Chwilio'r wefan
English
Oak tree

Claddedigaeth Goetir ym Mynwent Ystumllwynarth

Mae man claddu coetir Ystumllwynarth yn cynnig dewis amgen naturiol i ddewisiadau claddu a llosgi confensiynol.

Mehefin 2004
Mai 2005
Mai 2005
Hydref 2006
Hydref 2006
Gorffennaf 2007
Awst 2007
Medi 2007
Mehefin 2004
Mai 2005
Mai 2005
Hydref 2006
Hydref 2006
Gorffennaf 2007
Awst 2007
Medi 2007

Caiff safle'r coetir ei reoli fel ardal lle caiff coed newydd eu plannu i ategu'r coed aeddfed sydd yno eisoes ac er mwyn cynnal claddedigaethau hefyd. Mae'r ymagwedd hon yn cynnig cyfle i gyfrannu at ansawdd ac iechyd yr amgylchedd naturiol yn y dyfodol, ac wrth wneud hynny, greu cofeb ystyrlon i fywydau a fu. Gall hwn fod yn arbennig o berthnasol i'r rhai sy'n dod i ddygymod â'u marwoldeb eu hunain neu sy'n gorfod wynebu colled a brofwyd ganddynt.

Bydd pob claddedigaeth yn helpu i wella cynefin y coetir ac mae pob bedd coetir yn rhoi'r cyfle i'r rhai sydd wedi ymadael 'ddychwelyd i natur' a helpu i gyfrannu at ffurfio a chadw coetir naturiol a phrydferth. 

Mae'r gwasanaeth hwn ar gael i bobl o bob cred ac enwad ac mae'n cwmpasu gwasanaethau a seremonïau angladd, rhai crefyddol a seciwlar, ac yn darparu ar gyfer anghenion emosiynol ac ysbrydol y rhai sy'n galaru neu'r rhai sy'n dymuno cynllunio ar gyfer y dyfodol yn ystod eu hoes eu hunain.

Mae'r ardal wedi'i chynllunio i alluogi ymwelwyr i werthfawrogi'n llawn harddwch naturiol y coetir ac ar yr un pryd yn cynnig amgylchedd priodol i goffáu a myfyrio'n dawel.

Gan fod hon yn gladdedigaeth sy'n garedig i'r amgylchedd, gofynnwn i bobl ddilyn y canllawiau hyn:

  • Mae'n well defnyddio arch o ddeunydd naturiol. Gall hyn gynnwys cardbord, gwiail neu bren, o ffynhonnell gynaliadwy, ond nid yw'n cynnwys yr arch sglodfwrdd neu MDF arferol. Gellid hefyd ddewis amwisg wlân neu gotwm.
  • Nid ydym yn mynnu bod eirch yn cael eu defnyddio. Gall teuluoedd ddewis amwisg a rhywbeth ymarferol i gludo neu gadw'r corff ar y ffordd i'r ardal goetir, er enghraifft stretsier neu fasged wiail.
  • Rhaid i brawf adnabod yr ymadawedig bob amser fod yn weledol ac ar ffurf plât enw neu blac bach o ffynhonnell gynaliadwy h.y. pren, cardbord, papur etc.
  • Mae'n well nad yw'r corff yn cael ei bêr-eneinio (a elwir yn aml yn driniaeth hylan neu gosmetig gan Drefnyddion Angladdau).
  • Dylid sicrhau cyn lleied o dorchau angladd â phosibl, ac os yw'n bosib dylent fod o ddeunydd sy'n ystyriol o'r ddaear yn hytrach na chynnwys plastig, gwifren neu ddalwyr oasis.
  • Bydd yr Awdurdod yn torri'r glaswellt ddwywaith y flwyddyn - unwaith ar ddechrau'r tymor tyfu ac unwaith ar y diwedd - a gofynnwn i bobl beidio â thorri'r glaswellt eu hunain. Ar adegau, efallai y bydd yn anodd mynd i'r ardal pan fydd y glaswellt yn tyfu'n gryf.
  • Ni ddefnyddir unrhyw chwynladdwyr na chemegau.
  • Caiff yr ardal ei chynnal a'i chadw gan y Cyngor mewn ffordd eithaf anffurfiol; mae cyn lleied o dorri glaswellt â phosib yn annog ac yn diogelu coed, prysglwyn a bywyd gwyllt. Anogir blodau gwyllt. Ni fydd yr olwg daclus a chymen a geir mewn rhannau eraill o Fynwent Ystumllwynarth yn berthnasol i'r ardal hon. Anogir teuluoedd i ystyried hyn yn ofalus cyn dewis claddedigaeth goetir. Mae ardaloedd eraill o Ystumllwynarth neu fynwentydd eraill yn cynnig beddau traddodiadol gyda dewisiadau coffáu rheolaidd.

Caiff yr holl feddi eu cofnodi ar gynllun i alluogi lleoli yn y dyfodol wrth i'r coetir ddatblygu ymhellach. Bydd pob bedd yn cynnwys lle i un gladdedigaeth ag arch yn unig, a/neu gladdu gweddillion ar ôl amlosgi. Caiff pob plot brydles am 99 mlynedd. Ni chaniateir cofebion gwenithfaen na charreg, er ein bod yn ceisio sicrhau y gall teuluoedd fynegi eu galar yn y ffordd maent yn teimlo sydd fwyaf priodol drwy gynnig yr amgylchedd perffaith ar gyfer myfyrio tawel a chofio am eu hanwyliaid.

Claddedigaeth goetir drwy gydol y flwyddyn

Drwy'r gaeaf hyd at ddechrau'r gwanwyn, pan na fydd dail ar lawr, mae'r lefelau golau ar lawr y coetir yn dda. Mae'r amodau'n llaith ac wrth i'r pridd ddechrau cynhesu, mae'r blodau cyntaf yn dechrau ymddangos. Y blodau nodweddiadol ar yr adeg hon yw'r eirlysiau a chennin Pedr gwyllt, yna briallu gwyllt, fioledau a blodau'r gwynt.

Ar ddiwedd y gwanwyn, mae'r pridd yn dal yn llaith ac mae'n parhau i gynhesu. Mae oriau golau dydd yn cynyddu ac mae'r coed yn dechrau cynhyrchu dail newydd. Mae llai o olau'n cyrraedd llawr y coetir nawr, ond mae'n ddigonol ar gyfer rhywogaethau sy'n gallu goddef cysgod megis clychau'r gog, lilïau'r grog a llysiau'r gerwyn.

Wrth i'r haf gyrraedd, mae'r coed yn tyfu'n gryf ac yn amsugno symiau mawr o leithder o'r pridd. Mae'r gorchudd dail yn parhau i gynyddu'n gyflym hyd at bwynt lle mae'r rhan fwyaf o lawr y coetir mewn cysgod. Yn yr amodau hyn, dim ond y planhigion sy'n dwlu ar gysgod a welir. Mae'r rhain yn cynnwys rhedyn a chwerwlys. Mae aeron yn dechrau ymddangos ar lilïau'r grog gwyllt. Gall llawr y coetir ymddangos yn foel ar yr adeg hon. Ar ymylon y coetir a lle mae'r coed wedi cael eu teneuo, ceir digon o olau ar gyfer planhigion sy'n dwlu ar yr haul megis bysedd y cŵn, helyglys hardd, gludlys gwyn a choch, danadl a glesyn y coed.

Mae'r gostyngiad mewn oriau golau dydd a thymereddau aer is yn dechrau'r broses o liwiau'r hydref a'r dail yn syrthio. Ychydig iawn o flodau'r coetir sydd i'w gweld dan yr amodau hyn. Yn lle, gwelir ffwng amrywiol ynghyd ag aeron, ffrwythau a hadau.

Ni chaiff coed eu plannu ar feddau unigol oherwydd gallai hyn arwain at orboblogi. Yn lle, caiff coed eu plannu lle a phryd y bo'r angen ac i ddarparu cymaint o orchudd a lliw drwy'r flwyddyn gron.  

Claddedigaeth naturiol yn Abertawe ym Mynwent Ystumllwynarth

Diolch i'r Journal of the Insitute of Cemetery and Crematorium Management am ganiatáu i ni ddangos y stori hon ar ein gwefan.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM