Chwilio'r wefan
English

Grant Gwisg Ysgol

Wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo teuluoedd ar incymau isel.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi grant gwisg ysgol eleni i gynorthwyo teuluoedd ar incwm isel. I fod yn gymwys, mae'n rhaid i'r plentyn fod:

  • Yn mynd i Ddosbarth Derbyn, Blwyddyn 3, Blwyddyn 7 neu Flwyddyn 10 ym mis Medi 2020*, ac
  • Mae'n rhaid bod ganddo hawl i gael prydau ysgol am ddim ar hyn o bryd**

Cysylltir â rhieni/gofalwyr cymwys yn awtomatig gyda manylion ynghylch sut i wneud cais. Bydd modd cofrestru i wneud cais o 13 Gorffennaf 2020

Mae'r grant yn £200 i Flwyddyn 7 a £125 i'r grwpiau blwyddyn eraill.

Rhaid cyflwyno'r cais erbyn 14 Chwefror 2021. Os oes gennych chi ragor o ymholiadau, e-bostiwch grantgwisgysgol@abertawe.gov.uk

*Sylwer bod y grant hwn ar gyfer disgyblion oed Dosbarth Derbyn a Blwyddyn 7 mewn ysgolion arbennig ac Unedau Cyfeirio Disgyblion, a Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 11 i Blant sy'n Derbyn Gofal sy'n mynychu ysgolion Abertawe.

**mae hyn yn eithrio'r rheini ag amddiffyniad dros dro ar gyfer prydau ysgol am ddim dan Gredyd Cynhwysol.


Rhagor o wybodaeth am brydau ysgol am ddim

Os nad oes gan eich plentyn hawl i gael prydau ysgol am ddim ond rydych yn credu y gallai fod, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yn www.abertawe.gov.uk/prydauysgolamddim

Cyngor Ariannol

Gellir dod o hyd i gyngor defnyddiol ar faterion ariannol yma hefyd: www.abertawe.gov.uk/poeniamarian


GROW

Gwisg Ysgol - Newydd ac wedi'i hailgylchu

Mewn partneriaeth gydag ysgolion lleol yn Abertawe, rydym wedi sefydlu prosiect ABC123 sy'n ymwneud a gwisgoedd ysgol fforddiadwy. Derbyniwn wisgoedd nad oes eu hangen bellach, eu golchi ac wedyn yn eu hailwerthu am ffracsiwn o gost gwisgoedd newydd.

Ar hyn o bryd mae gennym nifer fawr o wisgoedd ar gael yn ein hadeilad yng nghanol y dref: Uned 12 Canolfan Siopa Dewi Sant, Abertawe ac mi fyddwn yn eich croesawu i ddod i weld beth sydd ar gael. Rydym ar agor o 9.30yb tan 4.30yp Dydd Llun i Dydd Gwener, felly mae croeso i chi alw i mewn.

Mae peth o'n stoc yn cynnwys: 

  • Siwmperi
  • Crysau Chwys
  • Cardigan
  • Trowsus
  • Ffrogiau (Haf a Gaeaf)
  • Crysau Polo

Mae rhai o'r gwisgoedd wedi'u brandio a rhai heb eu brandio. Mae'r costau'n amrywio o £2.00 i £5.00 fesul eitem a bydd rhai bwndeli ar gael hefyd.

Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld neu fe allwch roi galwad ffon ar 01792 712888 neu 07494 966980.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM