawe'n lle gwych i fyw ynddo ond bod angen i ni gydweithio'n fwy er mwyn sicrhau bod pawb yn gallu byw'n dda, elwa o Abertawe ac ymfalchïo ynddi.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM