Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynlluniau a pholisïau hamdden a'r amgylchedd

Strategaethau, cynlluniau a pholisïau ar gyfer hamdden a'r amgylchedd.

Cynllun Gwasanaeth Llyfrgelloedd Abertawe

Y cynllun gwasanaeth ar gyfer Llyfrgelloedd Abertawe: 2023/24 - 2026/27.

Cynllun Mynediad i Gefn Gwlad 2007-2017

Mabwysiadwyd y Cynllun Mynediad i Gefn Gwlad gan yr awdurdod ym mis Hydref 2007 ac mae'n asesu cyflwr presennol yr adnodd mynediad i gefn gwlad (llwybrau cerdded cyhoeddus, llwybrau ceffyl a thir mynediad) yn Ninas a Sir Abertawe.

Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol Abertawe

Yn 2005, crëwyd dogfen gan Bartneriaeth Bioamrywiaeth Abertawe o'r enw "Hybu Amgylchedd Naturiol Abertawe: Strategaeth a Chynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol."

Draenio a rheoli'r arfordir

Rheoli'r amgylchedd draenio ac arfordirol yn Abertawe.

Strategaeth rheoli perygl llifogydd lleol

Caiff y strategaeth rheoli perygl llifogydd lleol ei datblygu gan y cyngor i gydbwyso anghenion cymunedau, yr economi a'r amgylchedd.

Cynllun Rheoli Traethau (CRhT) 2021-2023

Mae'r CRhT ar waith i sicrhau bod traethau a reolir gan y cyngor yn cael eu rheoli'n dda, a bod yr awdurdod yn cynnal statws y Faner Las ar gyfer Bae Caswell, Bae Langland a Phorth Einon/Horton.

Asesiad Risg Llifogydd Rhagarweiniol

Ystyr asesiad perygl llifogydd rhagarweiniol yw asesiad lefel uchel o berygl llifogydd lleol a llifogydd blaenorol a phosib sy'n helpu i nodi lle gallai fod perygl llifogydd yn y dyfodol.

Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd 2015

Dan Reoliadau Perygl Llifogydd 2009, mae gofyniad i bob Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol y mae ganddo ardal perygl llifogydd gyhoeddi Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd ar gyfer yr ardal honno cyn 22 Rhagfyr 2015.

Adfywio'n Dinas er Lles a Bywyd Gwyllt

Diben y strategaeth hon, a gyhoeddwyd ar y cyd gan Gyngor Abertawe a Cyfoeth Naturiol Cymru, yw cyflwyno mwy o natur i Ardal Ganolog Abertawe.

Prosiect amddiffyn arfordir y Mwmbwls

Rydym yn gwella ac yn adnewyddu amddiffynfeydd môr arfordirol y Mwmbwls.

Cynllun Rheoli Cyrchfannau

'Yn ôl ar y trywydd iawn' - Cynllun Rheoli Cyrchfannau Abertawe 2023-2026
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 13 Hydref 2023