Toglo gwelededd dewislen symudol

Swydd crwner

Swyddog barnwrol annibynnol yw Crwner Ei Mawrhydi dan reolaeth y Goron. Mae pob crwner yn lleol i awdurdodaeth, a ariennir gan y cyngor lleol, ond yn annibynnol o'r cyngor, yr heddlu, ysbytai a Llywodraeth Cymru.

Cwêst

Mewn rhai amgylchiadau, gall Crwner EM gynnal cwest i'r farwolaeth. Fel arfer, bydd e'n rhoi ffurflen Trefn y Claddiad neu Dystysgrif Amlosgi i'r trefnwr angladdau, fel gellir cynnal yr angladd. Gall hefyd gyflwyno tystysgrifau marwolaeth dros dro i berthnasau er mwyn iddynt allu trefnu materion ariannol y sawl sydd wedi marw. Ni chaiff y farwolaeth ei chofrestru nes i'r cwêst gael ei gynnal a bod dyfarniad ar gael. Ar ôl y cwêst, bydd y crwner yn rhoi'r gwaith papur perthnasol i'r cofrestrydd. Ar ôl cofrestru (nid oes angen hysbyswr), gellir prynu copïau ardystiedig o'r cofnod, h.y. tystysgrifau marwolaeth, gan y cofrestrydd.

Cynhelir cwestau yn y llys yn y Neuadd y Ddinas fel arfer (gweler y cyfeiriad isod). Mae gan y llys fynediad i gadeiriau olwyn. Bydd yn rhaid i'r rhai sy'n mynd i'r llys sydd â gofynion arbennig, e.e. gwasanaethau cyfieithu, gysylltu â swyddogion y crwner ymhell ymlaen llaw. Mae'r holl gwestau ar agor i'r cyhoedd ac i'r wasg, oni bai fod perygl i ddiogelwch cenedlaethol.

Presenoldeb yn ystod cwestau
Mae'n anghyfreithlon i recordio unrhyw achosion barnwrol a glywir mewn llys agored heb ganiatâd y Crwner, ac mae gwneud hynny'n ddirmyg llys o dan Ddeddf Dirmyg Llys 1981.

  Coroner's court inquest hearing list (PDF) [237KB]

 

Meddygon Teulu'n Adrodd am Farwolaethau Meddygon Teulu'n Adrodd am Farwolaethau

 

Yr uwch-grwner gweithredol

Mr Colin Phillips
Crwner EM dros Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PE

E-bost: coroner@swansea.gov.uk

Ffôn: 01792 636237
Ffacs: 01792 636603
DX: 743540 Abertawe 22

Crwneriaid cynorthwyol

Mr Aled Gruffydd
Mr Edward Ramsay
Mrs Kirsten Heaven

Swyddogion y crwner

Dyma rif ffôn uniongyrchol Swyddogion y Crwner: 01792 450650

Ar adegau prysur iawn pan fo'r swyddogion yn brysur yn ateb galwadau eraill neu os nad ydynt yn y swyddfa, gadewch neges ynghyd â'ch manylion cyswllt a natur yr ymholiad a bydd rhywun yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib.

Neu e-bostiwch CoronersOfficeWestern@south-wales.pnn.police.uk.

Ffacs: 01792 450652

Os yw eich neges yn un brys ac mae angen i chi siarad â rhywun, ffoniwch y swyddfa gyffredinol ar 01792 450650 ac efallai gall aelod o'r staff gweinyddol eich helpu.

Oriau agor y swyddfa

Ffôn: 01792 636237

Dydd Llun i ddydd Gwener: 9.00am - 4.00pm
Nid yw'r swyddfa hon ar waith y tu allan i oriau agor.

Os oes argyfwng y tu allan i oriau'r swyddfa gallai Heddlu De cymru gysylltu â Chrwner EM yn bersonol.

Rhestr o farwolaethau y dylid adrodd amdanynt

Canllawiau ar gyfer marwolaethau y dylid adrodd amdanynt.

Hysbysiad Preifatrwydd - Crwner EM ar gyfer ardal Dinas a Sir Abertawe a Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn ymwneud â'r prosesu barnwrol y mae swyddfa'r Crwner yn ymgymryd ag ef.

Meddygon Teulu'n Adrodd am Farwolaethau

Ar hyn o bryd mae Gwasanaeth y Crwner ar gyfer Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot yn cyflwyno system electronig newydd ar gyfer unrhyw atgyfeiriadau i Grwner EM.

Adrodd am drysor

Os ydych chi'n dod o hyd i eitem a allai fod yn hanesyddol neu'n werthfawr ('trysor') yn ardaloedd cynghorau Abertawe neu Gastell-nedd Port Talbot, mae'n rhaid i chi adrodd amdano i'r crwner lleol cyn gynted â phosib.