Toglo gwelededd dewislen symudol

Cwestiynau cyffredin am fridio cŵn

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am fridio cŵn.

Pa amodau sy'n gofyn bod bridiwr yn gorfod cael trwydded bridio o fewn eich awdurdod lleol (e.e. os yw'n bridio dros nifer penodol o dorllwythi)?

Rydym ni'n defnyddio Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Bridio Cŵn) (Cymru) 2014 - Bridio cŵn: dehongliad 5.-(1) Mae person yn cynnal y gweithgaredd o fridio cŵn at ddibenion adran 13(1) o'r Ddeddf os yw'n cadw 3 neu ragor o eist bridio mewn mangre, ac:

  1. yn bridio, yn y fangre honno, 3 neu ragor o dorllwythi o gŵn bach mewn unrhyw gyfnod o 12 mis;
  2. yn hysbysebu ar werth o'r fangre honno gi neu gŵn bach, a anwyd o 3 neu ragor o dorllwythi o gŵn bach a roddwyd ar werth yn ystod unrhyw gyfnod o 12 mis;
  3. yn cyfenwi o'r fangre honno gi neu gŵn bach, a anwyd o 3 neu ragor o dorllwythi o gŵn bach yn ystod unrhyw gyfnod o 12 mis; neu
  4. yn hysbysebu busnes o fridio neu o werthu cŵn bach o'r fangre honno.

Pa mor aml y mae angen iddyn nhw adnewyddu eu trwydded?

Mae angen adnewyddu'r trwyddedau'n flynyddol. Caiff mangreoedd eu harchwilio cyn adnewyddu'r drwydded, ac maent hefyd yn cael ymweliad gan filfeddyg bob blwyddyn.

Ydych chi wedi diddymu unrhyw drwyddedau bridiwr?

2021: Dim
2020: Dim
2019: Dim
2018: Dim
2017: Dim
2016: Dim
2015: Dim
2014: Dim 

Faint o geisiadau am drwyddedu sefydliad bridio cŵn gafodd eu gwrthod bob blwyddyn o 2010 tan 2021?

Dim.

Beth sy'n digwydd os oes gan aelod o'r cyhoedd bryder am fridiwr cŵn trwyddedig?

Os ydych yn pryderu am arferion bridiwr cŵn trwyddedig neu'r amodau y cedwir y ci ynddynt, cysylltwch â'r is-adran Bwyd a diogelwch yn evh.licensing@swansea.gov.uk gan roi cynifer o fanylion â phosib am eich pryder. Bydd swyddog yn cysylltu â chi, ac os oes angen gallwch egluro unrhyw bwyntiau ychwanegol wrtho. Os yw'ch pryder yn ymwneud â chyflwr y cŵn neu'r amodau y cedwir y cŵn ynddynt, yna fel arfer cynhelir archwiliad o'r fangre.