Chwilio'r wefan
English
Bucket and spade

Cynllun Rheoli Traethau Gŵyr

Mae Cynllun Rheoli Traethau Gŵyr mewn grym i sicrhau bod yr awdurdod yn cynnal statws y Faner Las ar gyfer 4 traeth Bae Caswell, Bae Langland, Bae Bracelet a Phorth Einon a Horton.

Rhoddodd Croeso Cymru arian i Ddinas a Sir Abertawe gyflwyno prosiect 'Traethau Gŵyr: Rheoli Rhagoriaeth' sy'n ceisio gwella ansawdd a chynaladwyedd pedwar traeth y Faner Las ar Benrhyn Gŵyr a reolir gan y cyngor:

  • Bae Caswell
  • Bae Langland
  • Porth Einon a Horton
  • Bae Bracelet

PDF Document Gower Beaches Management Plan (PDF, 4MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Comisiynwyd cwmni ymgynghoriaeth, The Tourism Company, ym mis Tachwedd y llynedd i gynnwys yr holl randdeiliaid perthnasol wrth ddatblygu Cynllun Rheoli Traethau a llunio cynlluniau gweithredu unigol ar gyfer pedwar traeth y Faner Las. Yn dilyn ymgynghoriad rhanddeiliaid mewnol a sector preifat trwyadl a phroses ymchwil desg, cwblhaodd y Tourism Company'r cynllun hwn yn ddiweddar.

Un o ganlyniadau allweddol y cynllun oedd ailsefydlu Grŵp Rheoli Traethau a chynhaliwyd cyfarfod cyntaf y grŵp hwn ar 17 Ebrill 2015; lle cyflwynwyd y cynllun. Bydd y grŵp hwn yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn ac ar hyn o bryd mae'n cynnwys cynrychiolwyr y cyngor o adrannau sy'n rhan o reoli a chynnal a chadw'r traethau o ddydd i ddydd.

Ar ben hyn ac yn dilyn adborth gan y rhai a aeth i gyfarfodydd yr ymgynghoriad, bydd yr awdurdod yn ceisio sefydlu grŵp 'Cyfeillion Traethau Gŵyr' yn nes ymlaen yn y flwyddyn.

Bydd y grŵp hwn yn gweithredu fel fforwm i edrych ar faterion sy'n effeithio ar 4 safle traeth y Faner Las; yn trafod cyfleoedd datblygu posibl ac yn cael ei ddefnyddio fel mecanwaith adrodd rhwng y sector preifat a'r awdurdod.

Os hoffech wybod mwy am y cynllun a'i roi ar waith,  Cysylltwch â'r Tîm Twristiaeth.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM