Toglo gwelededd dewislen symudol

Ffïoedd a thaliadau ar gyfer cyngor ychwanegol cyn cyflwyno cais a chytundebau perfformiad cynllunio

Trosolwg o ffïoedd fesul adran ar gyfer y gwasanaethau hyn.

Byddwch yn derbyn eich ffi lawn a gwybodaeth am sut i dalu ar ôl i'ch cais gael ei brosesu, ac ar ôl neilltuo amser ar gyfer eich cais.

Mae'r ffïoedd yn amodol ar gynnydd blynyddol.

Cynllunio

Bydd taliadau'n berthnasol ar gyfer amser y swyddog gan y bydd angen iddo gydlynu ag adrannau eraill o'r cyngor ar y gwasanaethau y byddant yn eu cynnig yn ogystal ag unrhyw wybodaeth ychwanegol y gallem ei darparu. Felly bydd y ffïoedd hyn yn dibynnu ar anghenion ceisiadau unigol.

Priffyrdd a Chludiant (traffig, telemateg, datblygiad rhwydwaith, draenio, diogelwch ffyrdd)

Bydd y taliadau'n caniatáu ar gyfer:

  • ymweliad safle
  • adolygiad o bolisi, safonau ac arweiniad priffyrdd - yn berthnasol ar gyfer asesu'r cais 
  • cyfarfod wyneb yn wyneb (yn un o adeiladau'r cyngor) neu gyfarfod Teams (os gwneir cais am hyn)
  • lefel y manylion sydd eu hangen a chwmpasu dogfennaeth (datganiad / asesiad trafnidiaeth), briff archwiliad RSA / ansawdd os oes angen
  • addasrwydd mynediad i'r briffordd a/neu drefniadau parcio 
  • addasrwydd cynigion draenio sy'n dod i'r amlwg gan eu bod yn berthnasol i ddyluniad/gynllun y briffordd 
  • unrhyw gyfraniadau adran 106 tebygol 
  • enwebiad ar gyfer mabwysiadu ffyrdd 
  • ymateb ysgrifenedig llawn (o fewn 21 niwrnod i dderbyn y ffi)
  • ail-wiriad o'r cynllun os oes angen diwygiadau 

Sylwer: bydd unrhyw gais am wybodaeth neu addasiadau ychwanegol yn destun amcangyfrif o gost ar ôl derbyn manyleb ynghylch natur yr wybodaeth y gwnaed cais amdani. 

Ffïoedd Priffyrdd a Chludiant
CategoriAmser y swyddogCyfanswm y ffi (gan gynnwys TAW)
Strategol (+250 o anheddau neu fasnachol uwchlaw 5000m²)I'w gynghori ar sail cais fesul caisI'w gynghori ar sail cais fesul cais
Mawr o bwys (100 i 250 o anheddau, 2 neu fasnachol 500 i 5000m²)5 niwrnod£2,431.20
Mawr (50 i 100 o anheddau neu fasnachol 1000 i 2500m²)3 dydd£1,449.60
Bach / mawr bach (rhwng 5 a 50 o anheddau neu fasnachol hyd at 1000m²)1 diwrnod£486
Bach / mynediad newydd (5 annedd neu lai neu fasnachol hyd at 100m²)2 awr£130.80

 

Rheoli Llygredd

Ffiïoedd Rheoli Llygredd
CategoriAmser y swyddogCyfanswm y ffi (gan gynnwys TAW)
Categori A - datblygiad strategol6 awr£288
Categori B - datblygiad mawr4 awr£192
Categori C - datblygiad bachAwr£38
Categori CH - deiliad tŷ½ awr £20

 

Tai

Ffïoedd tai
Tîm / ardalCyfradd fesul awr (gan gynnwys TAW)
Tai£55.20

 

Addysg

Ffïoedd addysg
CategoriAmser y swyddogCyfanswm y ffi (gan gynnwys TAW)
Categori A - datblygiad strategol5 awr£240
Categori B - datblygiad mawr1 ½ awr£72
Categori C - datblygiad bachAwr£48

 

Parciau

Ffïoedd parciau
CategoriAmser y swyddogCyfanswm y ffi (gan gynnwys TAW)
Categori A - datblygiad strategol15 awr£810
Categori B - datblygiad mawr5 awr£270

 

Rheoli Gwastraff

Ffïoedd Rheoli Gwastraff
CategoriAmser y swyddogCyfanswm y ffi (gan gynnwys TAW)
Categori A - datblygiad strategol8 awr£432
Categori B - datblygiad mawr6 awr£324
Categori C - datblygiad bach4 awr£216
Categori CH - deiliad tŷ2 awr£108

 

Yr Amgylchedd Naturiol

Ffïoedd Amgylchedd Naturiol
Tîm / ardalCyfradd fesul awr (gan gynnwys TAW)
Cofrestru Tir Comin£66
Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AoHNE)£66
Mynediad Cefn Gwlad£70.80
Tirwedd£70.80
Cadwraeth Natur£62.40
Isadeiledd Gwyrdd£62.40

 

Gwasanaethau Diwylliannol

Ffïoedd Gwasanaethau Diwylliannol
Tîm / ardalCyfradd fesul awr (gan gynnwys TAW)
Cyfleusterau cymunedol (hamdden cyffredinol) 
Cyfleusterau hamdden/chwaraeon cymunedol 
Iechyd a lles
Twristiaeth
Yn cydweddu â strategaethau twristiaeth a diwylliannol 
Rheoli cyrchfannau
£65.52

 

Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 16 Gorffenaf 2024