Toglo gwelededd dewislen symudol

Llwybrau a rennir - rhannwch gyda gofal

Parchwch eich gilydd ar ein llwybrau a rennir.

Anogir ymwelwyr a phreswylwyr i gofio'r neges 'Rhannwch gyda Gofal' os ydynt yn mynd allan ar un o'r rhwydweithiau cynyddol o lwybrau a rennir oddi ar y ffordd ein dinas.

Mae Abertawe'n cynnwys rhai o'r llwybrau a rennir gorau yng Nghymru gyda rhai o'r golygfeydd a'r llwybrau gorau sydd ar gael yn unrhyw ardal. Ac mae mwy o bobl nag erioed o'r blaen wedi bod yn eu darganfod nhw am y tro cyntaf yn ystod y pandemig wrth iddynt chwilio am ffyrdd o fwynhau ymarfer corff rheolaidd trwy feicio, cerdded, rhedeg neu dreulio amser gyda'r teulu.

Dyma'ch arweiniad cyflym i'r arfer 'Rhannwch gyda Gofal' ar ein llwybrau a rennir:

Pob defnyddiwr

 • Cadwch i'r chwith pan nad oes unrhyw farciau ffordd yn dweud fel arall
 • Os oes marciau ar y ffordd, arhoswch ar eich ochr chi
 • Ewch â'ch holl sbwriel adref gyda chi a glanhewch ar ôl eich ci.
 • Defnyddiwch lwybrau a rennir yn ddiogel a byddwch yn ystyriol o ddefnyddwyr eraill.

Cerddwyr a rhedwyr

 • Os yw'r llwybr a rennir yn brysur, ceisiwch osgoi bod mewn grwpiau mawr os oes modd gwneud hynny.
 • Os ydych chi'n mynd â'r ci am dro ar lwybr a rennir, cadwch nhw dan reolaeth. Peidiwch â gadael i'r tennyn fynd ar draws y ffordd, gan achosi rhwystr.
 • Os bydd defnyddiwr arall yn oedi neu'n aros i chi fynd heibio, diolchwch iddynt gan fod hyn yn annog pawb i rannu'r ardal yn well.
 • Os oes gennych blant gyda chi, helpwch nhw i symud i'r ochr pan fydd beicwyr neu geffylau'n mynd heibio.
 • Gwrandewch am gloch beicwyr a chadwch i'r chwith er mwyn caniatáu iddynt fynd heibio
 • Cymerwch ofal o amgylch marchogwyr, rhowch ddigon o le iddynt yn enwedig pan fyddwch yn agosáu o'r tu ôl.

Beicwyr

 • Peidiwch â theithio'n rhy gyflym a gwnewch le i ddefnyddwyr eraill.
 • Defnyddiwch gloch neu galwch allan pan fyddwch yn agosáu at bobl eraill o'r tu ôl.
 • Cofiwch efallai na fydd pobl yn eich clywed gan fod ganddynt broblemau clyw neu efallai eu bod yn gwisgo clustffonau.
 • Byddwch yn arbennig o ofalus pan fydd y llwybr yn gul ac arhoswch am le i basio eraill yn ddiogel
 • Dylai grwpiau o feicwyr deithio mewn un llinell wrth agosáu at gerddwyr ar lwybr a rennir.

Marchogwyr

 • Cadwch at gyflymder cerdded pan fyddwch yn mynd heibio pobl eraill a dim mwy na throt ar adegau eraill.

 

Cwestiynau Cyffredin - Rhannwch gyda Gofal

Beth yw'r ymgyrch Rhannwch gyda Gofal?

Ymgyrch gan gynghorau a pharciau cenedlaethol ar draws y wlad yw Rhannwch gyda Gofal sy'n gofyn i ymwelwyr sy'n defnyddio llwybrau a rennir gadw llygad am ei gilydd. Mae'n ymwneud â mwynhau ymweliadau, cadw llygad am bobl eraill fel y gall pawb eu mwynhau'n ddiogel.

Beth yw llwybr a rennir?

Dyluniwyd llwybr a rennir ar gyfer pob math o ddefnyddwyr gan gynnwys cerddwyr, pobl sy'n defnyddio cadeiriau olwyn a beicwyr. Os dewch chi ar draws llwybrau a rennir gyda llinell wen sy'n eu rhannu, gan wahanu, er enghraifft, y lle i feicwyr a cherddwyr, cadwch ar yr ochr gywir.  Mae llwybrau a rennir heb linellau sy'n eu rhannu ar gael i bawb eu defnyddio felly cofiwch barchu eich gilydd a dilyn y rheolau 'Rhannwch gyda Gofal' bob amser.

Beth yw manteision llwybr a rennir?

Mae llwybrau a rennir yn Abertawe oddi ar y ffordd, ar wahân ac yn ddiogel rhag draffig symudol. Maent yn wych ar gyfer beicwyr, cerddwyr cŵn, plant ifanc a theuluoedd a phobl â phroblemau symudedd. Gellir eu defnyddio fel llwybrau diogel i ysgolion a ffyrdd mwy diogel i bobl fynd o le i le yn y ddinas ar droed neu ar feic. Gall llwybrau a rennir groesawu pob math o ddefnyddwyr, yn enwedig pan fyddant yn cadw llygad am ei gilydd.

Ble gallwch ddod o hyd iddynt yn Abertawe?

Mae gennym rwydwaith helaeth 120km o lwybrau beicio fel rhan o'n rhwydwaith teithio llesol. Y llynedd gwariom £5m ar ehangu'r rhwydwaith 9km gan gynnwys rhan newydd rhwng Pontybrenin a Thre-gŵyr sydd wedi'i chroesawu gan gymunedau lleol.  Gallwch lawrlwytho'ch map o'r rhwydwaith lleol yma (PDF) [1MB].

Beth yw Teithio Llesol?

Mae Deddf Teithio Llesol (Cymru) yn ceisio'i gwneud hi'n haws i bobl gerdded a beicio yng Nghymru, yn benodol i hyrwyddo cerdded a beicio fel dulliau ymarferol o gludiant ar gyfer teithiau pob dydd fel mynd i'r siopau, i'r gwaith neu'r coleg. Mae'n rhwydwaith o lwybrau ar draws y wlad sydd oddi ar y ffordd ac yn hygyrch i bawb, gan gynnwys rhedwyr, cerddwyr cŵn, teuluoedd ifanc gyda phlant mewn cadeiriau gwthio, beicwyr a phobl â phroblemau symudedd. Mae rhwydwaith Abertawe'n cael ei ehangu ar hyn o bryd ac mae cynigion ar gyfer mwy a byddwn yn ymgynghori ar y rhain yn y dyfodol. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yma: Cynlluniau teithio llesol cyfredol.

Close Dewis iaith