Chwilio'r wefan
English
Tick in a box

Cyflwyno cais cynllunio

Canfod sut i gyflwyno cais cynllunio a lawrlwytho ffurflenni cais.

Apply online welsh button
Cais ar-lein trwy'r Porth Cynllunio
Y ffordd hawsaf i gyflwyno cais cynllunio yw ar-lein trwy'r  Porth CynllunioYn agor mewn ffenest newydd.   Fel arall, gellir lawrlwytho ffurflenni trwy ddewis Dinas a Sir Abertawe yn Is-adran Fy Ngheisiadau CynllunioYn agor mewn ffenest newydd  y Porth Cynllunio. 

Hefyd gellir cael ffurflenni cais cynllunio a nodiadau arweiniol gan y Tîm Rheoli Cynllunio (Rhif ffôn: 01792 635701). Bydd angen manylion y cynllun arfaethedig arnom i sicrhau bod y pecyn cais priodol yn cael ei anfon atoch. Bydd y pecyn cais yn cynnwys y ffurflenni cais priodol, ynghyd â nodiadau arweiniol i hysbysu'r ymgeisydd am yr wybodaeth y mae ei hangen gyda'r cais a nifer y copïau y mae angen eu cyflwyno.

PDF Document Canllaw i'r ffioedd ar gyfer ceisiadau cynllunio yng Nghymru (PDF, 92KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Datblygiadau Deiliaid Tai

Mae'r cyngor wedi cynhyrchu arweiniad i helpu deiliaid tai a'u cynrychiolwyr i baratoi ceisiadau cynllunio am estyniadau neu newidiadau i dai presennol. Gellir gweld yr arweiniad ar y dudalen  Nodiadau Arweiniol ar gyfer Ceisiadau Cynllunio.

Datblygiadau Sylweddol/Prosiectau Arbennig

O ran cynlluniau mwy, a mwy cymhleth, argymhellir yn gryf (ac mae hyn yn arfer gyffredin) y cynhelir trafodaethau am y datblygiadau gyda'r Tîm Ceisiadau Cynllunio cyn cyflwyno cais.  Yn aml mae angen gwybodaeth gefnogi helaeth ar y ceisiadau hyn, a fydd fel arfer yn cynnwys Asesiad Effaith Amgylcheddol.

Asesiad Effaith Amgylcheddol (AEA)

Rhaid bod datganiad amgylcheddol gyda chynigion sy'n debygol o arwain at effeithiau amgylcheddol sylweddol. Mae hyn yn ystyried effeithiau amgylcheddol posib y cynigion a'r posibilrwydd o'u haddasu neu eu lliniaru. Dylid ystyried yr angen am AEA cyn cyflwyno cais. Yr enw am y broses ffurfiol y mae'r awdurdod cynllunio'n ei dilyn wrth benderfynu a oes angen AEA yw 'barn sgrinio'. Os bydd angen AEA, cynhelir ail broses sef 'ymarfer cwmpasu' i bennu union gynnwys y Datganiad Amgylcheddol sy'n dilyn (dyma'r ddogfen a gynhyrchir wedi'r broses AEA). Mae'r AEA yn ddull pwysig o asesu effaith amgylcheddol debygol datblygiad newydd. Mae paratoi Datganiad Amgylcheddol yn sicrhau bod effeithiau datblygiad yn cael eu deall yn llawn a'u hystyried cyn i'r datblygiad gael caniatâd i fynd yn ei flaen.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM