Toglo gwelededd dewislen symudol

Y diweddaraf am Fusnes Twristiaeth - 30 Mawrth 2023

Yn cefnogi adferiad ein diwydiant twristiaeth lleol

Atyniadau'r ddinas i ddod â hwyl i'r teulu dros wyliau'r Pasg

Mae'r gwanwyn wedi cyrraedd ac mae'n golygu bod nifer o atyniadau Abertawe'n paratoi i agor ar gyfer Pasg llawn hwyl.

Bydd atyniadau awyr agored a than do poblogaidd y cyngor - gan gynnwys y pedalos a'r golff gwallgof ym Mharc Singleton, y golff gwallgof yng Ngerddi Southend a Thrên Bach Bae Abertawe - yn ailagor ar 31 Mawrth mewn pryd ar gyfer y gwyliau. Bydd Castell Ystumllwynarth yn agor ar 1 Ebrill.

Mae diwrnodau hwyl y Pasg sydd ar y gweill yng Nghastell Ystumllwynarth yn cynnwys digwyddiad agoriadol Diwrnod Hanes Byw yn y castell ar 1 Ebrill a Llwybr Bwni'r Pasg ar 9 Ebrill.

Mae arddangosfa His Dark Materials Oriel Gelf Glynn Vivian yn rhedeg tan 23 Ebrill. Mae gan yr oriel hefyd weithgareddau gwyliau'r Pasg fel cyfres o weithdai galw heibio creadigol i'r teulu cyfan.

Mae Canolfan Dylan Thomas yn cynnal Llwybr Hoff Losin Dylan drwy gydol mis Ebrill.

Mae digwyddiadau Amgueddfa Abertawe'n cynnwys gweithdai galw heibio am ddim sy'n cynnig y cyfle i addurno potiau planhigion a dylunio blodau papur.

Mae llyfrgelloedd cyhoeddus y cyngor yn trefnu digwyddiadau cymunedol am ddim ar gyfer y gwyliau. 

Rhagor o wybodaeth: croesobaeabertawe.com

Prosiect amddiffyn arfordir y Mwmbwls

Bydd y prosiect, a arweinir gan Gyngor Abertawe, yn helpu i amddiffyn cartrefi, busnesau a phobl rhag lefelau môr cynyddol am ddegawdau i ddod. Bwriedir iddo hefyd wella'r Mwmbwls fel cyrchfan, gyda goleuadau, biniau a seddi newydd a chysylltiadau gwell i Mumbles Road.

Bydd yn rhaid cau rhannau o'r promenâd fesul cam yn ystod y gwaith y disgwylir iddo gymryd tua 18 mis. 

Rydym yn gwella ac yn adnewyddu amddiffynfeydd môr arfordirol y Mwmbwls.

Bydd y gwaith yn lleihau'r perygl o lifogydd i gartrefi a busnesau sy'n cael eu bygwth gan lefelau'r môr yn codi a achosir gan newid yn yr hinsawdd.

Sicrhawyd cyllid ar gyfer yr amddiffynfeydd newydd drwy Lywodraeth Cymru - ac rydym yn falch bod barn y cyhoedd, busnesau ac eraill wedi helpu i lunio'r prosiect sylweddol hwn.

Prosiect amddiffyn arfordir y Mwmbwls - Abertawe

Cynlluniau Grant y Gronfa Ffyniant Gyffredin

Grant Busnes Cyn Dechrau

Mae'r grant ar gael i'r rheini sy'n bwriadu dechrau busnes yn unig a gall ariannu costau gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i offer, hyfforddiant, achredu a marchnata.

Yr uchafswm grant sydd ar gael yw £10,000. Mae'r gronfa'n cynnig hyd at 95% o gostau'r prosiect ar gyfer y £1,000 cyntaf o wariant a 50% ar gyfer gwariant rhwng £1,000 a £10,000. Bydd yn ofynnol i bob ymgeisydd ddarparu cynllun busnes a rhagolwg llif arian 12 mis.

Am ragor o fanylion ac i ofyn am ffurflen gais, e-bostiwch grantsefydlu@abertawe.gov.uk.

Ariennir y prosiect hwn gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Grant Datblygu Gwefannau

Gall y grant ariannu costau sy'n ymwneud â chreu gwefan fusnes am y tro cyntaf neu wella gwefan sy'n bodoli eisoes.

Yr uchafswm grant sydd ar gael yw £1,500. Bydd y grant yn ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr ddarparu 50% o gostau arian cyfatebol. Bydd yn ofynnol i bob ymgeisydd ddarparu cynllun busnes/crynodeb a rhagolwg llif arian 12 mis.

Am ragor o fanylion ac i ofyn am ffurflen gais, e-bostiwch growthgrant@abertawe.gov.uk.

Ariennir y grant hwn gan Lywodraeth y DU drwy'r Gronfa Ffyniant Gyffredin.  

Datganiad Cyllideb Gwanwyn Trysorlys EF 2023

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cyhoeddi ei Chyllideb Gwanwyn.

Dyma rai pwyntiau allweddol:

 • rhewi'r doll ar danwydd - bydd y toriad 5c i'r doll ar betrol a diesel, a oedd i ddod i ben ym mis Ebrill, yn cael ei gadw am flwyddyn arall 
 • bydd y lwfans blynyddol di-dreth ar gyfer pensiynau yn codi o £40,000 i £60,000 a bydd y Lwfans Gydol Oes yn cael ei ddileu
 • bydd y Warant Prisiau Ynni (EPG) yn cael ei chadw ar £2,500 am dri mis arall o fis Ebrill i fis Mehefin 
 • cadarnhawyd y bydd y brif gyfradd treth gorfforaeth, sy'n cael ei thalu gan fusnesau ar enillion trethadwy dros £250,000, yn cynyddu o 19% i 25%
 • hwb treth i fusnesau llai a chanolig

Datganiad Cyllideb Gwanwyn Trysorlys EF 2023

Cyrsiau Iechyd, Diogelwch a Chymorth Cyntaf wedi'u hariannu'n llawn

Mae rhai cyrsiau NEBOSH/Iechyd a Diogelwch Highfield a Chymorth Cyntaf Meddyliol undydd a deuddydd newydd, wedi'u hariannu'n llawn, ar gael ar hyn o bryd yng Ngholeg Gŵyr Abertawe (trwy gyfrwng y Saesneg). Hyn a hyn o leoedd sydd ar gael felly mae'n ddoeth cadw lle'n gynnar. 

Ar hyn o bryd, mae dau lif arian 100% o'r enw Cyfrifon Dysgu Personol (CDP) a Chraidd y mae gan y ddau gymhwyster gwahanol, fel yr isod:

•    Y cymhwyster ar gyfer cyllid CDP yw bod yn rhaid i'r mynychwr fod dros 19 oed, yn gyflogedig ac nid ar brentisiaeth, yn byw yng Nghymru ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn 
•    Y cymhwyster ar gyfer cyllid CRAIDD yw bod yn rhaid i'r mynychwr fod dros 19 oed, yn gyflogedig ac nid ar brentisiaeth. 

Isod ceir rhestr lawn o'r cyrsiau sydd ar ddod a'u hargaeledd:

•    Tystysgrif NVQ Lefel 3 City & Guilds mewn Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol
Wedi'i ariannu 100% drwy gyllid CRAIDD
•    Cyflwyniad i Gymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl Lefel 2 - Highfield - dau ddiwrnod 
Dyddiadau cyflwyno  24 a 25 Mai  Wedi'i ariannu 100% drwy gyllid CRAIDD  
•    Cymorth Cyntaf yn y Gwaith Lefel 3 Highfield - 3 diwrnod
04/04/23 to 06/04/23 Wedi'i ariannu 100% drwy gyllid CRAIDD 
 
Mae hefyd 100% o gyllid ar gyfer pob cwrs Arlwyo/Lletygarwch a Gwasanaethau Cwsmeriaid. Rhagor o fanylion ar gael ar gais.

Amanda.Peploe-Williams@gowercollegeswansea.ac.uk / 01792 284428/284400

Cadwch Cymru'n Daclus - Gwanwyn Glân Cymru: 17 Maw - 2 Ebr

Yn ystod y gwanwyn eleni, rydym yn galw arnoch i'n helpu i ddiogelu'r amgylchedd am fod gweithredoedd bach ar eich stepen drws yn gwneud gwahaniaeth mawr. Ymunwch â ni rhwng 17 Mawrth a 2 Ebrill 2023.

Rydym eisiau ysbrydoli miloedd ohonoch chi, #ArwyrSbwriel ar hyd a lled Cymru, i ddod ynghyd i gasglu a gwaredu sbwriel yn ddiogel o'n strydoedd, mannau gwyrdd a'n traethau.

Mae'r neges eleni yn syml: gall hyd yn oed un bag wneud gwahaniaeth. Ymunwch â ni a gwnewch addewid i godi gymaint o sbwriel ag y gallwch yn ystod yr ymgyrch. Gallech ddewis codi un sach yn unig, neu gallech osod nod i chi eich hun o gasglu gymaint ag y gallwch.

P'un ai eich bod yn godwr sbwriel brwd neu dyma'r tro cyntaf i chi ymuno â ni, gwnewch addewid i godi un sach - neu fwy - heddiw.

Cofrestrwch ddigwyddiad glanhau os ydych yn unigolyn, yn grŵp cymunedol neu'n fusnes.

Am ragor o wybodaeth, ewch i Gwanwyn Glân Cymru 2023 - Keep Wales Tidy - Caru Cymru

Sefydlu cynllun ailgylchu yn y gweithle

Ar y cyfan, gellir osgoi, ailddefnyddio neu ailgylchu o leiaf 50% - 70% o'r gwastraff swyddfa y ceir gwared ohono fel gwastraff cyffredinol yn eich biniau ond mae cyflwyno cynllun ailgylchu yn eich gweithle'n haws nag y byddech yn ei feddwl! Am ragor o wybodaeth, ewch i Sefydlu cynllun ailgylchu yn y gweithle | Busnes Cymru (gov.wales)

Deddf Trwyddedu 2003 - Adolygu'r Datganiad Polisi ar gyfer Trwyddedu a Cynnig i Gyhoeddi Asesiad Effaith Gronnol - 31 Mawrth

Mae Dinas a Sir Abertawe ar hyn o bryd yn cynnal ymgynghoriad ar newidiadau arfaethedig i'w Ddatganiad Polisi ar gyfer Trwyddedu a Cynnig i Gyhoeddi Asesiad Effaith Gronnol.

Mae fersiwn ddrafft o'r  policïau yn diwygiedig bellach ar gael ar y wefan hon er mwyn ymgynghori arno, ac fe'ch gwahoddir i gyflwyno sylwadau ar y newidiadau. Gellir gweld y newidiadau arfaethedig mewn llythrennau italig du ar y ddogfennau, a lle bwriedir dileu gwybodaeth, caiff hyn ei ddangos trwy dynnu llinellau drwy'r testun.

Rhaid cyflwyno unrhyw sylwadau'n ysgrifenedig a'u hanfon i'r cyfeiriad uchod a rhaid iddynt gael eu derbyn erbyn 12 ganol dydd fan bellaf ar 31 Mawrth 2023. Mae fersiwn electronig yn dderbyniol a gellir ei anfon i Trwyddedu.IyA@abertawe.gov.uk

Wrth gyflwyno sylwadau ar adran benodol, defnyddiwch y taflenni ymateb sydd ar gael ar y wefan hon https://www.swansea.gov.uk/statementoflicensingpolicy, a chyfeiriwch at y rhifau paragraff ar y ddogfennnau.

Mae'r ddogfennau ar gael yn: https://democracy.swansea.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=124&MId=10883&Ver=4&LLL=0

Cliciwch ar y Pecyn Adroddiadau Agenda ac edrychwch ar eitem 10. tudalennau 60-105 ac eitem 12 tudalennau 135-197.

Unwaith bydd y cyfnod ymgynghori wedi dod i ben, caiff yr holl sylwadau eu hystyried. Yna caiff y polisi terfynol ei gymeradwyo gan y cyngor i'w fabwysiadu.

Swper ac Arddangosiad Coginio'r Gwanwyn gyda Good Food Gŵyr - 1 Ebr (6.00pm)

Dathliad o fwyd y gwanwyn yng Ngŵyr gyda Good Food Gŵyr.

Dysgwch sut i wneud detholiad o seigiau blasus gan ddefnyddio'r cynnyrch tymhorol gorau o Abertawe a phenrhyn Gŵyr. Mwynhewch arddangosiad coginio gyda chyfleoedd i flasu'r bwyd, a swper i ddilyn sy'n cynnwys y seigiau a ddangoswyd i chi. Gallwch ennill sgiliau newydd a hyder wrth goginio, darganfod lle i ddod o hyd i gynhwysion lleol, cefnogi ffermwyr a thyfwyr lleol a mwynhau swper blasus cymdeithasol.

Cynhelir y noson yng Nghanolfan Fferm Clun. Digon o leoedd parcio am ddim.

Pris tocynnau yw £50 ac maent yn cynnwys diod croeso, tameidiau blasus, arddangosiad coginio, swper a fydd yn cynnwys prif gwrs a phwdin blasus ac e-lyfr darluniedig gyda'r holl ryseitiau.

Archebwch ar-lein, ffoniwch 01792 403333 neu e-bostiwch hello@clynefarm.com

Diweddariad ar Awr Cymorth Busnes Abertawe: Sesiwn Friffio Grantiau Busnes y Gronfa Ffyniant Gyffredin - 6 Ebr (10.00am-11.00am)

Fel rhan o Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU, bydd Cyngor Abertawe yn lansio pum grant busnes newydd i gefnogi menter leol. Bydd y rhain yn cynnwys grantiau ar gyfer Busnesau Newydd, Lleihau Carbon a Thwf Busnes.
 
Ym mhob sesiwn byddwn yn darparu trosolwg o'r grantiau newydd. Byddwn yn trafod y meini prawf cymhwysedd, y broses ymgeisio a'r wybodaeth ategol sydd ei hangen ar gyfer pob cynllun. Bydd cyfle hefyd i chi ofyn unrhyw gwestiynau ynghylch sut y gall eich busnes elwa.
 
Mae'r grantiau'n cynnwys y canlynol:
•    Grantiau Dechrau Busnes
•    Grant Datblygu Gwefannau
•    Grant Twf Busnesau
•    Grant Lleihau Carbon
•    Grant Datblygiad Cyflenwyr

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

Diweddariad ar Awr Cymorth Busnes Abertawe: Dechrau gyda LinkedIn - 11 Ebr (10.00am-11.00am)

Bwriedir i'r sesiwn hyfforddiant cyflwyniad i LinkedIn roi dealltwriaeth glir i gyfranogwyr o LinkedIn a sut i'w ddefnyddio'n effeithiol. Llwyfan rhwydweithio proffesiynol yw LinkedIn sy'n galluogi unigolion i gysylltu â gweithwyr proffesiynol eraill, rhannu gwybodaeth a meithrin perthnasoedd. 
 
Bydd y sesiwn hyfforddiant yn cynnwys pynciau fel creu proffil LinkedIn, adeiladu eich rhwydwaith ac ymgysylltu â gweithwyr proffesiynol eraill. 
 
Bydd cyfranogwyr yn dysgu sut i wneud y gorau o'u proffiliau, creu cynnwys cymhellol a defnyddio offer a nodweddion amrywiol LinkedIn i gyflawni'u nodau proffesiynol. Bydd y sesiwn hyfforddiant hefyd yn darparu awgrymiadau da ac arferion gorau ar gyfer defnyddio LinkedIn i wella'u brand personol ac ehangu eu rhwydwaith proffesiynol.
 
Arweinir y sesiwn gan yr arbenigwr marchnata lleol Amy Price o The Social Butterfly.

Ewch i'n gwe-dudalennau Cefnogi Busnesau

Diweddariad ar Awr Cymorth Busnes Abertawe: Datgloi Sgiliau Digidol yn y Gweithle - 18 Ebr (10.00am-11.00am)

Gall Newid Digidol mewn unrhyw sefydliad fod yn ddisgwyliad cymhleth a brawychus yn aml. Gyda'r datblygiadau parhaus mewn datrysiadau gweithio digidol i staff a'r cynnydd o ran yr opsiynau offer sydd ar gael, gall fod yn anodd dod o hyd i ffordd addas o symud ymlaen. Drwy ganolbwyntio ar resymeg, pwrpas a'ch pobl, gall datblygu sgiliau digidol fod yn sylfaen ar gyfer llwyddiant cynaliadwy.
 
Deilliannau Dysgu:
•    Archwiliwch y ffactorau allweddol sy'n ysgogi gofynion sgiliau digidol
•    Dysgwch sut y dylai cydbwysedd pobl, prosesau a chynnyrch arwain eich gofynion sgiliau digidol
•    Dewch i ddeall ble i gael mynediad at gyfleoedd uwchsgilio digidol, gan gynnwys cymorth a ariennir

Arweinir y sesiwn gan Matt Smith o Aspire2Be. Mae rôl Matt yn ei weld yn gweithio gyda sefydliadau i'w helpu i ddatblygu strategaeth newid digidol sy'n canolbwyntio ar bobl yn gyntaf, gan ganolbwyntio ar rymuso rhanddeiliaid yn ddigidol drwy raglenni datblygiad proffesiynol cyd-destunol.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

Gweminarau Twristiaeth a Lletygarwch Cyflymu Cymru i Fusnesau - 18 / 27 Ebr

Ymunwch âChyflymu Cymru i Fusnesau am weminar dwy ran am ddim a luniwyd yn benodol ar gyfer y sector twristiaeth a lletygarwch. Byddant yn dangos i chi sut i wneud i'ch busnes fod yn amlwg ar-lein, denu  cwsmeriaid newydd, gwneud mwy o adolygiadau ar-lein, yn ogystal â defnyddio offer digidol fel llwyfannau archebu ar-lein i redeg eich busnes yn llwyddiannus.
 
Rhan 1 - Marchnata digidol ar gyfer twristiaeth a lletygarwch - 18 Ebr (10.00am-12.00pm)

 • Sut i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol
 • Trefnu pyst a mesur yr hyn sy'n gweithio
 • Marchnata'ch busnes ar-lein

Rhan 2 - Rhedeg eich busnes twristiaeth a lletygarwch ar-lein - 27 Ebr (10.00am-12.00pm)

 • Gwella'ch presenoldeb ar-lein
 • Systemau archebu ar-lein
 • Meithrin perthnasoedd â chwsmeriaid
 • Creu cwsmer am oes

Gweminar am ddim.Gall busnesau cymwys hefyd dderbyn cefnogaeth un i un wrth gwblhau'r weminar.

Cadwch eich lle am ddim yn awr

Gwobrau Merched Cymru Mewn Busnes 2023 - 19 Ebr

Mae #LlaisAwards, sef Gwobrau Merched Cymru Mewn Busnes 2023 yn agored i unrhyw ferch sy'n rhedeg busnes yma yng Nghymru. 

Categorïau #LlaisAwards 2023 yw:

 • Busnes Newydd (llai 'na 12 mis oed)
 • Mam Mewn Busnes
 • Busnes Gwyrdd (busnes sy'n hybu'r amgylchedd)
 • Dan 25 oed
 • Pencampwr Manwerthu
 • Menter Gymdeithasol
 • Bwyd a Diod
 • Defnydd o'r Gymraeg
 • Iechyd, Ffitrwydd a Lles
 • Gwyddoniaeth, Technoleg ac Arloesedd
 • Gwallt a Harddwch
 • Ffotograffiaeth, Celf a Dylunio
 • Hamdden a Thwristiaeth

Does dim rhaid i chi enwebu merch ym mhob categori, ond dim ond un merch ym mhob categori y gallwch chi enwebu. Gallwch chi bleidleisio drosoch eich hun hefyd.

Bydd y cyfnod enwebu ar agor tan 5pm ddydd Mercher, 19eg o Ebrill 2023. 

I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol #LlaisAwards | Llais Cymru

Pride Abertawe - Cyfleoedd Masnachu a Nawdd - 29 Ebr

Rydym yn falch o gyhoeddi bod Pride Abertawe, mewn partneriaeth â Chyngor Abertawe, yn dychwelyd y gwanwyn hwn.

Cynhelir yr ŵyl, sy'n addo dod â chaneuon poblogaidd i'r ddinas, ar 29 Ebrill o 12pm ar Lawnt yr Amgueddfa ger Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Cofiwch - mae mynediad am ddim felly does dim angen tocyn.

Cynhelir yr orymdaith flynyddol am 11am o Wind Street a dilynir hyn gan ddiwrnod llawn adloniant byw ar Lawnt yr Amgueddfa.

Mae nifer o ffyrdd y gallwch gymryd rhan yn nigwyddiad eleni, felly os hoffech wirfoddoli yn ystod Pride, archebu stondin, ymuno â'r orymdaith Pride neu noddi'r digwyddiad, e-bostiwch info@swanseapride.co.uk

Cymerwch ran, cynigwch law a byddwch yn rhan o'r newid:Help Llaw Mawr - 8 Mai

I nodi Coroni Ei Fawrhydi'r Brenin, mae miloedd o unigolion, busnesau a sefydliadau ledled y wlad yn dod at ei gilydd i helpu yn eu cymunedau lleol.

Gan ddechrau ddydd Llun, 8 Mai, bydd cyfleoedd i bawb gymryd rhan. Does dim ots beth yw eich cryfderau, bydd bob math o ffyrdd o gyfrannu. Gall gynnwys galw mewn ar rywun a hoffai ychydig o gwmni neu wirfoddoli i elusen.  Gorau po fwyaf ohonom sy'n ymuno, mwyaf o gymorth y byddwn ni.

Mae gan fusnesau bach a mawr ran hanfodol i'w chwarae wrth sicrhau bod yr ymgyrch Help Llaw Mawr yn llwyddiant.

O'r miloedd o siopau a gwasanaethau lleol sy'n ffurfio asgwrn cefn ein cymunedau i'r brandiau mwyaf, gall pob un wneud gwahaniaeth.

Gall busnesau gefnogi digwyddiadau yn eu cymunedau lleol, trefnu a chofrestru eu gweithgareddau Help Llaw Mawr eu hunain, a'n helpu ni i ledaenu'r gair ymhlith eu cwsmeriaid, eu gweithwyr, eu partneriaid a'u cymunedau.

I gael rhagor o wybodaeth am sut i helpu, ewch i wefan Help Llaw Mawr.

Sioe Awyr Cymru Cyfleoedd Masnachol: 1-2 Gorf

Mae ffurflenni cais masnach ar gyfer Sioe Awyr Cymru yn rhoi cyfle gwych i chi hybu'ch busnes i gynulleidfa enfawr, gyda phrisiau'n dechrau o £335 yn unig.

Gyda stondinau masnachu yn Sioe Awyr Genedlaethol Cymru, cewch fynediad at: 

 • Gynulleidfa deuluol
 • Cyfle i fasnachu am ddeuddydd
 • Stondinau amrywiol eu maint
 • Sioe Awyr Fwyaf Cymru
 • Mynediad i 200,000+ o gwsmeriaid posib.

Stondinau masnach Sioe Awyr Cymru 2023

Digwyddiadau gwych sy'n dod i Fae Abertawe yn 2023:

7-10 Ebr: Gŵyl Bwyd Stryd Abertawe
Hyd 23 Ebr: His Dark Materials: Creu Bydoedd yng Nghymru, Oriel Celf Glynn Vivian
28-30 Ebr: Outdoor Cinema Experience, Singleton Park
29 Ebr: Pride Abertawe
13-14 Mai: Confensiwn Comic a Gemau Abertawe
1-2 Gor: Sioe Awyr Cymru
8 Gor: Mighty Hike Penrhyn Gŵyr
8 Gor: Swansea Fake Festival, Parc Singleton
10-15 Gor: Gŵyl Parachwaraeon
15 Gor: World Triathlon Para Series Swansea Abertawe 
16 Gor: IRONMAN 70.3 Abertawe
21 Gor: Madness, Parc Singleton
22 Gor: Ministry of Sound Classical, Parc Singleton
6 Aws: Sioe Gŵyr
24-28 Aws: Gŵyl Feicio Gŵyr ac Abertawe
02-10 Med: Gŵyl Gerdded Gŵyr
17 Med: 10k Bae Abertawe Admiral

Oedd y diweddariad hwn ar y fasnach dwristiaeth yn ddefnyddiol? Rhannwch ef neu cysylltwch â Geraldine.Williams@abertawe.gov.uk