Chwilio'r wefan
English

Grant Gwisg Ysgol

Wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo teuluoedd ar incymau isel.

Grant blynyddol yw hwn gan Lywodraeth Cymru sydd ar gael i ddisgyblion sy'n gymwys* i dderbyn prydau ysgol am ddim yn unig, sy'n dechrau'r grwpiau blwyddyn canlynol yn ysgolion Abertawe ym mis Medi:

  • Dosbarth Derbyn
  • Blwyddyn 3
  • Blwyddyn 7
  • Blwyddyn 10

Bydd disgyblion mewn ysgolion arbennig ac unedau cyfeirio disgyblion yn gymwys ar gyfer y dosbarth derbyn a blwyddyn 7 yn unig.

Mae'r cyllid hefyd ar gael i'r holl Blant sy'n Derbyn Gofal o oed ysgol gorfodol lle mae Cyngor Abertawe'n rhiant corfforaethol (nid yw hyn yn cynnwys Gorchmynion Gwarcheidiaeth Arbennig neu unrhyw drefniadau eraill).

Mae cyllid gwerth hyd at £125 ar gael i bob dysgwr cymwys gan eithrio'r rheini sydd ym mlwyddyn 7. Bydd gan ddysgwyr cymwys ym mlwyddyn 7 hawl i uchafswm o £200.

Byddwn yn cysylltu a rhieni plant cymwys yn uniongyrchol ynseiliedig ar wybodaeth yr ydym yn ei dderbyn o'n Tim Budd-daliadau felly nid oes angen i chi gyflwyno cais am grant gwisg ysgol.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill, e-bostiwch kelly.small@abertawe.gov.uk neu joanne.owens@abertawe.gov.uk Ffon: 01792 636201.

Gellir cael yr holl wybodaeth y bydd ei hangen arnoch i wneud cais am brydau ysgol am ddim yma www.abertawe.gov.uk/prydauysgolamddim

Gellir dod o hyd i gyngor defnyddiol ar faterion ariannol yma: Poeni am arian?

*nid yw hyn yn cynnwys disgyblion ag amddiffyniad dros dro ar gyfer prydau ysgol am ddim dan Gredyd Cynhwysol.


Efallai hoffai rhieni fod yn ymwybodol o bartneriaeth leol a GROW sy'n darparu gwisgoedd ysgol fforddiadwy i ysgolion Abertawe - gweler yr atodiad:

GROW

Gwisg Ysgol - Newydd ac wedi'i hailgylchu

Mewn partneriaeth gydag ysgolion lleol yn Abertawe, rydym wedi sefydlu prosiect ABC123 sy'n ymwneud a gwisgoedd ysgol fforddiadwy. Derbyniwn wisgoedd nad oes eu hangen bellach, eu golchi ac wedyn yn eu hailwerthu am ffracsiwn o gost gwisgoedd newydd.

Ar hyn o bryd mae gennym nifer fawr o wisgoedd ar gael yn ein hadeilad yng nghanol y dref: Uned 12 Canolfan Siopa Dewi Sant, Abertawe ac mi fyddwn yn eich croesawu i ddod i weld beth sydd ar gael. Rydym ar agor o 9.30yb tan 4.30yp Dydd Llun i Dydd Gwener, felly mae croeso i chi alw i mewn.

Mae peth o'n stoc yn cynnwys: 

  • Siwmperi
  • Crysau Chwys
  • Cardigan
  • Trowsus
  • Ffrogiau (Haf a Gaeaf)
  • Crysau Polo

Mae rhai o'r gwisgoedd wedi'u brandio a rhai heb eu brandio. Mae'r costau'n amrywio o £2.00 i £5.00 fesul eitem a bydd rhai bwndeli ar gael hefyd.

Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld neu fe allwch roi galwad ffon ar 01792 712888 neu 07494 966980.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM