Chwilio'r wefan
English
Bucket and spade

Cynllun Rheoli Traethau Gŵyr

Mae Cynllun Rheoli Traethau Gŵyr mewn grym i sicrhau bod yr awdurdod yn cynnal statws y Faner Las ar gyfer 3 traeth Bae Caswell, Bae Langland a Phorth Einon a Horton.

Rhoddodd Croeso Cymru arian i Ddinas a Sir Abertawe gyflwyno prosiect 'Traethau Gŵyr: Rheoli Rhagoriaeth' sy'n ceisio gwella ansawdd a chynaladwyedd pedwar traeth y Faner Las ar Benrhyn Gŵyr a reolir gan y cyngor:

  • Bae Caswell
  • Bae Langland
  • Porth Einon a Horton

Comisiynwyd cwmni ymgynghoriaeth, The Tourism Company, ym mis Tachwedd y llynedd i gynnwys yr holl randdeiliaid perthnasol wrth ddatblygu Cynllun Rheoli Traethau a llunio cynlluniau gweithredu unigol ar gyfer tri traeth y Faner Las. Yn dilyn ymgynghoriad rhanddeiliaid mewnol a sector preifat trwyadl a phroses ymchwil desg, cwblhaodd y Tourism Company'r cynllun hwn yn ddiweddar.

Un o ganlyniadau allweddol y cynllun oedd ailsefydlu Grŵp Rheoli Traethau a chynhaliwyd cyfarfod cyntaf y grŵp hwn ar 17 Ebrill 2015; lle cyflwynwyd y cynllun. Bydd y grŵp hwn yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn ac ar hyn o bryd mae'n cynnwys cynrychiolwyr y cyngor o adrannau sy'n rhan o reoli a chynnal a chadw'r traethau o ddydd i ddydd.

Os hoffech wybod mwy am y cynllun a'i roi ar waith peter.beynon@swansea.gov.uk.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM