Toglo gwelededd dewislen symudol

Y Gronfa Ffyniant Gyffredin

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn un o golofnau canolog agenda Ffyniant Bro Llywodraeth y DU a bydd yn darparu £2.6 biliwn o gyllid i'w fuddsoddi'n lleol erbyn mis Mawrth 2025.

Enwebwyd Cyngor Abertawe i weithredu fel y prif awdurdod ar ran rhanbarth De Orllewin Cymru.

Partneriaid rhanbarthol

Os ydych yn byw yn Abertawe ond byddai eich prosiect yn cael ei gyflawni mewn ardal arall yn Ne-ddwyrain Cymru, mae gan ein partneriaid wybodaeth benodol yn eu gwefannau:

Y Gronfa Ffyniant Gyffredin - Prosiectau angori

Mae Cyngor Abertawe yn cynnal chwech prosiectau 'angori' ar themâu allweddol y rhaglen sy'n cyd-fynd â strategaethau corfforaethol a phartneriaeth. Mae'r rhain yn cynnwys amrywiaeth o fesurau cymorth, gweithgareddau wedi'u comisiynu a chynlluniau grant trydydd parti.

Gwybodaeth galwad agored (Abertawe)

Dyma'r alwad agored am brosiectau o dan Gronfa Ffyniant Gyffredin y Deyrnas Unedig ar gyfer ardal sir Abertawe, sy'n rhan o ranbarth De-orllewin Cymru.

Canllawiau ffurflen

Sylweddolwn fod y ffurflen gais yn eithaf hir, a gall edrych yn frawychus, fodd bynnag bydd y nodiadau canllaw hyn yn eich arwain drwyddi fesul cwestiwn.

Trothwyon contractau caffael

Mae llwybr caffael y Gronfa Ffyniant Gyffredin yn berthnasol i unrhyw sefydliad nad yw'n Awdurdod Contractio o dan y Rheoliadau Caffael Cyhoeddus.

Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol

Gofynnwyd i awdurdodau lleol arweiniol gwblhau Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol, gan nodi sut maent yn bwriadu defnyddio a darparu'r cyllid ar lefel uchel iawn.

Cwestiynau Cyffredin

Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU: De-orllewin Cymru Cwestiynau Cyffredin.

Cysylltwch â thîm

Os ydych am wneud cais am arian ac angen cymorth, cwblhewch y ffurflen ymholiad a byddwn yn cysylltu â chi.

Adfywio Cwm Tawe Isaf

Mae Cwm Tawe Isaf, cadarnle diwydiannaeth Fictoraidd a hybwyd gan y diwydiant copr yn hanesyddol, ar fin cael ei adfywio.