Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynlluniau a pholisïau hamdden a'r amgylchedd

Strategaethau, cynlluniau a pholisïau ar gyfer hamdden a'r amgylchedd.

Cynllun Rheoli Cyrchfannau (DMP)

'Cyrchfan Bae Abertawe 2017-2020' yw'r Cynllun Rheoli Cyrchfannau (DMP) swyddogol ar gyfer Abertawe.

Cynllun Mynediad i Gefn Gwlad 2007-2017

Mabwysiadwyd y Cynllun Mynediad i Gefn Gwlad gan yr awdurdod ym mis Hydref 2007 ac mae'n asesu cyflwr presennol yr adnodd mynediad i gefn gwlad (llwybrau cerdded cyhoeddus, llwybrau ceffyl a thir mynediad) yn Ninas a Sir Abertawe.

Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol Abertawe

Yn 2005, crëwyd dogfen gan Bartneriaeth Bioamrywiaeth Abertawe o'r enw "Hybu Amgylchedd Naturiol Abertawe: Strategaeth a Chynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol."

Draenio a rheoli'r arfordir

Rheoli'r amgylchedd draenio ac arfordirol yn Abertawe.

Strategaeth rheoli perygl llifogydd lleol

Caiff y strategaeth rheoli perygl llifogydd lleol ei datblygu gan y cyngor i gydbwyso anghenion cymunedau, yr economi a'r amgylchedd.

Cynllun Rheoli Traethau Gŵyr

Mae Cynllun Rheoli Traethau Gŵyr mewn grym i sicrhau bod yr awdurdod yn cynnal statws y Faner Las ar gyfer 3 traeth Bae Caswell, Bae Langland a Phorth Einon a Horton.

Asesiad Risg Llifogydd Rhagarweiniol

Ystyr asesiad perygl llifogydd rhagarweiniol yw asesiad lefel uchel o berygl llifogydd lleol a llifogydd blaenorol a phosib sy'n helpu i nodi lle gallai fod perygl llifogydd yn y dyfodol.

Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd 2015

Dan Reoliadau Perygl Llifogydd 2009, mae gofyniad i bob Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol y mae ganddo ardal perygl llifogydd gyhoeddi Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd ar gyfer yr ardal honno cyn 22 Rhagfyr 2015.

Adfywio'n Dinas er Lles a Bywyd Gwyllt

Diben y strategaeth hon, a gyhoeddwyd ar y cyd gan Gyngor Abertawe a Cyfoeth Naturiol Cymru, yw cyflwyno mwy o natur i Ardal Ganolog Abertawe.

Prosiect amddiffyn arfordir y Mwmbwls

Rydym ni'n bwriadu gwella ac adnewyddu amddiffynfeydd môr arfordirol y Mwmbwls.