Toglo gwelededd dewislen symudol

Etholiadau a phleidleisio

Mae swyddfa'r Gwasanaethau Etholiadol yn goruchwylio cynnal etholiadau ar gyfer Dinas a Sir Abertawe. Maent hefyd yn gyfrifol am reoli'r Gofrestr Etholiadol.

Rydym yn cysylltu â phob aelwyd i wneud yn siŵr bod y gofrestr etholiadol wedi'i diweddaru.
Pan gewch eich llythyr, dilynwch y cyfarwyddiadau fel ein bod yn gwybod eich bod wedi'ch cofrestru ac yn barod i bleidleisio.

Sylwer - Newidiadau i bleidleisio drwy'r post a phleidleisio drwy ddirprwy.

Mae'r newidiadau a nodir isod yn berthnasol i'r etholwyr hynny sy'n ystyried gwneud cais am bleidleisio drwy'r post neu benodi rhywun i bleidleisio ar eu rhan, a elwir yn ddirprwy. 

ID Bleidleisio - Cais am Dystysgrif Awdurdod Pleidleisiwr

O 4 Mai 2023 ymlaen, bydd angen i bleidleiswyr yng Nghymru ddangos cerdyn neu ddogfen adnabod (ID) sy'n cynnwys llun wrth bleidleisio mewn gorsafoedd pleidleisio mewn rhai etholiadau.

Y Gofrestr Etholiadol

Mae'r gofrestr etholiadol yn rhestru enwau a chyfeiriadau pawb sydd wedi cofrestru i bleidleisio mewn etholiadau cyhoeddus.

Cofrestru Etholiadol i Fyfyrwyr

Fel myfyriwr, gallwch gofrestru yn eich cyfeiriad yn ystod y tymor ac yn y cyfeiriad rydych yn byw ynddo y tu allan i'r tymor.

Arolwg Cymunedol Abertawe 2023

Mae'r Comisiwn yn cynnal Arolwg Cymunedol o ardal Prif Gyngor Abertawe.

Arolwg Seneddol 2023 - Cynigion Diwygiedig

Cynhelir Arolwg 2023 o Etholaethau Seneddol yn unol â Deddf Etholaethau Seneddol 1986 (fel y'i diwigiwyd).

Cyhoeddi Cofrestr Etholwyr Ddiwygiedig

Bydd y gofrestr ddiwygiedig yn cynnwys newidiadau i ffiniau wardiau a dosbarthiadau pleidleisio a weithredir yn unol â Gorchymyn Dinas a Sir Abertawe (Trefniadau Etholiadol) 2021.

Canlyniadau etholiad

Canlyniadau mathau amrywiol o etholiadau.

Sut ydw i'n pleidleisio?

Yn y DU, gallwch fwrw pleidlais mewn tair ffordd wahanol.

Arolwg or trefniadau etholiadol ar gyfer Abertawe - argymhellion terfynol

Mae proses wedi bod ar waith yng Nghymru dros y pedair blynedd diwethaf i edrych ar drefniadau etholiadol y 22 o brif awdurdodau lleol.

Ble mae fy ngorsaf bleidleisio?

Bydd yr orsaf bleidleisio ddynodedig yn cael ei nodi ar eich cerdyn pleidleisio neu fel arall gallwch ddefnyddio ein chwiliad côd post.

Byddwch yn Gynghorydd

Mae cynghorwyr yn cael eu hethol gan y gymuned maent yn ei chynrychioli er mwyn penderfynu sut y dylai'r Cyngor roi ei amrywiaeth o weithgareddau ar waith.

Sut yr ydym yn trin eich data personol

Sut rydym yn trafod eich gwybodaeth yn y Gwasanaethau Etholiadol.

Pryniannau'r Gofrestr Etholiadol

Gall etholwyr brynu'r gofrestr agored.

Map wardiau

Dewch o hyd i'ch ward leol.
Close Dewis iaith