Toglo gwelededd dewislen symudol

Y Diweddaraf am Covid-19 i Fusnesau Twristiaeth - 21 Ionawr 2022

Cefnogi'n diwydiant twristiaeth lleol drwy'r pandemig Covid-19.

Parhau â'r cynllun i lacio cyfyngiadau covid yn raddol

O ddydd Gwener 21 Ionawr ymlaen, bydd Cymru yn symud i lefel rhybudd sero ar gyfer pob gweithgaredd awyr agored:

 • Bydd torfeydd yn cael dychwelyd i ddigwyddiadau chwaraeon awyr agored.
 • Ni fydd unrhyw gyfyngiadau ar nifer y bobl fydd yn cael cymryd rhan mewn gweithgareddau a digwyddiadau awyr agored.
 • Bydd lletygarwch awyr agored yn cael gweithredu heb y mesurau ychwanegol gofynnol a gyflwynwyd ym mis Rhagfyr, fel y rheol chwech o bobl a chadw pellter cymdeithasol o 2m.
 • Bydd y Pàs Covid yn ofynnol o hyd i fynd i ddigwyddiadau mawr awyr agored sydd â mwy na 4,000 o bobl ynddynt os nad yw pobl yn eistedd, neu 10,000 o bobl os ydynt yn eistedd.
 • Mae'r Pàs Covid yn ofynnol ym mhob sinema, theatr a neuadd gyngerdd sydd ar agor ar hyn o bryd.

Ddydd Gwener 28 Ionawr, bydd Cymru yn symud yn llawn i lefel rhybudd sero:

 • Bydd clybiau nos yn ailagor.
 • Rhaid i fusnesau, cyflogwyr a sefydliadau eraill barhau i gynnal asesiad risg penodol ar gyfer y coronafeirws a chymryd camau rhesymol i leihau'r perygl o ledaenu'r coronafeirws.
 • Bydd y gofyniad cyffredinol i gadw pellter cymdeithasol o 2m ym mhob safle sydd ar agor i'r cyhoedd a gweithleoedd yn dod i ben.
 • Ni fydd y rheol chwech o bobl mewn grym mwyach ar gyfer ymgynnull mewn safleoedd a reoleiddir, megis lletygarwch, sinemâu a theatrau.
 • Ni fydd angen i safleoedd trwyddedig ddarparu gwasanaeth bwrdd yn unig na chasglu manylion cyswllt.
 • Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i gynghori gweithio gartref ond ni fydd hyn yn ofyniad cyfreithiol mwyach.
 • Bydd y Pàs Covid yn ofynnol o hyd i fynd i ddigwyddiadau mawr dan do, clybiau nos, sinemâu, theatrau a neuaddau cyngerdd.

Bydd y rheolau hunanynysu ar gyfer pawb sy'n cael canlyniad positif i brawf Covid a'r rheolau ar wisgo gorchuddion wyneb yn y rhan fwyaf o leoedd cyhoeddus dan do yn parhau ar ôl 28 Ionawr.

Bydd yr adolygiad tair wythnos nesaf o'r rheoliadau coronafeirws yn cael ei gynnal ar 10 Chwefror pan fydd Llywodraeth Cymru yn adolygu'r holl fesurau ar lefel rhybudd sero.

Darllenwch y stori lawn

 

Y Gronfa Argyfwng Ardrethi Annomestig

Bydd gan fusnesau manwerthu, lletygarwch, hamdden a thwristiaeth a'u cadwyni cyflenwi y mae'r cyfyngiadau a osodwyd o fis Rhagfyr 2021 yn effeithio arnynt ac sy'n gyfrifol am dalu ardrethi busnes, yr hawl i daliad grant os ydynt yn bodloni'r holl feini prawf cymhwysedd.

Rhaid cyflwyno'r holl geisiadau erbyn nos Lun 14 Chwefror.

Dysgwch fwy am y Gronfa Argyfwng Ardrethi Annomestig a gwnewch gais ar-lein

 

Cynllun grant COVID ar gyfer busnesau nad ydynt yn talu ardrethi busnes

Mae cynllun grant brys bellach ar gael i fusnesau Abertawe yn y sectorau hamdden, twristiaeth, lletygarwch a manwerthu nad ydynt yn talu ardrethi busnes.

Mae cynllun grant y Gronfa Argyfwng Busnes sy'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a'i redeg gan Gyngor Abertawe, wedi'i anelu at helpu i gefnogi busnesau y mae cyfyngiadau presennol COVID yn effeithio arnynt nad ydynt yn gymwys ar gyfer y Gronfa Cadernid Economaidd.

Mae ceisiadau ar-lein bellach ar agor i'r busnesau hynny yr effeithiwyd arnynt rhwng y cyfyngiadau a gyflwynwyd ar gyfer y cyfnod rhwng dydd Llun 13 Rhagfyr a dydd Llun 14 Chwefror.

Gofynnir i fusnesau a all fod yn gymwys fynd i https://fundchecker.businesswales.gov.wales/businesssupport/cy/ lle mae'n rhaid llenwi gwiriwr cymhwysedd Busnes Cymru cyn bod ymgeiswyr yn gallu cyrchu'r ffurflen gais.

Rhaid cyflwyno'r holl geisiadau erbyn 5pm nos Lun 14 Chwefror.

Grant Busnes ERF

Mae'r Gronfa Cadernid Economaidd wedi'i thargedu at fusnesau a sefydliadau yn y sectorau lletygarwch, hamdden ac atyniadau a'u cadwyni cyflenwi, sydd wedi'u heffeithio'n sylweddol gan ostyngiad o fwy na 50% o drosiant rhwng 13 Rhagfyr 2021 a 14 Chwefror 2022.

Mae ceisiadau am y gronfa hon nawr ar agor a byddant yn parhau ar agor hyd at 4pm ar 1 Chwefror 2022.

Am ragor o wybodaeth ewch i dudalen Cymorth i Fusnes Covid-19 Busnes Cymru.


Hyrwyddwch eich busnes twristiaeth am ddim ar wefan croesobaeabertawe.com

Er mwyn cefnogi busnesau drwy'r pandemig a'r cyfyngiadau COVID diweddaraf, rydym yn parhau i gynnig cyfle i weithredwyr twristiaeth a lletygarwch lleol restru eu busnes am ddim ar y wefan cyrchfannau swyddogol croesobaeabertawe.com .

Yn 2021, nodwyd bod 2.7 miliwn o bobl wedi edrych ar we-dudalennau'n gwefan - cynnydd o 57% ar 2019. Gyda 84,000 yn ein hoffi ar Facebook ac 18,000 o ddilynwyr ar Twitter, rydym yn weithredol iawn ar gyfryngau cymdeithasol ac yn cynnal ymgyrchoedd drwy'r flwyddyn gron i ddenu ymwelwyr newydd i'r ardal yn ogystal â'r rheini sydd wedi ymweld o'r blaen.

Gall gweithredwyr llety lleol, atyniadau, darparwyr gweithgareddau, busnesau bwyd a diod sydd am ddiod yn bartneriaid Croeso Bae Abertawe a manteisio ar amrywiaeth o fuddion restru eu busnes am ddim. 

Gallwch gael rhagor o wybodaeth drwy e-bostio Tim.Twristiaeth@abertawe.gov.uk neu cofrestrwch eich busnes yma.

 

Arolwg ymwelwyr Castell Ystumllwynarth

Rydym ni, ynghyd â Chyfeillion Castell Ystumllwynarth, yn bwriadu archwilio opsiynau datblygu priodol i gefnogi sylfaen ymwelwyr gynyddol y castell a helpu i sicrhau ei ddefnydd parhaus fel adnodd cymunedol gwerthfawr.

Mae'r prosiect yn ceisio helpu i gynnal y Castell fel ased treftadaeth a thwristiaeth pwysig hyd y gellir rhagweld ac mae'n canolbwyntio ar y Castell ac nid y lleoliad parcdir ehangach.

Megis dechrau y mae'r gwaith ac mae'n dibynnu ar ystyriaethau cyllido a chynllunio.

Mae'n bwysig ein bod yn deall dyheadau preswylwyr ar gyfer datblygu Castell Ystumllwynarth yn y dyfodol a byddem yn ddiolchgar pe gallech gwblhau'r holiadur byr isod.

Llenwch yr arolwg ar-lein
 

Dyddiad cau: 28 Chwefror 2022

 

Y cyngor yn bwriadu estyn cymorth pandemig i'r fasnach lletygarwch

Mae'n debygol y bydd Cyngor Abertawe'n rhoi hwb arall i gaffis, tafarndai a bwytai'r ddinas wrth i'r pandemig barhau.

Bydd y penderfyniad, sy'n dilyn atal ffïoedd ar gyfer trwyddedau caffi palmant dros dro ers haf 2020, yn helpu busnesau wrth iddynt weithredu yn ôl cyfyngiadau'r pandemig. Bydd yn parhau i ddenu bywyd a bywiogrwydd ychwanegol i strydoedd y ddinas ac ardaloedd eraill.

Bydd y penderfyniad, a fyddai'n arbed tua £50,000 y flwyddyn i fusnesau, yn rhan o gronfa adfer ehangach y cyngor gwerth miliynau o bunnoedd, i helpu busnesau a chymunedau adfer o'r pandemig.

Rhaid i bob busnes sy'n dymuno creu ardal eistedd awyr agored ar y briffordd - a'r rheini sydd am barhau i ddefnyddio'u hardaloedd eistedd presennol - wneud cais am drwydded yn www.abertawe.gov.uk/caffipalmant

 

Fideo newydd trawiadol yn dangos sut mae canol y ddinas wedi'i drawsnewid i fod yn fwy addas i bobl

Mae fideo newydd yn dangos sut gallai cynlluniau cyngor Abertawe wneud ardal allweddol o'r ddinas yn fwy addas i bobl.

Mae'n dangos Gerddi Sgwâr y Castell gwyrddach a mwy croesawgar rhwng hwb cymunedol newydd gyda llyfrgell, ynghyd â Wind Street ar ei newydd wedd.

Mae'r ffilm fer yn dangos cyrchfan sy'n ddeniadol i gerddwyr, beicwyr a busnesau. Y nod maes o law fydd ei gysylltu'n ddi-fwlch ag Arena Abertawe ac ardal newydd ac ehangach Bae Copr.

 

Cyfleoedd hyfforddiant a phrentisiaeth am ddim gyda Choleg Gŵyr Abertawe

Mae Coleg Gŵyr Abertawe'n cynnig cyrsiau arbenigol wedi'u hariannu'n llawn a'u cyflwyno gan dîm o staff profiadol, achrededig.

Cynhelir y cyrsiau byr, dwys hyn yn GCS Training yn Fforest-fach, er gellir trefnu hyfforddiant pwrpasol yn eich mangre ar gyfer o leiaf 8 person.

Mae cyrsiau'n cynnwys Gwasanaeth Cwsmeriaid Worldhost, Diogelwch Bwyd wrth Arlwyo, Rheoli Alergenau Bwyd a Diogelwch Tân.

Hefyd, gallwch elwa o ddetholiad enfawr o brentisiaethau a ariennir yn llawn mewn manwerthu, gwasanaeth cwsmeriaid, gweinyddu busnes, TG, arweinyddiaeth a rheoli.

I ymholi, e-bostiwch training@gcs.ac.uk
 

Pwy sy'n recriwtio?

 • Ymddiriedolaeth Cychod Cymunedol Abertawe (SCBT): Rheolwr Cwch ar gyferCopper Jack:Amser llawn o 31 Mawrth i 30 Medi gyda rhai dyddiadau ychwanegol posib ar gael i'r ymgeisydd llwyddiannus. Rôl dymhorol ac ymarferol yw hon felly byddai rhywfaint o wybodaeth am gychod neu brofiad ohonynt yn fanteisiol. Diddordeb? Gofynnwch am ddisgrifiad swydd llawn drwy e-bostio enquiries@scbt.org.uk
 • Angen Achubwyr bywyd yr RNLI ar gyfer 2022:Ydych chi erioed wedi meddwl am ddod yn achubwr bywyd traeth proffesiynol? Mae'r RNLI yn recriwtio ar gyfer 2022 ac yn cynnig cyflog gwych a'r holl hyfforddiant a phrofiad sydd ei angen arnoch. Mae achubwyr bywyd yn gweithredu o'r Pasg i ganol mis Medi ac yn cynnwys Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Sir Gâr. Mae eu tîm amrywiol yn cynnwys achubwyr bywyd proffesiynol, myfyrwyr, meddygon, parafeddygon, deintyddion ac athrawon, a phob un yn gweithio ochr yn ochr â'u hastudiaethau neu eu cyflogaeth. Mae swyddi amser llawn, rhan-amser a swyddi achlysurol ar gael ar gyfer 2022. Cysylltwch â'r RNLI yn awr.
 • Nomad Bar and Kitchen, Tre-gŵyr: Dirprwy Reolwr Cyffredinol. Gyda chyfle i symud ymlaen i swydd Rheolwr Cyffredinol; dyma gyfle gwych i arwain tîm o safon, sy'n frwd dros fwyd a diod wych a'r gwasanaeth cwsmeriaid gorau posib. Oriau amser llawn wedi'u rhannu dros wythnos waith 4 diwrnod (dydd Iau - dydd Sul), cyflog gwych gyda'r cyfle am gyfran o'r elw. Rhaid eich bod yn frwd am letygarwch a bwyd, bydd angen profiad arnoch mewn rôl debyg ac etheg gwaith gadarnhaol. E-bostiwch info@nomadswansea.co.uk neu cysylltwch trwy Facebook.
 • The Pizza Boyz, Abertawe: yn chwilio am reolwr blaen tŷ. Cyfleoedd rhan-amser neu amser llawn. Cysylltwch â ni nawr trwy gyfryngau cymdeithasol neu e-bostiwch eich CV i nano@pizzaboyz.co.uk 
 • Siop Goffi'r Tri Chlogwyn, Southgate: yn recriwtio Rheolwr Siop Goffi (amser llawn £18,000 - £20,000 ynghyd â phecyn bonws, wythnos bum niwrnod, penwythnos yn gynwysedig) i reoli stoc, rotâu, hyfforddiant staff, safonau hylendid ac yn bwysicaf oll, gwasanaethu cwsmeriaid. Hefyd yn recriwtio Cynorthwy-ydd Siop Goffi (tri diwrnod neu bum niwrnod yr wythnos), Gyrrwr Dosbarthu a Dosbarthu Papurau Newydd (tri diwrnod yr wythnos, neu ragor o bosib) ac ar gyfer ein Swyddfa'r Post (rhan-amser, dau ddiwrnod yr wythnos). Gwaith rhan-amser arall ar gael. Os oes gennych ddiddordeb yn unrhyw un o'r swyddi hyn, ffoniwch 01792 233230, e-bostiwch jamie@threecliffs.com neu cymerwch gip ar ein tudalen Facebook.
 • Maisies Streetfood and Bar, Uplands:Aelod o dîm y gegin / cogydd (£8.50 - £9 yr awr / 30 - 40 awr yr wythnos). Ewch i'n tudalen Facebook.

 

Cofrestru'n dechrau ar gyfer 10k Bae Abertawe Admiral 2022

Mae Cyngor Abertawe'n trefnu digwyddiad eleni ar gyfer ddydd Sul 18 Medi. Mae cynnig pris cofrestru cynnar ar gael tan 31 Ionawr.

Roedd digwyddiad y llynedd yn nodi'r 40fed tro i'r ras boblogaidd hon sydd bob amser yn cynnig cwrs arfordirol gwastad a hynod olygfaol gael ei chynnal.

Mae'r digwyddiad wedi ennill gwobrau'n rheolaidd ac mae'r cyngor am iddo barhau fel digwyddiad o safon, gan ddenu rhedwyr o bob oedran a gallu. 

Sefydlodd Cyngor Abertawe'r ras ym 1981 ac maent wedi parhau i'w threfnu ers hynny - gan ei chynnwys yn rhaglen ddigwyddiadau flynyddol y ddinas.

Yr haf hwn fydd y 16eg achlysur hefyd i gwmni Admiral noddi'r digwyddiad, sydd yn ogystal â'r 10k yn cynnig rasys hwyl iau 1K a 3K, ynghyd â ras 10k i bobl mewn cadair olwyn a ras masgotiaid.

Bydd Tîm Digwyddiadau'r cyngor yn parhau i fonitro sefyllfa'r pandemig. Cynhelir ras 10k Bae Abertawe Admiral dim ond os yw'n dilyn holl reoliadau a chanllawiau perthnasol Llywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru ac Athletau'r DU.

Caiff cynlluniau eu hadolygu wrth i unrhyw ganllawiau newydd gael eu cyhoeddi a gall hyn gynnwys newidiadau a mesurau ychwanegol i sicrhau bod digwyddiad 2022 yn ddiogel i bawb a fydd yn cymryd rhan, gan gynnwys y gymuned leol ehangach.

Roedd tua 4,000 o redwyr wedi cymryd rhan yn y ras y llynedd, gan redeg rhwng San Helen a'r Mwmbwls. Dyma'r ras 10k orau yng Nghymru yn ôl Gwobrau Rhedeg 2019.

I gadw'ch lle ar linell gychwyn ras 2022 ac i fanteisio ar y cynnig cynnar, ewch i www.swanseabay10k.com/cy .


Diweddariad ar Awr Cymorth Busnes Abertawe:Brandio'ch busnes Dydd Iau 27 Ionawr (10am)

Mae brandio yn elfen allweddol o ddatblygu unrhyw strategaeth fusnes. Yn rhy aml o lawer, ystyrir brand yn logo neu'n slogan ac er y gall gynnwys hwn, mae llawer mwy i'w ystyried.

Mae brand yn rhywbeth sy'n caniatáu i'ch cwsmeriaid a'ch cleientiaid uniaethu â chi, yr hyn rydych chi'n ei wneud neu hyd yn oed sut rydych chi'n ei wneud.

Mae sefydliadau mawr yn gwario miliynau ar eu brandio ond fel busnes bach does dim angen i chi wneud hynny wrth gwrs. Er ei bod yn anodd ei fesur o ran materion ariannol, mae'n ased gwerthfawr i'ch cwmni os yw'n cael ei wneud yn gywir.

Mae datblygu brand yn rhan sylweddol o gynllun marchnata cwmni. Ni allwch anwybyddu dylanwad brand cyfareddol a phendant yn y byd hwn sydd wedi'i nwyddo. Ydych chi eisiau creu brand newydd, neu a ydych chi wedi anwybyddu'ch un chi ers tro? Mae'r sesiwn hon wedi'i chynllunio i'ch cynorthwyo i roi rhywfaint o fywyd newydd iddo.

Cyflwynir y sesiwn hon gan yr arbenigwr brand, Tony Dowling, o gwmni  Real Inbound Marketing yn Abertawe.

Cadwch le ar-lein nawr

 

Gweithdy ar-lein Cyllido Torfol Abertawe - 8 Chwefror (12pm)

Mae Cyllido Torfol Abertawe'n llwyfan lle gellir rhannu syniadau, grymuso cymunedau a chodi arian i ddatblygu prosiectau er budd Abertawe. Rydym am glywed eich syniadau blaengar er mwyn gwneud eich cymuned yn lle gwell.

Yn ogystal ag ernesau gan eich cymuned leol, bydd cyfle i gael ernes o hyd at £5,000/50% o darged eich ymgyrch gan y cyngor tuag at eich ymgyrch cyllido torfol.

Cyn ein Rownd Ariannu'r Hydref, ymunwch â'r llwyfan cyllido torfol, Spacehive i gymryd rhan mewn gweithdy am ddim lle bydd cyfle i chi:

 • Glywed am y cyllid sydd ar gael gan Gyngor Abertawe i ariannu'ch prosiect.
 • Derbyn cyngor gan y tîm ar sut i ddatblygu'ch prosiect
 • Ymuno ag ystafelloedd trafod llai i gael cymorth rhyngweithiol, arbenigol ar gyfer eich prosiect
 • Mynediad at gyngor ar gynllunio a marchnata'ch ymgyrch

Rhagor o wybodaeth

 

Diweddariad ar Awr Cymorth Busnes Abertawe: Making your Business Funding Ready - 24 Chwefror (10am)

Mae cyllid ar gyfer unrhyw fusnes yn gatalydd ar gyfer twf a chreu swyddi. Er ei fod yn bwysig, gall fod yn faes pwnc heriol iawn a hyd yn oed yn frawychus am amrywiaeth o resymau.

Y rheswm cyntaf yw nodi ffrydiau ariannu posib. Gall hyn fod yn hynod anodd ac yn ddryslyd ac mae'r dirwedd yn un sy'n newid yn gyson.

Ar ben hynny, lle caiff ffrwd ariannu ei nodi, gall y broses cyflwyno cais fod yn heriol. Yr hyn y bydd arianwyr yn chwilio amdano, yr hyn y bydd angen i chi ei gael yn ei le a sut gallwch wella'ch cyfleoedd o lwyddo.

Bydd Emily Wood o Fanc Datblygu Cymru yn ymuno â ni a bydd yn darparu trosolwg o'r elfennau hanfodol y mae angen i chi eu hystyried pan fo'ch busnes am gael gafael ar gyllid.

Cadwch le ar-lein nawr


Oedd y diweddariad hwn ar y fasnach dwristiaeth yn ddefnyddiol? Rhannwch ef neu cysylltwch â Geraldine.Williams@abertawe.gov.uk