Chwilio'r wefan
English

Strategaeth Isadeiledd Gwyrdd ddrafft

Mae'r cyngor a Cyfoeth Naturiol Cymru wedi bod yn cydweithio â Green Infrastructure Consultancy i ddatblygu Strategaeth Isadeiledd Gwyrdd ddrafft ar gyfer Ardal Ganolog Abertawe - Adfywio'n Dinas er Lles a Bywyd Gwyllt.

Nid yw methu addasu ar gyfer newid yn yr hinsawdd a methu lliniaru ar ei gyfer yn opsiwn mwyach os rydym am ddarparu hwb ariannol ffyniannus ar gyfer Dinas-ranbarth Bae Abertawe. Mae cofnod da o isadeiledd gwyrdd (neu natur) fel ffordd gost-effeithiol o fynd i'r afael â'r her o newid yn yr hinsawdd gan gynnig nifer o fanteision ar yr un pryd. 

Mae'r strategaeth wedi'i llunio i ddod â rhagor o natur i Ardal Ganolog Abertawe - natur sy'n dod â manteision megis y canlynol:

  • mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd,
  • cynyddu bioamrywiaeth,
  • gwella lles a mwynhad preswylwyr ac ymwelwyr,
  • gwella hyder buddsoddwyr mewn manteision isadeiledd gwyrdd.

Lluniwyd y strategaeth ddrafft i gefnogi'r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) a'r Canllawiau Cynllunio Atodol ar Isadeiledd Gwyrdd sy'n cael eu datblygu. Mae'n cyfrannu at ddyletswyddau Cyfoeth Naturiol Cymru a Chyngor Abertawe o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 a bydd yn cefnogi'r defnydd o Safon SuDS (Systemau Draenio Cynaliadwy) Statudol 2019 ac amcan 'Gweithio gyda Natur' Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus Abertawe.

Ym mis Chwefror 2019, siaradon ni â nifer o breswylwyr a busnesau lleol a ddywedodd wrthym eu bod am gael dinas wyrddach â'r nodweddion canlynol:

  • mae ganddi lai o wynebau caled,
  • mae'n defnyddio natur i ddarparu lle ar gyfer bywyd gwyllt a rhoi pleser i bobl,
  • mae'n rhoi gwell profiad masnachu ac i ymwelwyr,
  • mae'n creu dinas sy'n gyrchfan,
  • mae'n ddinas y mae modd byw ynddi a all addasu i newid yn yr hinsawdd a lliniaru ar ei gyfer.

Am wybodaeth bellach, e-bostiwch Penny Gruffydd yn penny.gruffydd@abertawe.gov.uk neu ffoniwch hi ar 01792 636583 neu 07976 898318. 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM