Toglo gwelededd dewislen symudol

Beicio

Ewch ar eich beic gyda llwybrau beicio gwych yn Abertawe, rhan o'r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol (llwybrau 4 a 43) a Lôn Geltaidd y Gorllewin.

Mae nifer o lwybrau beicio sy'n addas i deuluoedd yn ogystal â thraciau beicio mynydd mwy heriol yn ardal Abertawe a Gŵyr. 

Archwilio ar y beic yn eich boddio? Mae Bae Abertawe'n harddach byth ar y beic.

Mapiau beicio Bae Abertawe

Gallwch lawrlwytho copi o'r map fel PDF:  Map beicio Bae Abertawe [23MB]

Beth yw Llwybrau Bae Abertawe?

Yn unol â Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 Llywodraeth Cymru, mae Cyngor Abertawe wedi ymrwymo i ddarparu a hyrwyddo llwybrau teithio llesol ledled Dinas a Sir Abertawe. Mae hyn yn golygu y gall mwy ohonon ni gymudo'n hawdd ac yn ddiogel ar droed ac ar gefn beic.

Mae Cyngor Abertawe wedi bod yn buddsoddi yn rhwydwaith Cerdded a Beicio Llwybrau Bae Abertawe gyda thros dros 118km o lwybrau ac isadeiledd cerdded a beicio o safon. Mae rhagor o lwybrau'n cael eu hychwanegu drwy'r amser er mwyn caniatáu i fwy o bobl eu defnyddio!

Rydym yn gobeithio'ch ysbrydoli chi i roi cynnig ar y rhwydwaith ar gyfer eich teithiau pob dydd. Efallai mai cerdded neu feicio fydd eich hoff ffordd o gyrraedd gwaith a mynd o le i le cyn bo hir - hyd yn oed os ydyw ychydig o droeon yr wythnos yn unig - gyda'n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth enfawr!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn: Swansea Bayways

 

Rhowch wybod am broblem gyda llwybr beicio megis sbwriel, tyllau neu ordyfiant Adrodd am ddiffyngion yn arwyneb y ffordd ar-lein

Gellir rhoi gwybod am ddiffygion argyfwng trwy ffonio 01792 843330 ar unrhyw adeg, 24 awr y dydd, 365 niwrnod y flwyddyn.

Llwybr Beicio Upper Bank

Mae Llwybr Beicio Upper Bank yn gyswllt i feicwyr a cherddwyr ar arwyneb a rennir sydd heb draffig o Heol Jersey i Ffordd Nantong.

Rrhannwch gyda gofal

Parchwch eich gilydd ar ein llwybrau a rennir.