Chwilio'r wefan
English
question mark in circle

Plant Ar Goll o'r System Addysg

Sut a pham y mae plant a phobl ifanc yn mynd ar goll o'r system addysg?

Mae llawer o resymau pam y mae plant a phobl ifanc yn 'llithro drwy'r rhwyd' ac mewn perygl o 'fynd ar goll' o'r system addysg. Mae'r rhain yn amrywio o fethu â dechrau ysgol newydd neu ddarpariaeth addysg briodol, neu rywbeth mor syml â pheidio ag ailgofrestru mewn ysgol newydd wrth iddynt symud i'r sir. 

Mae Deddf Addysg ac Arolygiadau 2006 yn gosod dyletswydd statudol ar awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr i roi trefniadau ar waith er mwyn nodi plant a phobl ifanc oedran ysgol gorfodol (rhwng 5 ac 16 oed) nad ydynt yn derbyn addysg yn eu hardaloedd. 

Os ydych yn meddwl bod plentyn a/neu berson ifanc ar goll o'r system addysg (mewn unrhyw ffordd o gwbl), rhowch wybod i'r adran addysg drwy gyfeirio'r plentyn.


Cyfeiriwch y plentyn nawr

Os oes gennych wybodaeth am blentyn a allai fod ar goll o'r ysgol ac nad yw'n derbyn addysg briodol, ffoniwch 01792 636549 neu llenwch y ffurflen ar waelod y dudalen hon. Gallwch hefyd e-bostio gwybodaethamaddysg@abertawe.gov.uk. Ni fydd yn rhaid i chi roi eich manylion personol (mae'r wybodaeth hon yn opsiynol ar y ffurflen) ond, os ydych yn rhoi'r manylion hyn, byddwn yn eu cadw'n hollol gyfrinachol ac ni fyddwn yn eu datgelu i unrhyw un heblaw swyddogion y Gyfarwyddiaeth Addysg sy'n gyfrifol am blant sydd ar goll o'r system addysg. Os oes gennych bryderon am les plentyn (e.e. wedi'i adael gartref trwy'r dydd), gallwch hefyd gysylltu â'r Gwasanaethau Cymdeithasol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM